АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Встановити відповідність функцій

Читайте также:
 1. Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ЄКТС
 2. Встановити методологічну відповідність стандартів ведення бухгалтерського обліку.
 3. Встановіть відповідність
 4. Встановіть відповідність між категоріями (поняттями) та визначеннями (подані у таблиці категорії визначені Господарським кодексом України).
 5. Встановіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами.
 6. Встановіть відповідність.
 7. Встановіть відповідність.
 8. Встановіть відповідність.
 9. ІІ. Установіть відповідність.
 10. ІІ. Установіть відповідність.
 11. ІІ. Установіть відповідність.
23. А. Функції ДКРС а) дотримання об’єктивності результатів ревізії.
Б. Права ревізорів б) організація контрольно-ревізійної роботи в регіонах, Криму, м.Києві та м. Севастополі.
В. Обов’язки ревізорів в)накладання на керівників адміністративні стягнення.
Г. Відповідальність ревізорів г) дотримання Конституції України.
   

Встановити відповідність порушень до проведених ревізій.

24.А Лишки або нестачі а) ревізія основних засобів.
Б. Нецільове використання готівки б) ревізія матеріальних цінностей.
В. Несвоєчасне оприбуткування на баланс в) ревізія каси.
Г. Виявлення безнадійної заборгованості г) ревізія розрахункових операцій.
   

Вказати відповідність кореспонденцій рахунків.

25.А. Д-311 К-36 а) оприбутковано в касу суму готівки для видачі заробітної плати.
Б. Д-63 К-311 б) повернуто депоновану заробітну плату на рахунок у банку.
В. Д-301 К-311 в) проведено оплату підрядній будівельній організації.
Г. Д-311 К-30 г) оприбутковано суму виручки від покупців.
   

Вказати, який клас Плану рахунків відповідає названим засобам і джерелам.

26.А. 1 клас Плану рахунків а) поточні біологічні активи.
Б. 9 клас Плану рахунків б) нерозподілені прибутки (непокриті збитки).
В. 2 клас Плану рахунків в) відстрочені податкові активи.
Г. 4 клас Плану рахунків г) податок на прибуток.
   

У питаннях 27-30 оцінити правильність тверджень (так, ні).

27.Метод нарахування амортизації основних засобів обирає саме підприємство? Так.
Ні.

 

28.Метод оцінки списання виробничих запасів обирає саме підприємство?   Так.
Ні.

 

29.Сума добових, яка виплачується за період відрядження визначається підприємством самостійно? Так.
Ні.

 

30.Раптова ревізія може проводитися на підставі письмової або усної скарги, заяв, литтів громадян про факти порушень? Так.
Ні.

 

3авдання № 10

 

1. На питання 1 дати теоретичну відповідь. 

1. Завдання і джерела ревізії операцій з підзвітними особами.

2. У питаннях 1-10 обрати правильну відповідь.

1. Повна інвентаризація проводиться:
1. Перед складанням річного звіту.
2. На початку нового календарного року.
3. При заміні головного бухгалтера.
4. При заміні керівника підприємства.
2. Міжнародні стандарти це:
1. Облікові правила та процедури, що стосуються виміру, оцінки і надання облікової інформації.
2. Стандартні вимоги до методів і процедур ведення бухгалтерського обліку.
3. Документи, що несуть рекомендаційний характер.
4. Правила ведення бухгалтерського обліку.

 

3. Хто забезпечує дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності:
1. Керівник.
2. Головний бухгалтер.
3. Касир.
4. Ревізор.

 

4. Хто створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку:
1. Керівник.
2. Головний бухгалтер.
3. Касир.
4. Ревізор.

 

5. Заборгованість постачальнику відображається по:
1. Дебету рахунка 63.
2. Кредиту рахунка 63.
3. Дебету рахунка 36.
4. Кредиту рахунка 36.

 

6. Заборгованість підзвітної особи відображається по:
1. Дебету рахунка 361.
2. Кредиту рахунка 361.
3. Дебету рахунка 372.
4. Кредиту рахунка 372.

 

7. Вказати зміст господарської операції за наступною кореспонденцією рахунків: Д-64 К-311
1. З поточного рахунку перерахована заборгованість до фонду соціального страхування.
2. З поточного рахунку перерахована заборгованість в Пенсійний фонд .
3. З поточного рахунку зменшена заборгованість по нарахованих податках.
4. Надійшли суми переплати податків з бюджету.

 

8. Вказати кореспонденцію рахунків по нарахованому податку на прибуток:
1. Д-70 К-64.
2. Д-66 К-64.
3. Д-64 К-311.
4. Д-98 К-64.

 

 

9. Вказати кореспонденцію рахунків по нарахованому податку на дохід:
1. Д-70 К-64.
2. Д-66 К-64.
3. Д-64 К-311.
4. Д-98 К-64.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)