АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Встановити методологічну відповідність стандартів ведення бухгалтерського обліку

Читайте также:
 1. B. Проведення ревізії ротової порожнини за допомогою ручного відсмоктувача
 2. D. може у випадку погіршення стану його здоров’я і переведення у категорію тяжко уражених або агонуючих
 3. IV. Підведення підсумків практичного заняття.
 4. VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 5. АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ.
 6. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення
 7. Введення в організм білкових гідролізатів, жирових емульсій
 8. Введення даних у робочу таблицю
 9. ВВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТІВ ІНСУЛІНУ»
 10. Ведення оборонного бою в оточенні
 11. Ведення розвідки розвідувальною засідкою, нальотом, пошуком
 12. ВЕДЕННЯ ТАБЕЛЯ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ
26.А. П(С)БО 2 а) дебіторська заборгованість.
Б. П(С)БО 14 б) витрати.
В. П(С)БО 16 в) баланс.
Г. П(С)БО 10 г) оренда.
   

У питаннях 27-30 оцінити правильність тверджень (так, ні).

27.Після підписання акта ревізії ревізор у 15-ти денний термін готує проект вимог щодо усунення виявлених порушень? Так.
Ні.

 

28.Із суми, що підлягає вилученню до бюджету, 15% перераховується на позабюджетний рахунок? Так.
Ні.

 

29.Підконтрольний об’єкт через 1 місяць після закінчення ревізії, подає до КРУ довідку про усунення виявлених порушень? Так.
Ні.

 

30.Завершується ревізія основних засобів перевіркою операцій з передачі майна в оренду? Так.
Ні.

 

 

3авдання № 9

У питаннях 1-10 обрати правильну відповідь.

1. Повна інвентаризація проводиться:
1. Перед складанням річного звіту.
2. На початку нового календарного року.
3. При заміні головного бухгалтера.
4. При заміні керівника підприємства.
2. Міжнародні стандарти це:
1. Облікові правила та процедури, що стосуються виміру, оцінки і надання облікової інформації.
2. Стандартні вимоги до методів і процедур ведення бухгалтерського обліку.
3. Документи, що несуть рекомендаційний характер.
4. Правила ведення бухгалтерського обліку.

 

3. Хто забезпечує дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності:
1. Керівник.
2. Головний бухгалтер.
3. Касир.
4. Ревізор.

 

4. Хто створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку:
1. Керівник.
2. Головний бухгалтер.
3. Касир.
4. Ревізор.

 

5. Заборгованість постачальнику відображається по:
1. Дебету рахунка 63.
2. Кредиту рахунка 63.
3. Дебету рахунка 36.
4. Кредиту рахунка 36.

 

6. Заборгованість підзвітної особи відображається по:
1. Дебету рахунка 361.
2. Кредиту рахунка 361.
3. Дебету рахунка 372.
4. Кредиту рахунка 372.

 7. Вказати зміст господарської операції за наступною кореспонденцією рахунків: Д-64 К-311
1. З поточного рахунку перерахована заборгованість до фонду соціального страхування.
2. З поточного рахунку перерахована заборгованість в Пенсійний фонд .
3. З поточного рахунку зменшена заборгованість по нарахованих податках.
4. Надійшли суми переплати податків з бюджету.

 

 

8. Вказати кореспонденцію рахунків по нарахованому податку на прибуток:
1. Д-70 К-64.
2. Д-66 К-64.
3. Д-64 К-311.
4. Д-98 К-64.

 

9. Вказати кореспонденцію рахунків по нарахованому податку на дохід:
1. Д-70 К-64.
2. Д-66 К-64.
3. Д-64 К-311.
4. Д-98 К-64.

 

10. Вказати кореспонденцію рахунків по нарахованому прибутковому податоку з фізичних осіб:
1. Д-70 К-64.
2. Д-66 К-64.
3. Д-64 К-311.
4. Д-98 К-64.

У питаннях 11-16 обрати декілька правильних відповідей.

11. До І розділу Активу балансу відносять:
а) первісну вартість основних засобів;
б) суму зносу;
в) кінцеву вартість основних засобів;
г) незавершене виробництво.

 

 

 

12. До І розділу Пасиву балансу відносять:
а) довгострокові позики;
б) пайовий капітал;
в) статутний капітал;
г) нерозподілені прибутки (непокриті збитки).

 

13. До ІУ розділу пасиву балансу відносять:
а) векселі видані;
б) цільове фінансування;
в) інші поточні зобов’язання;
г) поточні зобов’язання за розрахунками .
14. До ІІ розділу Активу балансу відносять:
а) дебіторська заборгованість за розрахунками;
б) поточні фінансові інвестиції;
в) довгострокові біологічні активи;
г) векселі одержані.
15. До загальних вимог фінансової звітності відносять:
а) звітність зобов’язані складати підприємства і організації;
б) звітність підписують керівник і головний бухгалтер;
в) звітність включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал;
г) форми складання річної звітності обирає підприємство.

 

 

16. Повторна (додаткова ревізія) може проводитися за умови:
а) недостатньої кількості часу для проведення основної ревізії;
б) за рішенням керівника ревізійної групи;
в) через незадовільне проведення основної ревізії ;
г) за рішенням правоохоронних органів.

У питаннях 17-20 закінчити визначення.

 

17. Центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики щодо збереження державного майна є - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

 

18. Верховна Рада України, Державна податкова адміністрація України, Державна контрольно-ревізійна служба України, Державне казначейство України це - ---------------------------------------------------------------------------------- .

 

19. Державний комітет стандартизації, сертифікації і метрології України, Державна пожежна інспекція, Державна санітарно-епідеміологічна служба це --------------------------------------------- -------------- органи контролю.

 

20. Аудиторські фірми, аудитори здійснюють ------------------------------------------ контроль.

 

У питаннях 21-22 вставити пропущене слово.

21. Аналітичний облік основних засобів ведеться в ------------------------------------------- картках.

 

22. Аналітичний облік виробничих запасів ведеться в картках ------------------------------------ обліку.

 

У питаннях 23-26 встановити відповідність між елементами першого та другого переліку відповідей.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)