АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Анатомо-фізіологічні дані

Читайте также:
  1. Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового апарату

Структурно-функціональною одиницею щитоподібної залози є фолікул:

■Стінки фолікулів вистелені одним шаром епітеліальних клітин (тироцити, А-клітини), які продукують колоїд. Основний компонент колоїду - тиреоглобулін (йодований глікопротеїн), який є субстратом для синтезу тиреоїдних гормонів.

■Кінцевими продуктами гормоноутворення є трийодтиронін (Т3) та тироксин (Т4).

■Між фолікулярними клітинами розміщуються парафолікулярні – С-клітини, які продукують гормон кальцитонін, що регулює кальцієво-фосфорний гомеостаз.

●Через капіляри базальної мембрани тироксин і трийодтиронін надходять у кров. Крім тироксину і трийодтироніну в кров потрапляють в незначній кількості монойодтирозин, дийодтирозин,

тиреоглобулін.

●В крові 99,96% тироксину і 99,6% трийодтироніну перебувають у зв’язаному з білками крові

стані. Вільна фракція складає 0,04% для тироксину та 0,4% для трийодтироніну, і саме вона

зумовлює біологічну дію тиреоїдних гормонів.

●Найбільше біологічне значення надається трийодтироніну, який активніший за тироксин в 4-5

разів. 20% трийодтироніну утворюється в щитоподібній залозі, 80% - з тироксину внаслідок

дейодування його на периферії під впливом дейодаз. Близько 40% тироксину перетворюється на

активний трийодтиронін і стільки ж – на реверсивний (неактивна його форма).

Таким чином, біологічна дія тиреоїдних гормонів, в основному, здійснюється за рахунок

трийодтироніну.

●Для забезпечення синтезу тиреоїдних гормонів необхідна адекватна кількість йоду і

амінокислоти тирозину. Фізіологічна потреба дорослої людини в йоді складає 150-200 мкг на добу.

В організм людини йод надходить з водою, їжею в органічній та неорганічній формах. В кишечнику він усмоктується у вигляді йодидів, розноситься по організму і концентрується переважно в щитоподібній залозі.

Ефекти тиреоїдних гормонів:

-Посилюють поглинання кисню тканинами та окисні процеси в організмі, стимулюють термогенез, беруть участь у підтриманні функціонування дихального центру, впливають на скоротливу функцію міокарду, частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск, потребу міокарду в кисні; збільшують виділення еритропоетину та еритропоез.

-У фізіологічних концентраціях справляють анаболічну дію, забезпечують синтез всіх структурних білків організму, при надлишку – зростають процеси катаболізму.

-Стимулюють метаболізм жирів.

-Стимулюють метаболізм вуглеводів, глюконеогенез, синтез глікогену; потенціюють ефект інсуліну.

-Нормальний рівень тиреоїдних гормонів необхідний для формування кісткової системи.

-Забезпечують ріст і диференціювання органів і тканин; необхідні для нормального дозрівання ЦНС. Навіть короткий період тиреоїдної недостатності негативно впливає на розвиток ЦНС, тому що терміни диференціювання головного мозку чітко обмежені.

-Тиреоїдна недостатність спричинює порушення диференціювання ЦНС, скелета, затримку

фізичного, нервово-психічного розвитку дитини.

-Відіграють важливу роль у регуляції гомеостазу в період новонародженості, забезпечують

адаптацію до конкретних умов існування.

Синтез та секреція гормонів щитоподібної залози регулюється гіпоталамо-гіпофізарною системою (тироліберином і тиротропіном) за типом зворотного зв’язку.

клітин.

Функція щитоподібної залози може бути: нормальною (еутиреоз), підвищеною (гіпертиреоз), зниженою (гіпотиреоз).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)