АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз соціального забезпечення в сфері зайнятості населення

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. C. Забезпечення прохідності дихальних шляхів при підозрі на травну голови і хребта
 3. IV. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 4. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 5. VII. Аналіз галузі
 6. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 7. VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 8. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 9. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 10. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 11. А.3.3.5. Анестезіологічне забезпечення кесарева розтину.
 12. Агломерації Індії з населенням понад 1 млн. чол., 2002 р., тис. чол.
Особливу роль у забезпеченні соціального захисту населення відіграють соціальні фонди, за рахунок яких здійснюються виплати більшості соціально незахищеним категоріям населення. До таких фондів належать: Пенсійний фонд України, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонд соціального захисту інвалідів та інші. Окремі цільові фонди згідно з чинним законодавством включаються до державного бюджету України, а деякі функціонують самостійно. За допомогою коштів соціальних фондів оплачуються соціальні видатки понад суми, передбачені у бюджетах усіх рівнів. Вони є додатковим джерелом соціального захисту населення.

Міністерство соціальної політики України бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зайнятості, соціального захисту населення, соціального страхування, оплати, нормування та стимулювання праці; здійснює керівництво діяльністю державної служби зайнятості, проводить закони, пов’язані з ефективним функціонуванням ринку праці; сприяє раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості; розробляє і здійснює заходи для посилення мотивації до праці, удосконалення її оплати, організації та нормування; здійснює комплексне управління охороною праці та державний нагляд за додержанням у процесі трудової діяльності вимог щодо безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; здійснює забезпечення через систему підпорядкованих йому органів реалізації права громадян на соціальний захист шляхом своєчасного та адресного надання соціальної підтримки тощо.

Одним з головних показників соціальної сфери є бідність. Розподіл населення за основними соціальними групами, середньодушові доходи яких є нижчими за прожитковий мінімум.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття створений для управління страхуванням на випадок безробіття, впровадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг, здійснення інших функцій згідно із Законом «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» і статутом Фонду



Фонд є цільовим централізованим позабюджетним страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією. Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм Фондом відповідних соціальних послуг.

Джерелами формування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття є:

- страхові внески страхувальників – роботодавців (1,3% від фактичних витрат на оплату праці найманих працівників), застрахованих осіб (0,5%: від сукупного оподатковуваного доходу податком на доходи фізичних осіб доходу);

- асигнування Державного бюджету України;

- суми фінансових санкцій;

- прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у т.ч. резерву коштів Фонду, на депозитних рахунках;

- благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

- інші надходження відповідно до чинного законодавства України [93].

Межа бідності населення щорік, то більше зростає. В Україні майже 12 млн. людей живуть за межею бідності. У звіті Світового банку зазначається, що працюючі складають 30,2% бідного населення. Рівень бідності домогосподарств з дітьми є значно вищим, ніж домогосподарств без дітей. Разом з тим серед домогосподарств з дітьми рівень бідності збільшується із збільшенням кількості дітей. Спостерігається тенденція зростання бідних домогосподарств серед домогосподарств без дітей у порівнянні з домогосподарствами з дітьми.

Впродовж 2014 року послугами Мостиського районного центру зайнятості скористалися 1098 зареєстрованих безробітних, що становить 99,5% в порівнянні із таким самим періодом 2013 року.

На кінець серпня 2014 року, кількість зареєстрованих безробітних становила 444 особи. З них 232 особи - жінки, молодь у віці до 35 років - 229 осіб, мешканці сільської місцевості - 267, особи які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню - 142 особи. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу з безробіття у січні-серпні становила 422 особи. Станом на 01.09.2014 року отримували допомогу - 370 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у травні становив 966,35 грн.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття створений для управління страхуванням на випадок безробіття, впровадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг, здійснення інших функцій згідно із Законом «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» і статутом Фонду [16].

Фонд є цільовим централізованим позабюджетним страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією. Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм Фондом відповідних соціальних послуг.

Джерелами формування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття є:

- страхові внески страхувальників – роботодавців (1,3% від фактичних витрат на оплату праці найманих працівників), застрахованих осіб (0,5%: від сукупного оподатковуваного доходу податком на доходи фізичних осіб доходу);

- асигнування Державного бюджету України;

- суми фінансових санкцій;

- прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у т.ч. резерву коштів Фонду, на депозитних рахунках;

- благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

- інші надходження відповідно до чинного законодавства України [93].

 

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

України створений для здійснення керівництва та управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Фонд проводить збір та акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг, види яких передбачені Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», і забезпечує їх надання, а також здійснює контроль за використанням цих коштів [13].

Основним джерелом формування коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України є страхові внески страхувальників – роботодавців у розмірі 1,5% від фактичних витрат та оплату праці найманих працівників, і застрахованих осіб – 0,5% від сукупного оподатковуваного доходу податком на доходи фізичних осіб доходу, якщо його розмір менше одного прожиткового мінімуму доходів громадян для працездатної особи, 1% - якщо сукупний оподатковуваний дохід перевищує зазначений розмір прожиткового мінімуму

Пенсійний фонд є органом, який здійснює керівництво, управління солідарною системою, провадить збір, акумуляцію, облік страхових внесків, призначає пенсії, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання і т. і. [90].Пенсійний фонд є самоврядною неприбутковою організацією і здійснює свою діяльність на підставі статуту, який затверджується його правлінням.

Пенсійний фонд - найбільший цільовий державний позабюджетний фонд України.

Якщо проаналізувати частку видатків Пенсійного фонду в загальному обсязі видатків державних цільових позабюджетних фондів, можна зробити висновок про те, що протягом останніх п’яти років частка видатків Пенсійного фонду становила у середньому 88% всіх видатків державних позабюджетних фондів.

Джерелами формування коштів Пенсійного фонду є:

- страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, крім частини внесків, що спрямовується до Накопичувального фонду (для роботодавців – 32,3% від фактичних витрат на оплату праці, для найманих працівників – 1% (2%) від сукупного оподатковуваного податком на доходи фізичних осіб доходу і т.і. згідно законодавства.

- інвестиційний дохід, який отримується від інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах;

- кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду у випадках, передбачених Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»;

- суми від фінансових санкцій, застосованих відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та інших законів до юридичних та фізичних осіб за порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків та використання коштів Пенсійного фонду, а також суми адміністративних стягнень, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за ці порушення;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб, добровільні внески та інші надходження відповідно до законодавства [90].

Кошти Пенсійного фонду не включаються до складу Державного бюджету України і не підлягають оподаткуванню.

 

Останній, не менш важливий показник соціальної сфери є міграція. Сьогодні Україна є одночасно країною донором, країною реципієнтом та країною транзиту мігрантів. У майбутньому вона потребуватиме та залучатиме все більшу кількість іммігрантів. Це зумовлюється несприятливими демографічними обставинами та економічним розвитком.

Із січня 2011 до 2014 року 1,2 млн. осіб, тобто 3,4% населення у віці від 15 до 70 років, працювали чи шукали роботу за кордоном, згідно з результатами, здійсненою державною службою статистики України та інститутом демографії та соціальних досліджень в рамках проекту фінансового ЄС.

Діаграму по країнах

 

З-поміж українських трудових мігрантів, що працювали за кордоном у 2011-2014 роках, 38% мали дозвіл на проживання і роботу, 13% - дозвіл на роботу, 34% - на тимчасове проживання, 17% не мали правового статусу, 4% перебували в інших країнах з туристичною візою.

В Україні спостерігається демографічний спад. У період між 1991- 2014 роками загальна чисельність населення скоротилась більш ніж на 7 млн. внаслідок різкого зниження народжуваності і міграції. Очікується, що та тенденція зберігатиметься, відтак загальна чисельність населення скоротиться ще на 10 млн. до 2050 року. Крім того до 2050 року половина населення матиме вік понад 45 років. Частка осіб віком 60 і більше збільшиться до 2050 в 1,5 разу, а осіб віком від 80 і більше за цей же період збільшиться в 3,4 разу.

 

 

Обсяг запланованих субвенцій соціального спрямування становить 93,7 відс. загального обсягу передбачених законопроектом субвенцій. У 2014 році на забезпечення державних гарантій з надання пільг, субсидій і допомоги окремим категоріям громадян заплановано спрямувати 5 субвенцій на загальну суму 59 млрд 849,2 млн грн, що на 8 млрд 959,9 млн грн, або 17,6 відс., більше, ніж затверджено на 2013 рік. Зокрема, на 8 млрд 836,1 млн грн, або 22,0 відс., – до 48 млрд 981,2 млн грн – збільшено обсяг субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, На дітям-інвалідам і тимчасової державної допомоги дітям; на 123,8 млн грн, або 25,4 відс., – до 610,6 млн грн – збільшено обсяг субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”. Зростання обсягів субвенцій насамперед зумовлено передбаченим підвищенням розмірів прожиткового мінімуму, який враховується при визначенні таких видів допомоги.

 





Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)