АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ

Читайте также:
 1. IV. Підведення підсумків практичного заняття.
 2. V. Зміст теми заняття.
 3. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 4. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 5. VI. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ
 6. Вивчення нового заняття.
 7. Використання на заняттях розвиваючих завдань і дидактичних ігор з використанням комп’ютерних технологій в умовах відсутності індивідуальних комп’ютерів для кожної дитини
 8. Год.) та семінарське заняття (2 год.)
 9. До другого заняття
 10. До другого заняття
 11. До першого заняття

1. Кісткові препарати: скронева кістка, вушний лабіринт, слухові кісточки.

2. Муляжі вуха, лабіринту, спірального органа.

3. Таблиці: анатомія зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха, сагітальний розріз барабанної порожнини, провідні шляхи слухового аналізатора, схема будови спірального органа.

4. Інструменти та прилади: набір лійок для отоскопи, пневматична лійка Зіглє, отоскоп, балон Політцера, вушний катетер.

5. Питання для самопідготовки та опитування.

6. Ситуаційні задачі для визначення підсумкового рівня знань.

VII. ПЛАН ЗАНЯТТЯ

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ЗАНЯТТЯ

Організаційні питання:

1)перевірка присутності студентів;

2) інформація про тему і структуру заняття.

ОСНОВНИЙ ЕТАП ЗАНЯТТЯ

1. Опитування для визначення початкового рівня знань за такими питаннямидля самопідготовки та опитування студентів:

1.відділи слухового аналізатора;

2. будова зовнішнього,вуха;

3. порожнини стінки і поверхи барабанної порожнини;

4. будова і функція слухової труби;

5. соскоподібний відросток;

6. вікові особливості будови середнього вуха;

7. відділи внутрішнього вуха їх будова;

8. будова завитки;

9. будова спірального органа;

10. механізми звукопроведення;

11. звукосприйняття, теорії слуху;

12.методи дослідження прохідності слухової труби.

13. провідні шляхи слухового і вестибулярного аналізатора;

14. адекватні подразники і пороги подразнення ампулярного та отолітового апаратів;

15. три групи рефлексів, які виникають під час подразнення вестибулярного апарату;

16. дослідження спонтанних вестибулярних порушень: запаморочення, спонтанного, позиційного та пресорного ністагму, статокінетичної стійкості, вегетативних розладів;

17. закономірності ністагму (законності Евальда, "залізні" закони Воячека);

18. методи дослідження ампулярного апарату: обертальна стимуляція за методикою Р. Барані, калорична проба за методикою Н.С. Благовєщенської;

19. дослідження отолітового апарату: отолітова реакція Воячека та проба на кумуляцію на чотириштанговій гойдалці за методикою К.Л. Хілова.

2. Курація 3—4 тематичних хворих .

Самостійна робота студентів, засвоєння практичних навичок. Робота в оглядовій кімнаті та ендоскопічному кабінеті.ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП ЗАНЯТТЯ

1. Визначення підсумкового рівня знань студентів .
Розв'язання ситуаційних задач, робота з тестовими

завданнями.

2. Підсумок заняття

Аналіз досягнення мсти практичного заняття. Визначення теми наступного практичного заняття і завдань до нього.

VIII СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Оториноларингологія / За ред. Д.І. Заболотного, Ю.В. Мітіна,

В.Д. Драгомирецького. — К.: Здоров'я, 1999. — С. 21—55.

2. Мітін Ю.В. Оториноларингологія (лекції). — К.: Фарм Арт, 2000. — С. 4—9.

3. Тестові завдання для контролю знань студентів з оторино-ларингології. — К., 1996. — С. 9—25.

4. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингологія. — М.: Литера, 1997. — С. 56—92.

Додаток

 

Задача 1

 

Під час видалення грануляцій із барабанної порожнини хворий відчув „удар струму” в язик. Поясніть причину цього явища.

А. Подразнення закінчень блукаючого нерва.

В. Реакція на больове відчуття.

*С. Подразнення барабанної струни.

D. Температурне подразнення.

Е. Подразнення лабіринт них вікон.

Задача 2

 

До педіатра звернулась жінка з немовлям із скаргами на неспокій дитини, високу температуру, блювання. Під час огляду і натискування на козелок дитина заплакала. Лікар запідозрив запалення середнього вуха і направив дитину до оториноларинголога. Поясніть чому при запаленні середнього вуха у немовляти з'являється біль під час натискування на козелок.

А. Подразнення закінчень блукаючого нерва.

В. Реакція на больове відчуття.

С. Подразнення барабанної струни.

*D. Відсутній кістковий відділ слухового ходу.

Е. Порушення прохідності слухового ходу.

Задача 3

 

До оториноларинголога звернувся хворий зі скаргами, що під час польоту в літаку у нього з'являються відчуття закладеності у вухах і зниження слуху. Після позіхання слух відновлюється. Під час отоскопії патологічних змін з боку барабанної перетинки не виявлено. Поясніть причину данного явища.

 

А. Подразнення закінчень блукаючого нерва.

*В. Порушення прохідності слухової труби.

С. Подразнення барабанної струни.

D. Перепади тиску ліквору.

Е. Розрив барабанної перепонки.

 

Задача 4

До оториноларинголога звернувся хворий із скаргами на зниження слуху, шум у лівому вусі та відчуття закладення вуха. Під час обстеження виявлено негативний дослід Рінне, латералізацію звуку у ліве вухо, подовжений дослід Швабаха. Визначіть тип приглухуватості.

 

*А. Кондуктивна приглуховатість.

В. Перцептивна приглуховатість.

С. Комбінована приглуховатість.

D. Вестибуло-кохлеарне ураження.

Е. Ретрокохлеарне ураження.

 

Задача 5

 

До оториноларинголога звернувся хворий, 30 років, у якого після перенесеного грипу різко знизився слух на праве вухо, з”явився шум у вусі. На пороговій тональній аудіограмі отримано підвищення порогів повітряної та кісткової провідності на високих частотах. Визначіть характер приглухуватості у хворого.

 

А. Кондуктивна приглуховатість.

*В. Сенсо-невральна приглуховатість.

С. Комбінована приглуховатість.

D. Вестибуло-кохлеарне ураження.

Е. Ретрокохлеарне ураження.

 

 

__________________________________________________________________________ЗАНЯТТЯ 3


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)