АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ. 1. Інструментарій для виконання ендоскопічного дослідження ЛОР-органів

Читайте также:
 1. IV. Підведення підсумків практичного заняття.
 2. V. Зміст теми заняття.
 3. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 4. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 5. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 6. Вивчення нового заняття.
 7. Використання на заняттях розвиваючих завдань і дидактичних ігор з використанням комп’ютерних технологій в умовах відсутності індивідуальних комп’ютерів для кожної дитини
 8. Год.) та семінарське заняття (2 год.)
 9. До другого заняття
 10. До другого заняття
 11. До першого заняття

1. Інструментарій для виконання ендоскопічного дослідження ЛОР-органів.

2. Пробірки для бактеріологічного дослідження.

3. Хірургічний інструментарій для розтину абсцесів глотки.

4. Схеми, таблиці, слайди, кодограми, муляжі.

5. Питання для самопідготовки та самоконтролю.

6. Ситуаційні задачі для визначення підсумкового рівня знань.

VII. ПЛАН ЗАНЯТТЯ

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ЗАНЯТТЯ Організаційні питання :

1) перевірка присутності студентів;

2) інформація про тему і структуру заняття.

ОСНОВНИЙ ЕТАП ЗАНЯТТЯ

1. Опитування для визначення початкового рівня знань за такими питаннями для самопідготовки та опитування студентів:

1) гострий фарингіт: етіологія, клініка, діагностика, ліку­вання;

2) хронічний фарингіт: етіологія, клініка, класифікація, діагностика та лікування різних форм;

3) лептотрихоз: етіологія, клініка, діагностика та лікування;

4) класифікація тонзилітів;

5) етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування катаральної, фолікулярної та лакунарної ангін;

6) ускладнення ангін;

7) паратонзилярний абсцес: форми, клініка, діагностика, ускладнення, лікування;

8) заглотковий абсцес: етіологія, клініка, діагностика, ускладнення, лікування;

9) виразково-плівчаста ангіна Симановського—Венсана— ІІлаута: етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування;

10) дифтерія глотки: етіологія, епідеміологія, патогенез,
клініка, диференціальна діагностика.

Курація 3—4 тематичних хворих

Самостійна робота студентів, освоєння практичних навичок. Робота в оглядовій кімнаті та перев'язній.

ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП ЗАНЯТТЯ

1. Визначення підсумкового рівня знань студентів . Розв'язання ситуаційних задач, робота з тестовими завданнями.

2. Підсумок заняття .

Аналіз досягнення мети практичного заняття. Визначення теми наступного практичного заняття і завдань до нього.

VIII. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Оториноларингологія / За ред. Д.І. Заболотного, Ю.В. Мітіна, В.Д. Драгомирецького. — К.: Здоров'я, 1999. — С. 251—280.

2. Мітін Ю.В. Оториноларингологія ( лекції ). — К.: Фарм Арт, 2000. — С. 45—60.

3. Тестові завдання для контролю знань студентів з оториноларингології. — К., 1996. — С. 109—118.

4. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингологія. — М.: Литера, 1997. — С. 203—231.

 

Додаток

Задача 1

Хворого А. турбує сильний біль в горлі, що посилюється при ковтанні, головний біль, високу температуру тіла, лихоманку. Вказані скарги з’явились 1 добу тому. При огляді глотки виявлена гіперемія піднебінних мигдаликів та дужок. Обидва мигдалики вкриті нальотом, жовтуватого кольору. Який попередній діагноз можна поставити хворому?

A.Виразково-плівчаста ангіна.

B. Фолікулярна ангіна.

*C. Лакунарна ангіна.

D. Дифтерія глотки.

E. Герпетична ангіна.

Задача 2

У хворого, 26 рокiв, 3 днi назад з'явилась припухлiсть на боковiй поверхнi шиї. Ранiше перенiс ангiну, яка ускладнилась паратонзилiтом. Призначене лiкування не закiнчив. При оглядi встановлено ознаки лівобічного паратонзилiту, ускладненого флегмоною шиї. Який з наведених методiв лiкування показано хворому?

*A. Розтин флегмони шиї з послiдуючою антибактерiальною терапiєю.

B. Масивна антибактерiальна терапiя.

C. Розтин паратонзилярного абсцесу.

D. Абсцес-тонзилектомiя.

E. Пункцiя гнiйника на шиi.

Задача 3

 

Хворий, 28 років, скаржиться на біль у горлі, першіння, які з’явились у нього після охолодження. Об’єктивно: яскрава гіперемія слизової оболонки задньої стінки глотки, та її інфільтрація. З боку інших ЛОР - органів помітних змін немає. Який діагноз слід поставити?

A. Сифіліс.

B. Катаральна ангіна.

C. Дифтерія.

*D. Гострий фарингіт.

E. Грип.

Задача 4

Хворий, 27 років, впродовж тижня лікувався з приводу ангіни. Стан покращився, болі в горлі зникли. Через три дні знову з'явився значний біль в горлі, причому тільки справа. Температура тіла 38,0 С. Орофарингоскопія утруднена через неповне відкривання рота, спостерігається випинання правої половини м'якого піднебіння та набряк правої передньої піднебінної дужки, яка прикриває мигдалик.

*A. Паратонзилярний абсцес.

B. Заглотковий абсцес.

C. Пухлина глотки.

D. Дифтерія глотки.

E. Стороннє тіло глотки.

Задача 5

Дитина, 5 місяців, при огляді неспокійна, плаче. Зі слів матері дихає при відкритому роті, відмовляється від грудей, постійно плаче. Температура тіла 39,9°С. Об'єктивно: на задній стінці глотки відзначається різка гіперемія та випинання слизової оболонки. Слизова оболонка порожнини носа не змінена, патологічних виділень в носових ходах немає. Носове дихання різко утруднене. Яка хвороба зумовлює таку клінічну картину?

A. Гострий аденоїдит.

B. Катаральна ангіна.

*C. Заглотковий абсцес.

D. Паратонзилярний абсцес.

E. Стороннє тіло носа.

ЗАНЯТТЯ 10

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)