АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Год.) та семінарське заняття (2 год.)

Читайте также:
 1. IV. Підведення підсумків практичного заняття.
 2. V. Зміст теми заняття.
 3. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 4. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 5. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 6. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 7. Вивчення нового заняття.
 8. Використання на заняттях розвиваючих завдань і дидактичних ігор з використанням комп’ютерних технологій в умовах відсутності індивідуальних комп’ютерів для кожної дитини
 9. До другого заняття
 10. До другого заняття
 11. До першого заняття

1. Становлення господарського права як галузі права. Точки зору щодо господарського права та його місця в правовій системі.

2. Господарські відносини: поняття, види, відмежування від суміжних види.

3. Організаційно-господарські відносини.

4. Роль держави у сфері економіки: форми, методи, засоби державного регулювання господарських відносин, поняття та роль державної економічної політики.

5. Проблема оптимізації державного регулювання господарських відносин з врахуванням змін в економічному житті суспільства (фінансової кризи, боротьби з корупцією, необхідності пожвавлення інвестування, розвитку малого та середнього бізнесу тощо).

6. Роль органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, саморегулівних організацій в регулюванні господарських відносин.

7. Державно-приватне партнерство як особлива форма співпраці держави/територіальної громади з приватним бізнесом.

8. Відображення в господарському праві приватних та публічних інтересів учасників господарського життя. Методи господарського права, їх особливість та відмінність від методів цивільного та адміністративного права.

9. Джерела господарського права. Роль судової практики та звичаїв в системі господарського права.

10. Проблеми вдосконалення господарського законодавства.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1–6.

Нормативні акти: 1, 3–7, 16–23, 26–31, 33, 34, 36, 37, 45, 51–54, 58, 60–63, 66–69, 73–81, 84, 86, 87, 89–100, 102–104, 107–109, 111, 113, 114, 116, 118–121, 126–129, 136–138, 140, 143, 145, 148, 150–156, 158, 159, 161–163, 175–177, 186, 192, 199, 209, 210.

Додаткова література: 4, 5, 10, 15–17, 25, 28, 29, 33, 50–56, 71, 74, 77, 91, 92, 96, 99, 106, 131, 137–139, 146, 149, 152–154, 164, 165, 180, 184, 191–196, 200, 205, 206, 208, 210–213, 216, 220, 231, 234, 237, 241, 243, 244, 252, 256, 268, 271, 273, 278, 282, 285, 300–305, 315, 323, 337, 341, 342, 360, 370, 377, 383, 387, 391, 397, 409, 410, 425, 426, 438, 440, 445, 446, 452, 453, 470–474, 477, 478, 480, 493, 496, 503.

Тема 2. Суб’єкти господарських правовідносин: проблеми вдосконалення правового становища з врахуванням особливостей правового статусу, характеру та видів діяльності тощо (лекція 2 год.) та семінарське заняття (2 год.)

1. Суб’єкти господарювання та суб’єкти організаційно-господарських повноважень: спільні та відмінні риси, їх відображення в господарському законодавстві.

2. Поняття та обсяг правосуб’єктності суб’єктів господарювання.

3. Проблеми визначення правового статусу суб’єктів організаційно-господарських повноважень (поняття, види, організаційно-правові форми, компетенція; відсутність в ГК України більш-менш узагальнюючих положень щодо цих суб’єктів).

4. Правове становище суб’єктів внутрішньогосподарських відносин: поняття, ознаки, види, рівні правового регулювання (закон та локальні документи, їх співвідношення).

5. Проблема співвідношення понять: господарська організація та підприємство.

6. Співвідношення понять «унітарне підприємство» та «товариство однієї особи».

7. Особливості правового становища підприємства за Господарським та Цивільним кодексами України.

8. Правове становище приватного підприємства відповідно до ГК та необхідність заповнення прогалин останнього.

9. Проблеми ліквідації підприємств.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1–6.

Нормативні акти: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 15, 24, 39–41, 47, 55, 57, 64, 68–72, 83, 101, 105, 106, 110, 113, 114, 123, 134, 149, 159,194, 200.

Додаткова література: 1, 5,10, 17, 18, 27, 30, 41, 42, 50, 73, 77, 78, 89, 91– 93, 122–124, 130, 131, 141, 149–154, 157, 159–162, 164, 174, 181, 187, 197, 200, 201, 204, 206, 209, 217, 221, 225, 226, 228–230, 234, 238, 239, 242, 245–248, 259–266, 269, 270, 276, 280, 282–284, 286, 289, 293, 299, 306–308, 317, 323, 326, 327, 328, 330, 344, 347, 349, 355, 356, 360, 363, 369, 375, 382–384, 388, 390, 400, 403, 407, 409, 418, 424, 436, 437, 445, 447, 451, 455, 459, 462, 464, 466, 468, 469, 470–474, 477, 478, 483, 485, 496, 498, 499, 507, 514, 518, 519.

Тема 3. Суб’єкти господарських правовідносин: проблеми правового становища господарських товариств та суб’єктів організаційно-господарських повноважень (лекція 2 год.) та семінарське заняття (2 год.).

1. Господарські товариства як суб’єкти господарювання та суб’єкти організаційно-господарських повноважень.

2. Корпоративні відносини в господарських товариствах: поняття, суб’єктний склад, зміст, проблеми вдосконалення.

3. Особливості правового регулювання створення, функціонування та припинення акціонерних товариств у зв’язку з набуттям чинності Законом «Про акціонерні товариства».

4. Типи/види акціонерних товариств відповідно до Закону «Про господарські товариства» та Закону «Про акціонерні товариства».

5. Порядок створення акціонерного товариства відповідно до Закону «Про господарські товариства» та Закону «Про акціонерні товариства».

6. Правове регулювання майнових відносин в акціонерних товариствах: капітал акціонерного товариства, цінні папери акціонерного товариства, порядок використання прибутку акціонерного товариства.

7. Угоди/правочини акціонерного товариства. Угоди акціонерів: проблеми правового регулювання.

8. Порядок управління акціонерним товариством відповідно до Закону «Про господарські товариства» та Закону «Про акціонерні товариства». Форми здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства.

9. Проблеми правового регулювання припинення акціонерного товариства відповідно до Закону «Про акціонерні товариства».

10. Особливості правового становища державних акціонерних товариств та АТ з різним ступенем участі держави в статутному капіталі.

11. Специфіка правового статусу холдингових компаній та їх різновиду – державних холдингових компаній.

12. Поняття, ознаки та види суб’єктів організаційно-господарських повноважень. Проблеми визначення їх особливостей правового статусу.

13. Господарське об’єднання як суб’єкт організаційно-господарських повноважень: поняття, ознаки, види, відмінність від господарських товариств.

14. Холдингові групи як особливий вид господарського об’єднання (поняття, ознаки, склад, види, особливості визначення холдингових груп відповідно до загальних (Закону «Про холдингові компанії», ст. 126 ГК) та спеціальних (Закону «Про банки і банківську діяльність», Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об’єднань, затв. постановою Правління НБУ 31.08.2001 р. № 377) актів законодавства).

15. Проблеми захисту інтересів залежних підприємств у відносинах контролю-підпорядкування (в господарських об’єднаннях, холдингових групах, за наявності контролюючого акціонера тощо).

16. Особливості правового становища господарських і функціональних міністерств/відомств як суб’єктів організаційно-господарських повноважень та їх відображення в господарському законодавстві.

17. Суб’єкти організаційно-господарських повноважень відповідно до Закону «Про управління об’єктами державної власності» та спеціальних законів («Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про Національний банк України», «Про основи містобудування», «Про інноваційну діяльність» та ін.).

18. Специфіка правового становища органів місцевого самоврядування та саморегулівних організацій як суб’єктів організаційно-господарських повноважень.

Рекомендовані джерела:

Основні джерела: 1–6.

Нормативні акти: 1, 8, 16, 17, 20, 36, 42–44, 68, 69, 83, 88, 105, 113–115, 118, 119, 149, 190, 197, 200, 203–205.

Додаткова література: 6, 10, 17, 23, 27, 48, 50, 70, 77, 91, 111, 112, 119–121, 123–130, 132–134, 136, 140, 141, 144, 152–154, 157, 163, 174, 181, 187, 197, 204, 226, 228, 245–249, 253–255, 258, 264–266, 282–284, 291, 317, 323, 329, 336, 340, 360, 383, 388, 389, 404, 409, 428, 431, 432, 440, 445, 457–459, 464, 468, 470–478, 495, 498, 499, 504, 508, 513–516.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)