АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналітичний контроль виробництва

Читайте также:
 1. II. Контроль за санитарным состоянием холодильников
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. VIII. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 4. VIІІ. Комплект контрольних завдань / Екзаменаційні білети.
 5. Аналіз обсягів виробництва продукції
 6. Аналіз обсягів виробництва та асортименту продукції
 7. Аналіз обсягу виробництва та реалізації основних видів продукції
 8. Аналіз організації виробництва і ефективної діяльності на підприємстві .
 9. Аналітичний контроль виробництва
 10. Аналітичний метод економічного аналізу
 11. Аналітичний облік.

 

На станції нейтралізації знешкоджуються кислото-лужні води та відпрацьовані розчини цехів 6, 22, 24, 79/2.

Станція нейтралізації розрахована на очистку 320 /год промивних кислото-лужних вод.

Аналіз стоків:

Аналіз стоків проводиться з допомогою контрольно-вимірних приладів та аналітичним методом у хімічній лабораторії.

Відбір промислових стоків на аналіз проводиться крізь люки нейтралізаторів.

Перш ніж знешкоджувати кислото-лужні стоки, апаратчик нейтралізації має отримати від лаборанта хімічної лабораторії заключення о наявності у стоках нікелю та хрому шестивалентного.

Через кожну годину лаборанти хімічної лабораторії мають проводити аналіз кислото-лужних вод на наявність нікелю, хрому та рН.

Наявність нікелю, та хрому у кількостях вище граничнодопустимих скидів (ГДС) свідчить про порушення умов скиду стоків у нейтралізатор передбачених Положенням про станцію нейтралізації промстоків корпусів № 1 та 5. Тому при виявленні нікелю та хрому в стоках сповістити про це начальника станції нейтралізації, відповідальних за скид стоків цехів 6, 22, 79/2 для виявлення та усунення причин потрапляння хрому та нікелю до стоків, перевірити вміст шкідливих речовин у відстійниках.

Аналіз реагентів, застосовуваних для знешкодження промислових стоків має проводитись хімічною лабораторією: при отриманні нової партії реагентів на станції нейтралізації та періодично у процесі роботи але не рідше двох разів на місяць.

На діаграмах приборів, що реєструють рН стічних вод, вказують дату та робочу зміну (1ю, 2ю, 3ю), записи та час увімкнення приладу ( проводить слюсар КИП або електрик).

Технічне обслуговування усього обладнання станції нейтралізації проводить енергетик-механік цеху 6.

За якість знешкодження стоків несуть відповідальність начальник станції нейтралізації, черговий лаборант та апаратник.

Лаборанти проводять аналіз промислових стоків та реагентів, застосованих для знешкодження, проводять розрахунок кількості реагентів для знешкодження промстоків, несуть відповідальність за правильність проведених аналізів та розрахунків, дають дозвіл апаратникам на злив знешкоджених стоків.

При скиді промислових стоків до відстійника, значення рН рекомендовано тримати на найвищій границі 8 – 8,5.Відкачування осаду з мулоущільнювача на прес-фільтр виконується щоденно. Злив осадів з відстійників на мулоущільнювач проводиться щоденно на початку першої зміни.

Два-три рази на зміну проводяться контрольні аналізи промислових стоків з відстійника на вміст хрому шестивалентного, ціанідів, значення рН а також при виявленні вказаних речовин у нейтралізаторі кислото-лужних стоків.

Один раз у зміну здійснюється аналіз промстоків на вході та виході з відстійника на вміст зважених речовин, хрому трьохвалентного, нікелю, заліза загального у не фільтрованій воді.

Реєструються результати аналізів стоків з відстійників та нейтралізатора промивних кислото-лужних вод у спеціальному журналі.

У разі перевищення ГДВ(ПДС) шкідливих речовин у стоках, що виходять з відстійників, проводиться ревізія засувок та при необхідності їх ремонт. Перевіряється правильність скиду на станцію нейтралізації відпрацьованих розчинів, передбачена положенням про станцію нейтралізації; попереджаються відповідальні по цехах за скид задля виявлення та усунення причин порушення умов скиду. Спільно з відділом 107/1 та 111 приймається рішення по знешкодженню стоків у відстійнику. При вмісті зважених часток у стоках вище граничнодопустимого скиду, необхідно провести спустошення відстійника та очистку від осаду.

Контрольні проби стічних вод, що відібрані представником промислової лабораторії відділу 111 пломбуються з підписом на паперовій пломбі лаборанта відділу 111 та лаборанта станції нейтралізації.

Контрольні проби зберігаються у лабораторії станції нейтралізації на протязі 2-3 діб на випадок арбітражного аналізу.

У разі скиду промислових стоків з відстійника у каналізацію необхідно щоб:

- рН була 6,5 – 8,5. При рН 8,5 осідання гідроокисів металів більше ніж при рН 6,5.

- вміст хрому шестивалентного був не більше 0,9 мг/л.

- вміст заліза загального був не більше 0,5 мг/л.

- вміст хрому трьохвалентного не більше 0,8 мг/л.

- вміст ціанідів не більше 0,05 мг/л.

- вміст нікелю не більше 0,8 мг/л.

- вміст зважених речовин не більше 20 мг/л.

 

Під час роботи електровентилі має бути зачинений для розділення кислото-лужних та хромовміщуючих стоків від ціанвміщуючих та виключення потрапляння останніх у відстійник кислото-лужних та хромовміщуючих стоків.

Засувка на лінії зливу умовно чистих стоків до каналізації має бути закрита та опломбована.

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)