АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Підведення підсумків практичного заняття

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. ВИБІР ТЕМИ, ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
 3. Вивчення нового заняття.
 4. для організації практичного навчання студентів
 5. До проведення практичного заняття
 6. Завдання практичного характеру
 7. Завдання практичного характеру
 8. Завдання практичного характеру
 9. Завдання практичного характеру
 10. Зміст за темою практичного заняття викладений в лекційному матеріалі, навчальному посібнику кафедри, Протоколах МОЗ України, підручниках.
 11. Зміст за темою практичного заняття викладений в лекційному матеріалі, навчальному посібнику кафедри, Протоколах МОЗ України, підручниках.

Змістовний модуль: 2

 

Лабораторне заняття №2

Засоби формування комунікативної компетентності.

Студенти повинні знати:

- мету і зміст формування англомовної фонетичної компетентності в початковій школі;

- технологію та етапи формування в молодших школярів артикуляційної та інтонаційної навички.

Студенти повинні вміти:

- складати та аналізувати фрагмент уроку з формування слуховимовних навичок в початковій школі;

- визначати та оволодіти ефективними навчальними прийомами формування в учнів фонетичних навичок мовлення;

- володіти методикою укладання дидактичних матеріалів для фонетичної зарядки в початкових класах.

Кількість годин: 2

Обладнання: програми з іноземної мови, підручники з методики, навчально-методичні посібники, фахові періодичні видання.

Література:

1. Довгаль В.Я., Петращук О.П. Фонетичні вправи для вивчення та контролю англійської вимови у середньому навчальному закладі // Іноземні мови. – 1996. - №4. – С.18-21.

2. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол.авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої.- К.: Ленвіт, 1999.-320с.

3. Полеєєва Ю.С. Використання римівок для навчання вимови на уроках англійської мови // Іноземні мови. – 2002. - №2. – С.57.

4. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник.- К.: Ленвіт, 2005.-208 с.

5. Роман С.В., Коломинова О.О. Планирование работы с языковым материалом в УМК „Wonderland" для начальной школы // Іноземні мови. - 2000. - № 1. - С.44-45.

План та хід заняття

I. Організація студентів до практичного заняття.

II. Перевірка рівня засвоєння студентами основних теоретичних положень теми заняття.

Питання для обговорення

1. Мета і зміст навчання вимови в початковій школі.

2. Ознайомлення з новими звуками та автоматизація дій з ними.

3. Навчання інтонації.

III. Практична частина.

1. Аналіз фрагменту уроку на ознайомлення зі звуками таформування слуховимовних навичок.

Тема:

Мета:

Обладнання:

Етапи формування фонетичної компетенції Вправи та завдання для формування фонетичної компетенції Зміст Аналіз
Діяльність вчителя Діяльність учня
ПОДАЧА І ОПРАЦЮВАННЯ ФОНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ        
АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІЙ УЧНІВ З НОВИМИ ЗВУКАМИ        

 

Завдання для спостереження

1. Проаналізуйте, як вчитель оголошує тему і мотивує навчальну діяльність учнів.

2. Визначте назви практичних робіт; логічну послідовність у їх використанні з урахуванням дидактичних принципів.

3. Простежте, як дотримуються слухо-вимовні навички на теоретичній основі, як виконуються завдання з розвитку мовлення.

4. Визначте прийоми роботи над фонетикою.

5. Зверніть увагу на доцільність використання наочності, таблиць, схем, роздаткового матеріалу.

6. Проаналізуйте ступінь активності учнів у процесі вивчення фонетичного матеріалу.

7. Проаналізуйте прийоми роботи, види вправ для закріплення вивченого.

2. Укладання фрагмента уроку з формування фонетичних навичок мовлення у молодших школярів.

IV. Підведення підсумків практичного заняття.

 

Методичні поради студенту при підготовці до практичного заняття

1. Опрацюйте теоретичний матеріал:

Довгаль В.Я., Петращук О.П. Фонетичні вправи для вивчення та контролю англійської вимови у середньому навчальному закладі // Іноземні мови. – 1996. - №4. – С.18-21.

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол.авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої.- К.: Ленвіт, 1999.- С.37-55.

Полеєєва Ю.С. Використання римівок для навчання вимови на уроках англійської мови // Іноземні мови. – 2002. - №2. – С.57.

Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі: Навчальний посібник.- К.: Ленвіт, 2005.- С. 45-52

 

2. Проаналізуйте зразки фрагментів уроків з навчання молодших школярів фонетичного матеріалу за різними навчальними підручниками.

Що б Ви змінили в цих фрагментах уроків? Аргументуйте свою точку зору.

3. Складіть фрагмент уроку з формування фонетичних навичок мовлення в початковій школі. Визначте навчальні прийоми для кожного з етапів навчання вимови та інтонації.

4. Доберіть з фахових видань, зокрема «Іноземні мови», «Іноземні мови в навчальних закладах», «Англійська мова та література», Англійська мова в початкових класах» тощо приклади англомовних віршів і римувань для фонетичної зарядки.

5. Письмово оформіть укладений фрагмент уроку. Будьте готові в ролі вчителя провести фрагмент на практичному занятті.


Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)