АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ

Читайте также:
 1. II. Анатомія та фізіологія носа і приносових пазух
 2. III. Клінічна анатомія та фізіологія глотки, гортані,трахеї та стравоходу
 3. Дисципліна: «Фізіологія ЦНС та ВНД»
 4. Ендоскопічні методи дослідження ЛОР- органів. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження зовнішнього та середнього вуха.
 5. Змістовий модуль 2. Фізіологія ВНД. Основи генетики.
 6. Змістовий модуль I. Клінічна анатомія, фізіологія, методи дослідження ЛОР-органів.
 7. Клінічна анатомія решітчастої пазухи.
 8. Клінічна діагностика.
 9. Клінічна смерть у стаціонарі
 10. Психофізіологія
 11. Тема: Фізіологія м’язів і нервів

І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НОСА, ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ,

ГЛОТКИ, ГОРТАНІ, ТРАХЕЇ, БРОНХІВ І СТРАВОХОДУ

І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.Клінічну анатомію, фізіологію і методи дослідження верхніх дихальних шляхів (носа, приносових пазух, глотки і гортані), трахеї, бронхів і стравоходу повинні знати не тільки оториноларингологі, але й лікарі інших спеціальностей — терапевти, педіатри, окулісти, інфекціоністи, невропатологи, нейрохірурги, хірурги. Лікарі різного фаху в своїй повсякденній роботі часто мають справу з такими захворюваннями, як риніти, ангіни, хронічний тонзиліт, гострий ларингіт, риногенні орбітальні і внутрішньочерепні ускладнення, а також з носовими

кровотечами, з гострою обструкцією дихальних шляхів тощо. Для розуміння механізму розвитку того чи іншого захворювання, а також надання термінової допомоги хворим при кровотечах, травмах, утрудненому диханні, необхідні знання з клінічної ЛОР-анатомії. Крім того, знання фізіології верхніх дихальних шляхів допомагає лікарям чіткіше розуміти патогенез захворювань та їх ускладнень, які виникають у разі порушення функції цих анатомічних структур.

II. ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ — 3 академічні години.

III. МЕТА ЗАНЯТТЯ: вивчити клінічну анатомію, фізіологію та методи дослідження носа, приносових пазух, глотки, гортані, трахеї, бронхів, стравоходу.

IV. СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ

 

1. Клінічну анатомію носа, приносових пазух, глотки, гортані, трахеї, бронхів і стравоходу, а також їх взаємо­зв'язки.

2. Фізіологію носа, приносових пазух, глотки, гортані, трахеї, бронхів, стравоходу.

3. Вікові особливості будови цих органів.

4. Методи дослідження цих органів.

V. СТУДЕНТ ПОВИНЕН УМІТИ

1. Скласти план обстеження ЛОР-органів.

2. Провести передню і задню риноскопію, фарингоскопію та непряму ларингоскопію.

3. Уміти оцінити стан слизової оболонки порожнин носа і глотки.

4. Провести аналіз рентгенограм носа і приносових пазух.

5. Виконувати маніпуляції: змастити слизову оболонку порожнин носа і глотки; уводити в порожнину носа тампони; провести поверхневу анестезію слизової оболонки порожнин носа та глотки; приготувати ватні тампони на зондах.

6. Провести дослідження носового дихання (проба з ватою) та нюху за методикою В.Г. Воячека (за допомогою пахучих речовин).VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ

1. Інструментарій для виконання ендоскопічного дослідження носа, глотки, гортані, трахеї, бронхів і стравоходу.

2. Негатоскоп, діапроектор, відеомагнітофон, набір рентгенограм, трахеоканюлі.

 

3. Таблиці, слайди, муляжі.

4. Питання для самопідготовки та опитування.

5. Ситуаційні задачі для визначення підсумкового рівня знань.

VII. ПЛАН ЗАНЯТТЯ

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ЗАНЯТТЯ

Організаційні питання :

1) перевірка присутності студентів;

2) інформація про тему і структуру заняття.

ОСНОВНИЙ ЕТАП ЗАНЯТТЯ

1. Опитування для визначення початкового рівня знань за такими
питаннями для самопідготовки та опитування студентів :

1) клінічна анатомія носа та приносових пазух;

2) фізіологія носа та приносових пазух;

3) клінічна анатомія та фізіологія глотки;

4) анатомія та фізіологія лімфаденоідного глоткового кільця;

5) клінічна анатомія та фізіологія гортані;

6) клінічна анатомія та фізіологія трахеї і бронхів;

7) клінічна анатомія та фізіологія стравоходу;

8) методи дослідження носа, приносових пазух, глотки,
гортані, трахеї і стравоходу.

2. Оволодіння методиками огляду носа, глотки і гортані .
Під керівництвом викладача самостійно один одному студенти

оглядають ніс, глотку і гортань, ознайомлюються з ларингоскопами, бронхо- і езофагоскопами. Робота в оглядовій кімнаті.

ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП ЗАНЯТТЯ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (6.634 сек.)