АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення підсумкового рівня знань студентів

Читайте также:
 1. A. Підняти ногу вище рівня серця
 2. B. Транспортна аварія, об’єктового рівня.
 3. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 4. V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 5. V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
 6. V. Формування нових знань.
 7. Аналіз знань дітей про рослини
 8. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 9. Афінська та спартанська системи виховання: порівняльний аналіз.
 10. Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.
 11. БССС на 3 рівнях. Відмінність від простого речення.
 12. Варіанти застосування методу. Порівняння з методом переміщень

Розв'язання ситуаційних задач, робота з тестовими завданнями.

Підсумок заняття (5 хв.).

Аналіз досягнення мети практичного заняття. Визначення теми наступного заняття і завдань до нього.

VIII. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Оториноларингологія / За редакцією Д.І. Заболотного, Ю.В. Мітіна, В.Д. Драгомирецького. — К.: Здоров'я, 1999. — С. 84—122.

2. Мітін Ю.В. Оториноларингологія (лекції). — К.: Фарм Арт, 2000. - С. 156—163.

3. Тестові завдання для контролю знань студентів з оторино-ларингології. — К., 1996. — С. 43—55.

4. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингологія. — М.: Литера, 1997. — С. 354—367.

 

Додаток

 

Задача 1

 

Хвора 28 років, звернулася до оториноларинголога зі скаргами на головний біль, загальну слабкість, підвищену температуру тіла, порушене носове дихання та гнійні виділення з лівой половини носа. Під час передньої риноскопії виявлено гіперемію та набряк слизивої оболонки лівої половини носа, наявність гною у середньому носовому ході. Визначіть, які приносові пазухи можуть бути вражені у цієї хворої.

 

А. Ліві верхньощелепна, лобна, клиновидна.

В. Ліві верхньощелепна, лобна, задні клітини решітчастого лабіринту.

*С. Ліві верхньощелепна, лобна, передні клітини решітчастого лабіринту.

D. Ліві верхньощелепна, лобна, задні клітини решітчастого лабіринту, основна.

Е. Ліві клиновидна, задні клітини решітчастого лабіринту.

 

Задача 2

 

До оториноларинголога звернувся хворий 45 років зі скаргою на носову кровотечу, яка бочалась раптово без явних причин. Вкажіть найбільш часту локалізацію носових кровотеч.

А. Нижні носові раковини.

*В. Передньонижній відділ носової перегородки.

С. Задньоверхній відділ носової перегородки.

D. Нюхова зона носової порожнини.

Е. Ділянки, що межують з хоанами.

 

Задача 3

 

Дитина постійно дихає ротом, носове дихання утруднене. Визначіть, яка найбільш часта патологія глотки може призвести до цього стану.

А. Атрезія хоан.

В. Пухлина носоглотки.

С. Гіпертрофічний риніт.

*D. Аденоїдні вегетації.

Е. Хоанальний поліп.

Задача 4

 

До ЛОР-віддділення звернулась хвора, 54 років, з явищами вираженої інспіраторної задишки. З анамнезу відомо, що під час їжі хвора випадково з варенням проковтнула бджолу, відчула сильний біль у горлі, пізніше з'явились ознаки утрудненого дихання. Була викликана швидка медична допомога. Під час огляду виявлено набряк слизової оболонки присікового відділу гортані. Назвіть анатомічні елементи гортані, які належать до присінкового відділу.А. Валекули, надгортанник, міжчерпакуватий простір.

В. Надгортанник, грушоподібні закутки, черпакувато-надгортанні складки.

С. Гортанні шлуночки, між черпакуватий простір, перстневидний хрящ.

D. Голосові складки, черпакуваті хрящі, міжчерпакуватий простір.

*Е. Надгортанник, черпакувато-надгортанні складки, черпакуваті хрящі, міжчерпакуватий простір.

 

Зада-ча 5

 

У поліклініку до оториноларинголога звернувся пацієнт зі скаргами на охриплість. Під час непрямої ларингоскопії виявлено нерухомість лівої половини гортані без будь-якої видимої патології. Визначити обстеження, яке необхідно провести для виявлення захворювання.

А. Рентгеноскопія стравоходу.

*В. Рентгенографія органів грудної порожнини

С. Трахеобронхоскопія.

D. Доплерографія судин головного мозку.-

Е. Фіброезофагоскопія.

 

 


________________________________________________________________ЗАНЯТТЯ 4


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)