АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аудит витрат виробництва (обігу) і валових витрат

Читайте также:
 1. II. Витрата бланків
 2. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)
 3. Аналіз впливу контактних аудиторій
 4. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях в освіту
 5. Аналіз обсягів виробництва продукції
 6. Аналіз обсягів виробництва та асортименту продукції
 7. Аналіз обсягу виробництва та реалізації основних видів продукції
 8. Аналіз організації виробництва і ефективної діяльності на підприємстві .
 9. Аналітичний контроль виробництва
 10. Аналітичний контроль виробництва
 11. Асортимент та обсяг виробництва кондитерських виробів по ВАТ «Іванківського хлібозаводу», 2010 рік, кг
 12. Атестація виробництва

Приклад розв'язку задачі

Умова задачі

Торговельне підприємство нараховує резерв сумнівних боргів у розмірі 3% від загальної суми дебіторської заборго­ваності і відображує записом: Д-т 92 — К-т 38.

Розв'язок задачі

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського об­ліку 16 "Витрати" суми безнадійної дебіторської заборгова­ності та відрахування до резерву сумнівних боргів включа­ються до складу інших операційних витрат, а не до адміні­стративних. В обліку цю операцію необхідно було відобрази­ти так: Д-т 944 — К-т 38.

Задача 1

У жовтні 2000 р. на підприємстві змінився головний бух­галтер. Аудиторською перевіркою фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2000 по 01.06.2000 р. було вста­новлено, що до квітня на підприємстві застосовувався субра­хунок 471 "Забезпечення виплат відпусток". За даними Го­ловної книги, створення цього резерву відображалося запи­сами: Д-т 23, 91, 92 — К-т 471, а використання — Д-т 471 — К-т 661. З жовтня руху на субрахунку 471 не було (сальдо на субрахунку 471 станом на 01.10.2000 р. становило 1425,67 грн.), хоч накази про надання чергових відпусток додані до документів з обліку нарахування заробітної плати.

Задача 2

На підприємстві, яке займається виробництвом продуктів харчування, при нарахуванні відпускних середня заробітна плата розраховується виходячи з розміру основної і додат­кової заробітної плати та винагороди за підсумками роботи за рік. Загальний розмір нарахованих відпускних відносить­ся на адміністративні витрати і відображується записом: Д-т 92 — К-т 661.

Задача З

Торговельне підприємство уклало договір на оренду при­міщення, яке використовується для виробничих потреб, з

01.01.2000 р. Щомісячна орендна плата становить 380 грн., у тому числі ПДВ 63 грн. Сума орендної плати була поперед­ньо внесена до складу адміністративних витрат та віднесена на витрати обігу у січні.

Задача 4

Мале підприємство протягом І кварталу 2000 р. користу­валося послугами приватного підприємця. Для цього було укладено договір підряду. На суму винагороди за цим дого­вором, яка була перерахована на розрахунковий рахунок підприємця, було здійснено відрахування до Фондів соціаль­ного страхування та на випадок безробіття. Сума винагоро­ди була віднесена на витрати виробництва і здійснено запис: Д-т23 — К-т661.Задача 5

На підприємстві за наказом керівника протягом 2000 р. застосовувалася прискорена амортизація шляхом збільшен­ня річної норми у 2,1 раза таких основних засобів:

комп'ютерне обладнання та оргтехніка;

офісні меблі;

легковий автомобіль.

 

Задача 6

Підприємство з ремонту побутової техніки передплатило на перше півріччя 2001 р. такі видання: "Бізнес-комплект", "Урядовий кур'єр", "Український футбол", "Галицькі контрак­ти". Загальна сума передплати була віднесена на валові ви­трати та адміністративні витрати січня 2001 р.

Задача 7

Підприємство займалося торговельною діяльністю. Про­тягом другого півріччя 2000 р. бухгалтерією підприємства у складі витрат на рекламу списано на адміністративні витра­ти вартість виготовлення візитних карток для бухгалтера, директора, комерційного директора.

Задача 8

Бухгалтерія торговельного підприємства списала на адміністративні витрати у складі витрат на рекламу вартість жіночих суконь застарілих фасонів, виставлених у вітринах магазинів, на суму 2760 грн.

Задача 9

За 2000 р. на підприємстві було списано на валові витрати за статтею "Витрати на підготовку кадрів" стипендію студентів, направлених на навчання до вищих навчальних закладів, на суму 2300 грн. Підставою для здійснення наведених операцій бухгалтерія вважає тристоронні договори про навчання.

Задача 10

Цукровий завод відвантажив акціонерному товариству залізничним транспортом 20 т цукру. Вагон з вантажем прибув на станцію призначення 25.12.2000 р. і був переда­ний під розвантаження акціонерному товариству, на ім'я якого складено акт про приймання цукру, датований 27.12.2000 р.

В акті зазначено, що за документами постачальника відправ­лено 20 000кг цукру ціною 78 коп. за 1 кг на загальну суму 15 600грн. При переважуванні фактично виявлено 19 900кг, тобто недостача становила 100 кг на суму 78 грн.

Згідно з актом приймання бухгалтерією оприбутковано 19 900кг цукру, різницю списано на витрати збуту за стат­тею "Нестача ТМЦ у дорозі та при зберіганні в межах норм убутку". Акт не було затверджено, оскільки норма природно­го убутку в дорозі становить 0,15%.

Задача 11

На державному підприємстві на валові витрати протя­гом 2000 р. відносилися 0,15%-і відрахування від фонду оплати праці, які перераховувалися профспілці на проведен­ня фізкультурної та спортивно-масової роботи.

Задача 12

У першому місяці діяльності підприємства було придба­но товару на суму 12 000 грн. На цей товар зроблено на­цінку у розмірі 1000 грн. Реалізація за вказаний місяць ста­новила 9000 грн. (вартість товару з націнкою). Витрати обігу за місяць становили, грн.:

Витрати на перевезення товарів
Оренда магазину
Заробітна плата
Відрахування на заробітну плату 91,8
Штраф ДАІ
Всього 756,8

В обліку були зроблені такі записи, грн.:

Д-т 281 — К-т 631 — 12 000;

Д-т 281 — К-т 285 — 1000;

Д-т 93 — К-т 631, 661, 651, 652, 653, 685, 372 — 756,8;

Д-т 902 — К-т 281 — 9000;

Д-т 285 — К-т 281 — 750;

Д-т 311 — К-т 702 — 9000;

Д-т 702 — К-т 791 — 9000;

Д-т 791 — К-т 902 — 9000;

Д-т 791 — К-т 93 — 756,8.

Задача 13

ТОВ займається торговельною діяльністю. За підсумками роботи за 2000 р. сума товарообороту становила 128 495 грн., у тому числі торговельна націнка (разом з ПДВ) — 36 523 грн. За 2000 р. до інноваційного фонду було нараховано 321,53 грн., що відображено записом: Д-т 92 — К-т 641.

Задача 14

Підприємство оплачує проживання у гуртожитку своїх працівників з віднесенням сум за пред'явленими рахунка-ми-фактурами на витрати виробництва записом: Д-т 949 — К-т 685. За 2000 р. загальна сума плати за гуртожиток ста­новила 2739 грн.

Задача 15

За даними Головної книги підприємства, що перевіряєть­ся, бухгалтерські записи про нарахування витрат на оплату праці та відрахувань на заробітну плату у грудні 2000 р. були такі:

Д-т 23 — К-т 661 — 4710;

Д-т 92 — К-т 661 — 7770;

Д-т 23 — К-т 652 — 555;

Д-т 23 — К-т 651 — 4067;

Д-т 23 — К-т 653 — 249,6.

Задача 16

Номенклатура витрат на оплату праці підприємства за грудень 2000 р. наведена у табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Вид витрат на оплату праці Бухгалтерський запис Сума, грн.
Відрядна заробітна плата Д-т 23 — К-т 661 4058,80
Погодинна заробітна плата Д-т 23 — К-т 661 3512,43
Доплата за вислугу років Д-т 23 — К-т 661 1028,74
Надбавки згідно з чинним положенням Д-т 23 — К-т 661 1154,39
Суміщення професій Д-т 23 — К-т 661 178,75
Нічні Д-т 23 — К-т 661 124,83
Відпускні Д-т 23 — К-т 661 1548,50
Надбавки за класність Д-т 23 — К-т 661 34,40
Надбавки за керівництво бригадою Д-т 23 — К-т 661 32,32
Винагорода за загальними підсумками роботи за рік Д-т 92 — К-т 661 10 658,40
Виплати з тимчасової непрацездатності Д-т 651 — К-т 661 399,83
Премії згідно з чинним положенням, 50% Д-т 92 — К-т 661 1122,23
Матеріальна допомога Д-т 949 — К-т 301

Нараховані відрахування до відповідних фондів відобра­жені у табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Найменування фонду Бухгалтерський запис Сума, грн.
Пенсійний фонд Д-т 23 — К-т 651 7271,16
Фонд зайнятості населення Д-т 23 — К-т 653 455,04
Фонд соціального страхування Д-т 23 — К-т 659 991,52

Задача 17

У розшифруванні представницьких витрат, здійснених за II квартал 2000 р., вказані такі їх види:

офіційний прийом (сніданок, обід, вечеря);

транспортне забезпечення представників;

послуги перекладача;

оплата номерів готелю;

телефонні переговори ;

заробітна плата обслуговуючого персоналу конференції.

Загальну суму витрат віднесено до складу собівартості реалізованої продукції.

Задача 18

Під час проведення офіційного прийому представників іншої фірми у вересні 2000 р. підприємство користувалося послугами таксі. Загальна сума цих витрат становила 100 грн. і була віднесена на адміністративні витрати згідно з авансо­вим звітом відповідального за цей захід працівника. Звіт складено за показниками лічильників таксі.

Задача 19

Торговельне підприємство уклало договір з іншою фірмою про поставку товару на умовах товарного кредиту. За надан­ня кредиту фірма сплачує підприємству 5% суми кредиту. У договорі передбачено, що погашення заборгованості здійснюється щомісяця (протягом 3 місяців) із одночасною сплатою відповідної суми відсотків. Сума за договором ста­новить 12 000 грн.

Операції, здійснені у першому місяці, фірмою обліковані так, грн.:

Д-т 281 — К-т 631 — 10 000;

Д-т 641 — К-т 631 — 2000;

Д-т 631 — К-т 311 — 4000 грн. — оплачена частина това­ру за умовами договору;

Д-т 631 — К-т 311 — 120 грн. — сплачено відсоток за користування товарним кредитом;

Д-т 92 — К-т 311 — 120 грн.

У цьому ж місяці до валових витрат була включена лише сума одержаного товару — 10 000 грн.

Задача 20

У квітні 2000 р. у магазині з метою реклами були без­оплатно роздані зразки товару на суму 1600 грн. Списання у бухгалтерському обліку було відображено записом: Д-т 93 — К-т 26. У І кварталі податок на прибуток, нарахований за даними декларації про прибуток, становив 360 грн.

Задача 21

Підприємство у липні 2000 р. отримало товарів на суму 3540 грн., у тому числі ПДВ — 590 грн. У цьому місяці до валових витрат була зарахована сума 2950 грн. Підприємство у жовтні отримало товар на загальну суму 2860 грн., у тому числі ПДВ — 477 грн. Крім того, було повернуто поста­чальникові отриманий у липні товар на суму 1000 грн., у тому числі ПДВ — 167 грн. У квітні до складу валових ви­трат була віднесена сума 1550 грн.

Станом на 01.07.2000 р. на дебеті субрахунку 281 "Това­ри" обліковується сума 2000 грн. Розрахунок приросту (убут­ку) товарів за І квартал був виконаний так: 2000 - 4950 = = -2950 грн., тому з валових витрат була вилучена сума 2950 грн. Залишок товару на кінець II кварталу становить: 4950 + 2383 - 833 = 6500 грн. З валових витрат НІ кварталу була виключена сума 1550 грн.

Задача 22

Підприємство у жовтні 2000 р. отримало 1000 кг цукру за ціною 1,2 грн. за 1 кг на загальну суму 1200 грн., у тому числі ПДВ — 200 грн. У листопаді 400 кг цукру було реалізовано на суму 600 грн., у тому числі ПДВ — 100 грн., а в січні 2001 р. залишковий цукор був реалізований на суму 870 грн., у тому числі ПДВ — 145 грн. Валові витрати та валові доходи у жовтні 2000 р. не змінилися. У листопаді 2000 р. до валових витрат було віднесено суму 480 грн., до валових доходів — 580 грн., а в січні 2001 р. до складу валових витрат віднесено суму 720 грн., а до валових доходів — 845 грн.

Задача 23

Підприємство протягом 2000 р. відносило на витрати виробництва виплати з утрати годувальника, що в обліку відображалося записом: Д-т 91 — К-т 301. Дані за 2000 р. наведені в табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Місяць Сума, грн.
Січень 272,23
Березень 119,64
Липень 59,82
Серпень 59,82
Вересень 119,64
Жовтень 59,82
Грудень 59,82
Всього 750,79

Задача 24

Підприємство протягом 2000 р. до складу собівартості виконуваних робіт відносило кошти, сплачені їдальні за хар­чування робітників (табл. 2.8). В обліку це відображалося записами: Д-т 23 — К-т 311 і Д-т 641 — К-т 311.

Таблиця 2.8

Місяць Сума, грн.
Січень 87,61
Березень 101,69
Травень 67,92
Липень 171,67
Жовтень 265,92
Листопад 127,68
Грудень 106,32

Задача 25

За даними бухгалтерського обліку, протягом 2000 р. на підприємстві, яке не є платником ПДВ, проводився ремонт приміщення магазину підрядним та господарським спосо­бами (табл. 2.9).

Таблиця 2.9

Місяць Бухгалтерські записи, грн. Підтверджувальні первинні документи
Липень Д-т 201 — К-т 685 —4000 Д-т 23 — К-т 201 —4000 Д-т 92 — К-т 23 —4000 Накладна № 55 від 07.07.97 р. на отримання будматеріалів загальною сумою 4000 грн.
Серпень Д-т 201 — К-т 685 —6200 Д-т 23 — К-т 201 —6200 Д-т 92 — К-т 23 —6200 Накладна № 216 від 15.08.97 р. на отримання матеріалів загальною сумою 6200 грн.
Листопад Д-т 23 — К-т 685 —3207,99 Д-т 92 — К-т 23 —3207,99 Рахунок № 18 від 25.11 за поточний ремонт даху за­гальною сумою 3207,99 грн.
Листопад Д-т 23 — К-т 685 — 4292,01 Д-т 92 — К-т 23 — 4292,01 Акт приймання-здачі робіт за листопад загальною су­мою 4292,01 грн.
Грудень Д-т 23 — К-т 685 — 5808 Д-т 92 — К-т 23 — 5808 Акт приймання-здачі вико­наних робіт за грудень на суму 5808 грн.
Грудень Д-т 23 — К-т 685 — 2252,1 Д-т 92 — К-т 23 — 2252,1 Розрахунок договірної ціни за листопад-грудень на за­гальну суму 2702,52 грн.
         

Станом на 01.01.2000 р. первісна вартість основних фондів, що перебувають на балансі підприємства, становить 54 340 грн., сума нарахованого зносу — 21 230,5 грн. Загальна сума ре­монту віднесена до складу валових витрат.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.072 сек.)