АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Позначте рядок, у якому всі прикметники присвійні

Читайте также:
 1. б) Визначте обсяг продукції, при якому граничні витрати будуть мінімальними.
 2. В якому відділі барабанної перетинки проводиться парацеятез?
 3. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину?
 4. Виділіть речення, в якому є обставина мети:
 5. Визначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс
 6. Випишіть із наведених речень дієприкметники. Визначте їх вид, стан, час і синтаксичну роль.
 7. Випишіть із наведених речень дієприкметники. Визначте їх вид, стан, час і синтаксичну роль.
 8. Випишіть та виправте словосполучення, у яких неправильно утворено складні прикметники.
 9. Камеральная налоговая проверка : сущность, порядок, сроки проведения и ее отличие от выездной налоговой проверки.
 10. На якому рівні доцільно виконати ампутацію?
 11. Позначте рядок, у якому всі числівники кількісні:

Варіант № 16

1.Позначте рядок, у якому всі слова утворюють синонімічний ряд

А горизонт, обрій, небосхил, височина; Б слабкий, нечутний, добрий, сумирний; В дбати, піклуватися, турбуватися, рухатися; Г рясний, густий, буйний, розкішний; Д любо, мило, весело, приємно.
2.Вкажіть рядок, у якому при вживанні слів не дотримано літературної норми

А Цей факт доводить про те, що творчий потенціал закладу ще не вичерпано.

БУ доповіді директора було відзначено, що учні школи з зацікавленням ставляться до громадської роботи.

В Оратор докладно зупинився на роботі закладу.

Г Виконуючи домашнє завдання, учень допустив грубу помилку.

ДВін дуже любить молодь і піклується про неї.

Вкажіть рядок із складним реченням:

АСвітло сяйною хвилею хлюпнуло по верхівках дерев, замиготіло, застрибало по кущах. (Є.Гуцало)

БСлався, мій народе, мій гордий, чесний, добрий, молодий. (М. Вінграновський)

В Ранок такий-то тихий та ясний придався: ні вітерець не війне, ні хмарка не збіжиться.

(Марко Вовчок)

ГЯ сама вештаюся день у день по лісах, мов та справдішня русалка, з розпаленими щоками, зі сміхом на устах, з щастям в очах! (О. Кобилянська)

ДПереглядаючи трагічні сторінки Каменяревого життя, поет постійно пам’ятає про зв’язок Франка з нашим часом. (О. Лубківський)
4. Визначте рядок, у якому в усіх іменниках у формі родового відмінка однини слід писати закінчення – а ( -я)
А
машиніст, свинець, лісок, горіх, вогонь Б міф, плуг, Малин, пан, нежить В Василь, вівторок, дах, технікум, Париж Г лис, січень, плуг, ключ, поршень Д олівець, поле, вальс, Донець, аудит

Позначте рядок, у якому всі прикметники присвійні

Алікарів рецепт, лебедина пісня, Оленчина косинка

БФранкові заклики, ненин голос, слюсарів інструмент

Втоваришева книга, Кобзарів заповіт, ахіллесова п’ята

Гпрофесорова лекція, солдатська каска, Іванків олівець

ДЛукашева сопілка, братова допомога, батьківські збори

6. Вкажіть рядок , у якому всі слова пишуться окремо А всього/на/всього, по/перше, по/двоє, по/латині до/пари
Б на/бігу, коли/не/коли, над/міру, будь/де, без/сумнівно
В на/щастя, від/часу, кінець/кінцем , до/лиця, без/ чуття
Г що/сили, сяк/так, раз/у/раз, так/то, хоч/не/хоч
Д тим/разом, по/козацькому, по/третє, у/сто/крат, віч/на/віч

7. Вкажіть рядок, у якому літеру с треба писати в усіх словах
А бе..коштовний, ..казати, ..керований
Б ..формувати, пере..кочити, ..фотографувати
В ..плетений, ..питати, ..шити
Г ..тягнути, ро..тлумачити, не..терпний
Д ..фальшувати, бе..смертя, ..хвалити

8. Позначте рядок, у якому в усіх словах замість крапок слід писати о
А
Г..рячий, ч..рниці, к..люжа, к..тушка Бп..гано, ч..ловік, пш..ниця, бр..шура

В б..гатство, кр..пива, л..патий, ж..натий
Г с..лома, р..зумний, л..пух, г..нити Дсмол..скип, ..таман , оч..рнити, ж..вріти
9. Визначіть рядок, в якому відсутня орфографічна помилка
А
страйкком, до речі, день у день, вощаний
Б електро станція, воячина, поки що, одинадцять
В прикраса, свіжість, узбічя, камін
Г синьо жовтий, фотографія, військово полонений, граматика
Д грецька мова, корабль, фламастер, сертифікат

10. Вкажіть рядок із складним реченням, яке не потребує редагування
А
Садом я блукаю тихою ходою, рум’яніє вечір од зорі заграв; яблука доспілі виснуть наді мною що колись про них я в Рильського читав. (В. Сосюра)
Б Дитина – дзеркало родини як у краплі води відбивається сонце, так у дітях відбивається моральна чистота матері і батька. (В. Сухомлинський)
В В нічній темряві, там де зоряне небо сходилось з землею, ледь чутно шуміли мотори, світились вогнями. (Ю. Збанацький)
Г Як швидко минають дні коли в людини є хліб і вода, і як повільно течуть вони, коли немає ні ковтка води. (С. Скляренко)
Д Невдача, мовби примирила нас з тими, від кого ми досі уперто намагалися відірватись: беремося тепер спільно обмірковувати становище, в яке тут разом потрапили. (О. Гончар)
11. Вкажіть рядок, в якому правильно визначено підмет (розділові знаки пропущені)
А
Світи нам день безсмертними вогнями. (В.Сосюра).
Б Дуби сплели кошлаті віти. (Л. Дмитренко)
В Хто правду любить той наш брат. ( Леся Українка)
Г Город було засаджено всякою всячиною. ( О. Довженко)
Д Історія народів учить що держава велична. (О. Довженко)
12. Виберіть речення, де правильно розставлено всі розділові знаки при прямій мові.
A
«Щасливий ти в нас, Даньку» – щебетали дівчата, хрумаючи бублики. (О. Гончар)
Б «Що це за дівчина? Де вона взялася в нашому селі – думав молодий Джеря.

(І. Нечуй-Левицький)
В Бабуся питає: «А що, дітки? Чого прийшли, мої соколята?» (Марко Вовчок)
Г Батько сказав дітям, що час збиратися в дорогу.
Д Олена Петрівна запитала, хто купив Ользі таке гарне намисто.
13. Перепишіть, розставте пропущені розділові знаки.

Було мабуть гарно вночі випав сніг і сліпучо-біла вулиця леліла сріблом крізь просвічені скісним сонцем шибки вікон зеленіло ялинкове гілля з крутосхилу Ботанічної злітали верхи на ґринджолятах хлопчаки (І.Дрозд). Котовський справді палив поміщицькі маєтки справді з’являвся до багатіїв вимагав у них боргові зобов’язання бідняків і тут же перед їхніми очима нищив справді забирав гроші й роздавав злидарям (Ю.Смолич). Привіт тобі зелена Буковинотвоїм хорошим горам і гаямтвоїм відважним дорогим синам! (В. Самійленко)

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)