АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ. 1. Інструментарій для виконання ендоскопічного дослід­ження ЛОР-органів

Читайте также:
 1. IV. Підведення підсумків практичного заняття.
 2. V. Зміст теми заняття.
 3. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 4. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 5. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 6. Вивчення нового заняття.
 7. Використання на заняттях розвиваючих завдань і дидактичних ігор з використанням комп’ютерних технологій в умовах відсутності індивідуальних комп’ютерів для кожної дитини
 8. Год.) та семінарське заняття (2 год.)
 9. До другого заняття
 10. До другого заняття
 11. До першого заняття

1. Інструментарій для виконання ендоскопічного дослід­ження ЛОР-органів.

2. Інструментарій для хірургічного втручання на носовій перегородці та носових раковинах.

3. Схеми, таблиці, слайди, кодограми, муляжі.

4. Питання для самопідготовки та опитування.

5. Ситуаційні задачі для визначення підсумкового рівня знань.

VII. ПЛАН ЗАНЯТТЯ

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ЗАНЯТТЯ

Організаційні питання:

1)перевірка присутності студентів;

2) інформація про тему і структуру заняття.

ОСНОВНИЙ ЕТАП ЗАНЯТТЯ

1. Опитування для визначення початкового рівня знань за такими питаннями для самопідготовки та опитування студентів:

1)викривлення носової перегородки: причини виникнення, види викривлення носової перегородки, які визначають як захворювання;

2) клінічна картина викривлення носової перегородки, діаг­ностика, можлива патологія інших органів і систем; показання до операції, види оперативних втручань: підслизова резекція носової перегородки, крістотомія;

3) фурункул носа: етіологія, патогенез, патологічна анато­мія, клініка, діагностика та лікування;

4) можливі ускладнення фурункула носа, зв'язок з особ­ливостями венозного відтоку з носа;

5) гострий риніт: причини виникнення, стадії перебігу, можливі ускладнення, принципи лікування;

6) особливості перебігу гострого риніту у немовлят;

7) класифікація хронічних ринітів;

8) причини хронічних ринітів;

9) хронічний катаральний риніт;

10) хронічний гіпертрофічний риніт;

11) хронічний атрофічний риніт;

12) озена: ендемічність, етіологія, патогенез, клінічна картина;

13) лікування озени: етіотропне, патогенетичне, хірургічне;

14) вазомоторний риніт: алергічна та нейровегетативна форми;

15) клініка алергічної форми вазомоторного риніту;

16) клініка нейровегетативної форми вазомоторного риніту;

17) лікування алергічної форми вазомоторного риніту;

18) лікування нейровегетативної форма вазомоторного риніту;

19) методи щадної відеоендосконічної ринохірургії.

Курація 3—4 тематичних хворих .

Самостійна робота студентів, освоєння практичних навичок. Робота в оглядовій кімнаті, перев'язній, операційній, ендоскопічному кабінеті.

ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП ЗАНЯТТЯ

1. Визначення підсумкового рівня знань студентів .
Розв'язання ситуаційних задач, робота з тестовимизавданнями.

Підсумок заняття .

Аналіз досягнення мсти практичного заняття. Визначення теми наступного практичного заняття і завдань до нього.

VIII. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Оториноларингологія / За ред. Д.І. Заболотного, Ю.В. Мітіна, В.Д. Драгомирецького. — К.: Здоров'я, 1999. — С. 209—210. 217—227.

2. Мітін Ю.В. Оториноларингологія (лекції). — К.: Фарм Арт, 2000. - С. 116—134.

3. Тестові завдання для контролю знань студентів з оторино-ларингології. — К., 1996. — С. 97—108.

4. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингологія. — М.: Литера, 1997. — С. 135—155. 157—167.

 

Додаток

Задача 1

Хворий Б., 27 років, скаржиться на виражений біль в лівому крилі носа, набряк тканин, що розповсюджується на щоку і нижню повіку зліва, підвищення температури тіла до 38,1°С. Захворів 2 дні тому. При огляді тканини в ділянці зовнішнього носа ліворуч інфільтровані, шкіра гіперемована, напружена, різко болюча при пальпації. Який діагноз можна поставити хворому ?

*A.Фурункул носа.

B. Бешиха носа.

C. Фолікуліт носа.

D. Риносклерома.

E. Сикоз носа

Задача 2

Хвора 28 років, скаржиться на погіршення носового дихання, рясні водяні виділення з порожнини носа, порушення нюху, чхання, сльозотечу. Хворіє протягом трьох років. Перелічені скарги з’являються під час цвітіння трав і дерев. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини носа набрякла, має ціанотичний відтінок, на її поверхні місцями визначаються білісуваті плями. Інші ЛОР-органи без патології. Поставте діагноз.

A. Вазомоторний риніт, нейровегетативна форма.

*B. Вазомоторний риніт, алергічна форма.

C. Хронічний гіпертрофічний риніт.

D. Хронічний катаральний риніт.

E. Гострий риніт.

 

Задача 3

 

Хворий 20 років, скаржиться на постійне утруднення носового дихання через обидві половини носа, слизисті виділення, головний біль. Хворіє протягом 5 років. Об'єктивно нижні носові раковини збільшені у об'ємі, особливо передні їх кінці, які прилягають до перегородки носа, носові ходи звужені. Після введення в носові ходи судинозвужувальних засобів об'єм раковини не зменьшився. Призначити лікуваня.

A. Топічні кортикостероїди.

B. Поліпоетмоїдотомія.

C. Вегетотропні препарати, носовий душ, фізіотерапія.

*D. Конхотомія нижніх носових раковин.

E. Аденотомія.

Задача 4

 

Хвора, 24 роки, скаржиться на періодичне утруднення носового дихання, з почерговим закладанням то однієї, то другої половини носа, слизові виділення з носа. Хворіє протягом кількох років. Об'єктивно:слизова порожнини носа помірно гіперемована, набрякла, з ознаками ціанозу. Нижні носові раковини набряклі, збільшені в об”ємі, звужені, у них знаходиться невелика кількість слизу. Стан погіршується під час переохолодження. Після введення в ніс судиннозвужуючих засобів об'єм раковин різко зменьшився. Встановіть діагноз

A. Вазомоторний риніт, нейровегетативна форма.

B. Вазомоторний риніт, алергічна форма.

C. Хронічний гіпертрофічний риніт.

*D. Хронічний катаральний риніт.

E. Гострий риніт.

 

Задача 5

 

Під час обстеження хворого з фурункулом носа виявлено екзофтальм, хемоз. Рухомість очного дна збережена, дещо обмежене його відведення назовні, значні застійні прояви на очному дні.У хворого гектична температура, озноби. Встановіть діагноз.

A. Фурункул носа, ускладнений риногенним менінгоенцефалітом.

*B. Фурункул носа, ускладнений тромбозом кавернозного синусу.

C.Карбункул носа, ускладнений риногенним сепсисом.

D. Абсцес носової перегородки, синустромбоз.

E. Фурункул носа, ускладнений тромбозом сигмо видного синусу.

 

ЗАНЯТТЯ 8


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)