АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз умов беззбитковості при обґрунтуванні інвестиційних проектів

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 3. VII. Аналіз галузі
 4. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 5. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 6. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 7. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості
 8. Аналіз асортиментної продукції
 9. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах
 10. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 11. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну
 12. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)

Розрахунок точки беззбитковості за своєю сутністю є спробою визначити необхідні обсяги продажу при різних цінах з врахуванням постійних витрат.

Точка беззбитковості – це обсяг продажу, якого потрібно добитися за аналізованого (або заданого) рівня ціни, щоб збитки (постійні витрати) підприємства були нульовими. Як було відзначено вище, на точку беззбитковості впливають постійні і змінні витрати і вона розраховується за допомогою графічної побудови.

Приклад. Вихідні дані для розрахунку:

ціна продукції прийнята на рівні 35000 грн. за одиницю; максимальний обсяг виробництва за наявних у підприємства потужностей складає 15000 одиниць; максимальна виручка від продаж при повному використанні потужностей може скласти відповідно 525 млн. гривень. Однак прогноз продаж дає оцінку максимуму на рівні 9000 шт., що відповідає 315 млн. грн.; сума постійних витрат, необхідних для діяльності фірми, складає 40 млн. грн., що визначає розрахунок постійних витрат; змінні витрати на виготовлення однієї одиниці продукції складають 17500 грн., а максимальний обсяг випуску – 262,5 млн. гривень; якщо проводити розрахунки по випуску 15 тис. од., продукції в сумі 262,5 млн. грн., ми покриємо тим самим постійні витрати у 40 млн. гривень; у той же час і змінні витрати розраховуються на випуск відповідного числа виробів. Наприклад, обсягу виробництва у 5000 од. відповідає величина змінних витрат 87,5 млн. грн., плюс 40 млн. грн. постійних витрат. Всього витрати складали 127,5 млн. грн. (87,5 + 40). Використовуючи графічний метод, можна знайти точку перетину ліній виручки від продажу і загальної величини витрат, що і буде точкою беззбитковості.

Різниця між беззбитковим і максимальним обсягом продаж представляє запас фінансової безпеки. Запас фінансової безпеки – це обсяг продукції (товарів), який підприємство, згідно з прогнозами ринку, може надіятися продати понад її обсягу, що забезпечує його беззбитковість.

Будь-який прогноз має діапазон погрішностей. Погрішність у 5 – 7% від загального обсягу продаж свідчить, що від даної операції не буде отримано прибутку, але і не буде досягнута беззбитковість. Точка беззбитковості може бути визначена за вище наведеною формулою.

У нашому прикладі ми отримаємо:

 

Цьому обсягу виробництва за аналізованого рівня ціни у 35000 грн. і відповідає беззбиткова сума виручки від реалізації у 80 млн. грн. (2,3 тис. шт. х 35 тис. грн.).

У новому виробництві, коли випуск продукції зростає від місяця до місяця, графік беззбитковості допомагає визначити, у якому місяці підприємство доб’ється беззбитковості.

Отже, за більш високої ціни продажу точка беззбитковості буде досягнута за меншого обсягу випуску і раніше у часі, а за більш низької ціни часовий лаг збільшується. Проводиться також аналіз стратегії фінансування, що відображається у заключній частині фінансового розділу бізнес-плану. В цій частині необхідно здійснити контроль за раціональністю визначення:

· суму необхідних коштів для здійснення заходів;

· джерел отримання необхідних коштів;

· очікуваного періоду повного повернення позикових коштів і отримання інвесторами доходу;

· розміру доходу.

При розробці фінансового розділу бізнес-плану необхідно врахувати реальні економічні умови і фінансову політику держави, у протилежному випадку отримані результати можуть бути далекими від реальних.

На базі оцінки бюджету, контролю за його виконанням, аналізу точки беззбитковості виявляється можливість вдосконалення фінансової роботи підприємством, напрями поліпшення його фінансового становища, бюджетування і фінансового планування загалом.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)