АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Встановіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами

Читайте также:
 1. ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОРТРЕТІВ ЯК МЕТОДИЧНА
 2. Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ЄКТС
 3. Встановити відповідність функцій.
 4. Встановити методологічну відповідність стандартів ведення бухгалтерського обліку.
 5. Встановіть відповідність
 6. Встановіть відповідність між категоріями (поняттями) та визначеннями (подані у таблиці категорії визначені Господарським кодексом України).
 7. Встановіть відповідність.
 8. Встановіть відповідність.
 9. Встановіть відповідність.
 10. Встановіть клінічний діагноз.
 11. Встановіть клінічний діагноз.

А Б В Г 1 І. Драч

2 В. Щербицький

А Б В Г
       

3 І. Юхновський

4 В. Чорновіл

5. Л. Кравчук

ЗАВДАННЯ 16-17 МАЮТЬ ПО СІМ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ,

СЕРЕД ЯКИХ ЛИШЕ ТРИ ПРАВИЛЬНІ

16. Вкажіть риси, що характеризують Центалістську модель розвитку УРСР у період «застою»:

1 Обстоювалася першим секретарем ЦК КПУ П. Шелестом у 1963-1972 рр.

2 Обстоювалася першим секретарем ЦК КПУ В. Щербицьким у 1972-1989 рр.

3 Передбачала введення республіканського госпрозрахунку.

4 Передбачала русифікацію в галузі освіти та культури.

5 Посилювала орієнтацію економіки УРСР на союзний народногосподарський комплекс.

     

6 Створювала сприятливі умови для розвитку української культури.

7 Зводила нанівець ведучу роль КПРС.

 

17. Доповніть твердження. У Четвертому Універсалі Центральної Ради йшлося про…

1 потребу скликання Всенародних Українських Установчих зборів; основні вимоги УЦР до Тимчасового уряду;

2 повноваження УЦР очолювати організацію державного ладу автономної України;

3 перетворення ГС на РНМ, яка вповноважена продовжувати переговори з Центральними державами;

4 розпуск постійної армії та створення народної міліції; відсіч більшовикам;

5 проголошення самостійності та незалежності УНР як вільної суверенної держави українського народу;

6 зобов’язання УЦР подати Тимчасовому уряду на затвердження склад ГС як найвищого крайового органу управління;

     

7 УЦР оголосила, що не має наміру відділяти Україну від Росії та зобов’язувалася не здійснювати самочинно автономії України.

ЗАВДАННЯ 18 ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ

(ОПРАЦЮВАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА АБО ІСТОРИЧНОГО ТЕКСТУ ТА ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДО НЬОГО)

 

18. Прочитайте уривок з грамоти П. Скоропадського «До всього українського народу» та дайте відповідь на запитання.


1 | 2 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)