АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Встановіть відповідність. 3 узагальнено-особове

Читайте также:
 1. Встановіть відповідність
 2. Встановіть відповідність між категоріями (поняттями) та визначеннями (подані у таблиці категорії визначені Господарським кодексом України).
 3. Встановіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами.
 4. Встановіть відповідність.
 5. Встановіть відповідність.
 6. Встановіть клінічний діагноз.
 7. Встановіть клінічний діагноз.
 8. Встановіть та обгрунтуйте діагноз.
 9. Встановіть та обгрунтуйте діагноз.
 10. Встановіть та обґрунтуйте діагноз.
 11. Встановіть та обґрунтуйте діагноз.

Односкладне речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

Приклади

А Як парость виноградної лози плекайте мову.Пильно й нестанно політь бур ̓ян.

БНікому й на думку й не спало, що можна було було вкрасти хліб із замкненої гамазеї.

ВТут же, біля лікарні, розкладають вогнище, варять картоплю.

ГСкажеш – не вернеш, напишеш – не зітреш.

ДВузенька стежечка щезала часом серед кам’яної пустелі або ховалась під виступом скель.

Власне висловлювання.

Підтримайте або спростуйте думку: «Книжка здатна змінити життя».

Прочитайте наведений текст.

Людина як особистість формується під впливом багатьох факторів: родина, друзі, книжка… Соціологи констатують, що останнім часом люди читають усе менше. Хоч у книжках і здебільшого вигадана художня дійсність, проте вона, мабуть, здатна змінити людину на краще.

Викладіть свій погляд на цю проблему.

Ключові слова:

¾ доля;

¾ зміни;

¾ книжка;

¾ пізнання;

¾ культура;

¾ духовний пошук.

 

Орієнтований обсяг роботи 200-250 слів. Тексти обсягом менше 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

 

Варіант № 23

1. Визначте рядок, у якому всі фразеологізми становлять синонімічний ряд:А Кривити душею, крутити хвостом, надягати овечу шкуру; Б горло драти, милити шию, криком кричати; В лежати лежнем, дурня валяти, брати на сміх; Г зуби з'їсти, мов муха в окропі, як білка в колесі ; Д зуб на зуб не попадає, швидко втекти, бігти стрімголов.

2. Позначте рядок, у якому допущено помилки при зміні приголосних:

А тюркський, козацтво, абатство, молодецтво, Черкащина; Б причащати, перемишльський, козацький, дрогобицький, казахський; В піщина, меккський, відгалужений, природжений, Галичина; Г вояцький, козаччина, роз'їжджений, солдатський, ризький; Д карабаський, Парасочкин, поліський, Донетчина, казаський.

3. Позначте рядок, в якому в усіх іншомовних словах подвоєння приголосних не відбувається: А А(л,лл)егорія, Апо(л,лл)он, гри(п,пп). Б інтерме(ц,цц)о, іди(л,лл)ія, інте(л,лл)ект. В Та(л,лл)і(н,нн), му(л,лл)а, Йога(н,нн). ГМаро(к,кк)о, Кальку(т,тт)а, Ні(ц,цц)а. Д бру(т,тт.), Ка(н,нн)и, мадо(н,нн)а.4. Вкажіть рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс: А генерал/майор, кіловат/година, міні/комп'ютер;
Б південно/бережний, південно/східний, північно/західний;
В військово/транспортний, військово/зобов'язаний, військово/юридичний;
Г ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий;
Д вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка.

5. Вкажіть рядок, у якому у всіх словах буквосполучення дж і дз позначають один звук:

А надзвичайний, підживитися, джунглі, відзнака; Б надземний, піджарити, дзиґа, підживлення, дзьоб; В дзвін, джерело, їжджу, кукурудза, джміль; Г імідж, джаз, кукурудза, відзвучати, джем; Д підзорний, підзахисний, джоуль, джазовий, підзвітний.

6. Вкажіть рядок, у якому всі слова можуть мати подвійне наголошення при єдиному лексичному значенні:А шкода, викликати,байдуже, атлас; Б затишно, простий, завжди, помилка; В насип, обід, прийми, жила; Г дзвони, дрова, землі, досипати; Д людський, дрова, приклад, досипати.

7. Позначте рядок, у якому в усіх словах правильно вжито м'який знак: А грильяж, попадья, баский, розмазня, прокинься; Б редьці,близькість, в’язкість, Федьчишин, тарільці; В голівоньці, рибалці, ковальський, рибальство,селянство; Г Гриньчишин,Михальчук, женшень, безлюдно, честю; Д дядько, письмо, Харьків, ударьмо, польский.

8. Вкажіть, у якому реченні усі розділові знаки поставлені правильно:А Живу всяк час у сподіванні дива, в росинку глянув - усміхнувсь щасливо( Г.Коваль). Б Почесна є професія одна, це людям добрим криниці копати (В.Грінчак). В Місяць був ясний блискучий - як золотий турецький ятаган (Г.Тютюнник). Г Жив у нас у селі козак Хмара - богатир був (Марко Вовчок). Д На небі сонце сміялося, так що не відповісти йому усмішкою було б просто нечемно (О.Іваненко).

9. Позначте рядок, у якому в усіх словах замість крапок слід вставити о:А Г..рячий, ч..рниці, к..люжа, к..тушка; Бп..гано, ч..ловік, пш..ниця, бр..шура; В б..гатство, кр..пива, л..патий, ж..натий; Г с..лома, р..зумний, л..опух, г..нити; Дсмол..скип, ..таман, оч..рнити, ж..вріти.

10. Позначте речення, в якому не правильно вжито слово приймати:А Їв би очима та душа не приймає (Народна творчість). Б Василь приймає участь у змаганнях з футболу ( З розмови). В Юнаки приймають присягу на вірність Україні ( З газети). Г Прошу прийняти рішення якнайшвидше (Із заявок). Д Ці ліки слід приймати тричі на день після їжі (З розмови).

11. Вкажіть рядок, у якому всі сполучники складні:А ніж, немов, неначебто, щоб, бо. Б але, начебто, якби, якщо, зате. В наче, якщо, начеб, щоб, якби. Г щоб, мовби, немовбито, проте, якби. Д проте, щоби, для того щоб, немовбито, хоч.

12. Позначте рядок, у якому усі дієслова є перехідними : А зорати поле, готуватися до іспиту, їхати на велосипеді; Б намалювати портрет, боротися за мир, іти лісом; В проплила пташина, шити голкою, поставлю хату; Г вітатися з приятелем, білити хату, читаю листи; Д купити борошна, вручити подарунок, не виконати завдання.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)