АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Встановіть відповідність

Читайте также:
 1. Встановіть відповідність
 2. Встановіть відповідність між категоріями (поняттями) та визначеннями (подані у таблиці категорії визначені Господарським кодексом України).
 3. Встановіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами.
 4. Встановіть відповідність.
 5. Встановіть відповідність.
 6. Встановіть клінічний діагноз.
 7. Встановіть клінічний діагноз.
 8. Встановіть та обгрунтуйте діагноз.
 9. Встановіть та обгрунтуйте діагноз.
 10. Встановіть та обґрунтуйте діагноз.
 11. Встановіть та обґрунтуйте діагноз.

Відокремлений член речення

1 прикладка

2 додаток

3 означення

4 обставина

Приклади

А На світі все знайдеш, крім рідної матері.

БПошарпані грозами, подзьобані осколками снарядів, думають свою безконечну думу почорнілі цегляні стіни, лупиться під сонцем старенький, вимитий дощами дах, задумливо шепочуться над школою ставні осокори.

ВАфоризми, чи усталені влучні вирази, роблять нашу мову яскравішою, багатшою.

ГНе хотілося спускатися з кручі,праглося вбирати і вбирати живий мальовничий простір, поуваючи себе його невід ’ємною часткою.

ДМова народу – кращий, що ніколи не в’яне й вічно знову розпускається, цвіт усього його духовного життя.

Власне висловлювання.

Підтримайте або спростуйте думку: «До чистої мети треба йти чистою дорогою».

Прочитайте наведений текст.

Життя – непроста річ. Нам часто доводиться іти на компроміс із власним сумлінням. Іноді для досягнення мети, а особливо високої, ми зраджуємо своїй совісті. Тож засоби для досягнення світлої мети можуть бути і чистими, і не зовсім такими?

Викладіть свій погляд на цю проблему.

Ключові слова:

¾ компроміс;

¾ мета;

¾ порядність;

¾ сумління.

Орієнтований обсяг роботи 200-250 слів. Тексти обсягом менше 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

Варіант 22

1. Визначте рядок, у якому фразеологізм має значення молодий? А Немає гаразду в голові; Б наробити галасу; В молоко на губах; Г ні пари з вуст; Д жуки в голові.

2. Позначте рядок, у якому всі слова утворюють синонімічний ряд:

Агоризонт, обрій, небосхил, височина; Б слабкий, нечутний, добрий, сумирний; В дбати, піклуватися, турбуватися, рухатися; Г рясний, густий, буйний, розкішний; Д любо, мило, весело, приємно.

3. Позначте речення, в якому вжиті слова-антоніми: А Ледве зійшло сонце, козаки сипнули на берег ( М.Пригара). Б Тридцять весел зліта вгору одним помахом, падає, не хлюпнувши ( М.Пригара). В Байдак сидить у воді глибоко: сім десятків козаків у кожному й вантажу багато (М.Пригара).

ГЧовни летіли по бистрині, мов чудернацькі птахи (М.Пригара). Д Решта байдаків розсипалися без ладу ( М.Пригара).

4. Вкажіть рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс: А Бурувато(рудий), вагоно(мийний), віце(чемпіон), іоно(обмін), теле(газета); Б технік(електрик), само(званство), край(ком), на(жаль), гідро(ізол); В анти(воєний), дачно(садовий), коне(ферма), тоді(ж), часто(густо); Г чесько(угорський), одно(шаровий), до(відома), голо(штан), ану(ну); Д зорово(слуховий), народно(масовий), прес(секретар), чий(небудь), сизо(сірий).

5. Вкажіть рядок, у якому у всіх словах буквосполучення дж і дз позначають один звук:

А Підземний, віджити, відзоріти, дзвонар, джунглі; Б підзолистий, піджарити, дзвеніти, дзбан, дзенькіт; В дзюркіт, джміль, джерело, дзеркало, дзьоб; Г підживлення, джаз, кукурудза, відзвучати, джем; Д підзорний, підзахисний, джоуль, джазовий, підзвітний.

6. Вкажіть рядок, у якому всі слова можуть мати подвійне наголошення при єдиному лексичному значенні:А дорога, березі, руки, книжки; Б насип, мука, золота, села; В землі, замок, атлас, приклад; Г усмішка, алфавіт, хворост, гостям ; Д роботи, коса, образи, договір.

7. Позначте рядок, у якому в усіх словах правильно вжито м'який знак: А Зменьшити, дрібненько, кобзарь, кількість, іньший; Б цяцькатись, шпиндель, візьміть, кіньчик, ляльчин; В няньчити, дізнається, медальйон, принесіть, різьбяр; Г на сопільці, уманський, український, сядешь, їдальня; Д тоньший, Харків, радість, різкий, ненчин.

8. Позначте речення, у якому вжито просторічне слово:А Вітер заснув, затих і тільки зрідка колишеться серед зеленого листя (Б.Грінченко). Б Усяка волоцюга тут тягається – так і дивись! Ну, народ (Б.Грінченко). В Місяць був ясний, блискучий, як золотий турецький ятаган (Г.Тютюнник). Г Шлях – дорога в небокрай веде (М.Руденко). Д Я в людей попрошу тільки віри в кожне слово, почуте від мене ( Л. Костенко).

9. Позначте рядок, у якому в усіх словах замість крапок слід вставити и: А Ч..каємо, н..сете, ч..стота, ч..рговий, в..шня; Бсп..нятися, в..ресень, скл..кати, прич..нити, розч..щати; В буряч..ння, захоч..те, п..ріг, в..чір, заміс..мо; Г запиш..те, твор..мо, хоч..мо, мар..во, пр…їхав; Дстер..жеш, розпл..сти, прип..нити, зечеп..ти, пр…гарний.

10. Позначте речення, в якому потрібно поставити тире( розділові знаки пропущено): А Защебетав соловейко пішла луна гаєм ( Т.Шевченко). Б Умовк кобзар сумуючи щось руки не грають (Т.Шевченко). В Сонце високо підбилося вгору надворі стало душно (І.Нечуй-Левицький). Г Шумить Дніпро чорніють кручі в граніт холодний б'є прибій ( В.Сосюра). Д Погасли вечірні вогні Усі спочивають у сні ( Леся Українка).

11. Вкажіть рядок, у якому є просте речення:А В одну мить розсунувся простір і стали ближчі зорі (Ю.Мушкетик). Б Вітер гне до землі молоденькі берези (Ю.Збанацький). В Гув мотор, катер пінив носом хвилі (Ю.Мушкетик). Г Зацвіли в саду гвоздики – осінь тільки починається (В.Ткаченко). Д Це станеться тоді, як рак свисне ( Народна творчість).

12. Позначте рядок, у якому усі власні назви записано правильно : А Леся українка, Панас Мирний, Жан-Жак, Президент України, Народи півночі; Б Голова Верховної ради України, Венера, північний полюс, Стрийський парк, Тарас Шевченко;

В Чумацький Шлях, Львівська площа, Франкфурт –на – Майні, Західна Україна, Генеральний прокурор України; Г Богдан, волинська область, Грузинська дорога, Великдень, порт балаклава; Д конституція України, Різдво, Києво-Печерська лавра, Рада Безпеки, республіка Білорусь.

13. Перепишіть складні слова, розкриваючи дужки.Гірничо(промисловий), опорно(руховий), судово(медичний), товаро(обмін), дизель(насос), де(з)чим, буксирно(вантажо/пасажирський), авто(контора).

14. Поставте замість крапок, де треба, апостроф. Мереф..янський, міжгір..я, пів..Європи, кур..єр, св..ященик, без..язикий, лл..ю, дит..ясла, рум..яний, р..ядно, поцв..яхований, кав..ярня.

15.Поставте розділові знаки в безсполучникових складних реченнях.В час гарячий полудневий виглядаю у віконце ясне море ясні хмарки ясне небо ясне сонце (Леся Українка). Погодуєш рослину нагодуєш родину (Народна творчість). З тихим плескотом на берег рине хвилечка перлиста править хтось малим човенцем (Леся Українка). І здавалося розтає сніжинка (М.Рильський). Любіть книгу вона допоможе вам розібратися в строкатому плетиві думок навчить вас поважати людину (З журналу).

16. Вставте замість крапок пропущені букви, розкрийте дужки і розставте пропущені розділові знаки відповідно до пунктуаційних норм.Молодий Горпищенко/ льотчик запитує батька Хто це тату колодязь копав (О.Гончар) Благослове(н,нн)а та ясна годи(нн,н)а коли буквар бере дитина коли читає « Кобзаря» юнак ( Д.Павличко). Милуйся милуйся свічками /березами і прозорим воском кленів/ шептунів ( О.Довженко). Хто хоч раз на віку бачив такі болючі смертельною во(х,г)кіс(тт,т)ю обведені пташи(нн,н)і очі той ще більше має шанувати усе живе (М.Стельмах). Люблю роботи грім і грюк і кров ж(е,и)ву у жилах (М.Рильський).

17. Утворіть прикметники від іменників. Турист -, німець -, Рига -,волох -, молодець -, товариш -, кріпак -,казах -, тюрк -,Залісся -.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)