АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Встановіть відповідність

Читайте также:
 1. Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ЄКТС
 2. Встановити відповідність функцій.
 3. Встановити методологічну відповідність стандартів ведення бухгалтерського обліку.
 4. Встановіть відповідність між категоріями (поняттями) та визначеннями (подані у таблиці категорії визначені Господарським кодексом України).
 5. Встановіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами.
 6. Встановіть відповідність.
 7. Встановіть відповідність.
 8. Встановіть відповідність.
 9. Встановіть клінічний діагноз.
 10. Встановіть клінічний діагноз.
 11. Встановіть та обгрунтуйте діагноз.

9. Принцип місцевого самоврядування і його зміст:

1) правова самостійність;

2) гласність;

3) організаційна самостійність;

4) фінансова самостійність;

 

а) територіальна громада має власну внутрішню структуру;

б) відкритий характер діяльності, інформування населення про засідання представницьких органів місцевого самоврядування тощо;

в) право територіальної громади мати власний бюджет;

г) наявність власної компетенції та можливість її реалізації у різних формах.

 

10. Функції місцевого самоврядування та їх зміст:

1) охорона громадського порядку;

2) забезпечення соціально-економічного і культурного розвитку;

3) управління комунальною власністю і місцевими фінансами;

 

а) внесення пропозицій і розробка програм соціально-економічного і культурного розвитку певних районів, областей;

б) створення і утримання муніципальної міліції;

в) створення комунальних підприємств, встановлення місцевих податків.

 

Визначте, чи вірним є ствердження

11. Комунально-правові норми мають локально-територіальний характер:

а) так;

б) ні.

 

12. Правова самостійність означає те, що місцевому самоврядуванні відводиться власна роль у правотворчості:

а) так;

б) ні.

13. Фінансова самостійність означає право територіальної громади самостійно розпоряджатися коштами, виділеними з державного бюджету:

а) так;

б) ні.

 

14. У загальному розумінні поняття «місцеве державне управління» та «місцеве самоврядування» за своїм змістом співпадають:

а) так;

б) ні.

 

15.Для місцевого самоврядування в Україні властивим є дуалізм його функцій:

а) так;

б) ні.

 

Бібліографія

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997р.// Офіційний вісник України.- 1997. - №25. - С.20.

3. Европейская хартия о местном самоуправлении. // Віче. - 1997. – N 30.- с. 50-60.

4. Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 2001 року № 1- рп/2000.

5. Комунальне право України: Навчальний посібник. В.Д. Волков, Р.Ф. Гринюк, І.С. Щебетун та ін.- Донецьк: ДонНУ, 2006. - 232с.

6. О.Д. Лазор. Основи місцевого самоврядування: Навч. посібник.- З -те: видання. - К.: Центр навчальної літератури. 2003. - 432 с.

7. Муніципальное право України: Підручник/ В.Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, М. О. Баймуратов та ін.; За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького., К.: Юрінком Інтер, 2001.- 210 с.

8. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. Навчальний посібник. -К.: Атіка, 2003. – 672 с.

9. Муніципальне право України: Підруч./В.Ф.Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та ш.; За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького. - К.: Юрінком Інтер,2002. - 350с.

10. Юридична енциклопедія / Редкол.: Шємшученко, Ф.Г.Бурчак та ін. — Т. З — К., 2001. — 732 с

11. Кампо В.М. Місцеве самрврядування в Україні.- Київ, 1997. - 345с.

12. Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. - М.: Изд-во «Дело», 2000. - 494 с.

13. Шумянкова Н.В. Муниципальное управление: Учеб. пособие. - М.: Экзамен, 2002. - 638 с.

14. Пухтинський М.О. Проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні / Основи муніципального права України: Навч. посіб./ За ред. проф. М.І.Корнієнка. — К„ 2000. — С. 90.

15. Положенцев Ю. Спираючись на підтримку громадськості / Місцеве самоврядування в Україні практика, проблеми. —К., 2000. — С. 126—130.

16. Куціба B.C. Конституційно-правові проблеми міського самоврядування в Україні. - Львів, 2001. - С. 22 - 35, 190-195.

17. Муниципальное право Российской Федерации: Учеб./ Под ред.
Н.С.Бондаря.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-ДАНА, 2003. - 559 с

18. Прудников А.С., Еремян В.В., Лимонов А.М. Муниципальное право России: Курс лекций. 2-е издание, переработанное и дополненное - М.:Книжный мир", 2005. – 243 с.

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)