АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз моделі IS-LMдля відкритої економіки при фіксованому обмінному курсі

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 3. VII. Аналіз галузі
 4. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 5. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 6. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 7. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості
 8. Аналіз асортиментної продукції
 9. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах
 10. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 11. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну
 12. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)

Фіскальна політика. Припустімо, що держава застосувала фіскальну експансію. Наслідки такої політики демонструє графік, представлений на рис. 16.6. Як і в умовах плаваючого курсоутворення, в даному випадку приріст автономних випадків мультиплікативно збільшує дохід, який через відповідний передатний механізм породжує необхідність зростання курсу національної валюти. Про це свідчить переміщення кривої IS вправо (IS1 ® IS2). Але в умовах фіксованого курсоутворення валютний курс не може зрости, оскільки центральний банк зобов’язаний його підтримувати на незмінному рівні. Цього він може досягти за рахунок валютних інтервенції, тобто купівельних операцій на валютному ринку, спрямованих на адекватне збільшення пропозиції національної валюти до рівня зростання попиту.

Побічним наслідком таких операцій є збільшення пропозиції на ринку грошей. Тому на рис. 16.6 крива LM переміщується вправо (LM1 ® LM2), що нейтралізує тенденцію валютного курсу до зростання. Отже, центральний банк, підтримуючи валютний курс на незмінному рівні, одночасно протидіє виникненню ефекту витіснення чистого експорту, що робить фіскальну експансію максимально ефективною.

Монетарна політика. Нехай центральний банк прийняв рішення застосувати стимулюючу політику за рахунок купівлі ОВДП. Рис. 16.7 подає графічну інтерпретацію наслідків такої політики. Він свідчить про те, що, незважаючи на застосування монетарної експансії, крива LM не змінює місце свого розташування. Це пояснюється дією двох протилежних сил.

З одного боку, збільшення пропозиції грошей центральним банком через відповідний передатний механізм (зниження внутрішньої процентної ставки ® відплив капіталу ® збільшення пропозиції національної валюти) викличе необхідність зниження курсу національної валюти. За таких умов крива LM отримає тенденцію до переміщення вправо. З іншого боку, центральний банк зобов’язаний протидіяти зниженню валютного курсу. Для цього він буде змушений скоротити пропозицію національної валюти за рахунок продажу іноземної валюти ( купівлі національної валюти). Це нейтралізує рух кривої LM вправо і тенденцію валютного курсу до зниження. Отже, внаслідок купівлі ОВДП центральний банк намагався збільшити пропозицію грошей, а в результаті вимушеного продажу валютних резервів він на таку ж величину зменшив пропозицію грошей. Це свідчить про те, що в даних умовах монетарна політика є неефективною.Торговельна політика. Припустімо, що уряд з метою збільшення чистого експорту запровадив обмеження на імпорт (імпортне мито або квоти). За таких умов на рис 16.6 крива IS переміститься вправо (IS1 ® IS2), а валютний курс отримає тенденцію до зростання. Для нейтралізації цієї тенденції і утримання валютного курсу на фіксованому рівні центральний банк збільшить пропозицію національної валюти, що перемістить криву LM вправо (LM1 ® LM2). Такий захід центрального банку унеможливить виникнення ефекту витіснення чистого експорту, як це мало місце за режиму плаваючого курсоутворення. Тому уряд досягає своєї мети: обмеження імпорту збільшує чистий експорт і забезпечує приріст доходу (Y1 ® Y2). Отже, в умовах фіксованого курсоутворення стимулююча торговельна політика є ефективною. Це пояснюється тим, що збільшення чистого експорту, яке досягається за рахунок обмеження імпорту, не супроводжується скороченням чистого експорту, оскільки валютний курс зберігається на фіксованому рівні.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)