АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 6. ФОРМИ ПРЯМОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ГРОМАДЯН ТА ІНШІ ФОРМИ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Читайте также:
 1. I ступень – объектив- центрическая система из 4-10 линз для непосредственного рассмотрения объекта и формирования промежуточного изображения, расположенного перед окуляром.
 2. II. Достижения и успехи, учитываемые в формировании информационной базы «Золотой фонд студентов»
 3. II. РОЛЬ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ
 4. III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
 5. III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
 6. III. Порядок формирования информационной базы «Золотой фонд студентов».
 7. III. Формирование тоталитарного режима
 8. IХ. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства
 9. Автором опыта выделен алгоритм формирования умения работать с моделями.
 10. Аграрні реформи в Україні
 11. Адміністративно-правовий статус громадян: поняття, ознаки, елементи та види.
 12. Алгоритм формирования финансовых результатов.

Контрольні питання

1. Визначить зміст місцевого референдуму.

2. Яким є порядок призначення та проведення місцевого референдуму?

3. У чому полягають особливості обрання сільських, селищних, міських голів?

4. Якими є особливості обрання депутатів місцевих рад?

5. У чому полягають особливості формування та діяльності органів самоорганізації населення?

6. Якою є роль загальних зборів громадян за місцем проживання у вирішенні питань місцевого значення?

7. З якою метою проводяться громадські слухання?

8. Що є місцевими ініціативами? Яким є порядок їх розгляду?

9. Перерахуйте і охарактеризуйте інші форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування.

10. Яку роль відіграють асоціації місцевого самоврядування у здійсненні місцевого самоврядування?

Оберіть правильну відповідь

 

1. Місцеві вибори є:

а) рівними;

б) прямими;

в) вільними;

г) усі відповіді є вірними.

 

2. Позачергові місцеві вибори призначаються:

а) відповідною місцевою радою;

б) територіальною виборчою комісією;

в) Верховною Радою України;

г) Президентом України.

 

3. Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за:

а) змішаною системою;

б) мажоритарною системою;

в) пропорційною системою;

г) законодавством не визначено.

 

4. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають:

а) обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування;

б) розгляду за поданням голови відповідної ради;

в) не підлягають обов’язковому розгляду;

г) розгляду, якщо за це проголосує не менше 2/3 від загального складу відповідної ради.

 

5. Загальні списки виборців для проведення чергових місцевих виборів складаються:

а) за рішенням відповідної ради;

б) за постановою Кабінету МіністрівУкраїни;

в) згідно Закону «Про Державний реєстр виборців» ;

г) не складаються взагалі.

 

6. Збори всіх або частини жителів села ( сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення - це:

а) місцева ініціатива;

б) загальні збори громадян за місцем проживання;

в) громадські слухання;

г) місцевий референдум.

 

7. Якою є періодичність проведення громадських слухань?

а) щомісяця;

б) не рідше одного разу на рік;

в) кожний квартал;

г) щопівроку.

 

8. Рішення, прийняті шляхом місцевого референдуму, підлягають затвердженню:

а) Верховною Радою України;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Міністерством Юстиції;

г) не вимагають затвердження державними органами.

 

9. Місцеві дорадчі опитування громадян – це:

а) консультативні референдуми;

б) голосування;

в) місцеві референдуми;

г) соціологічні опитування.

 

10. Вибори депутатів обласних рад, міст Києва та Севастополя проводяться за:

а) індивідуально-визначеною системою;

б) мажоритарною системою;

в) змішаною системою;

г) пропорційною системою.

 

Задачі

1. Тимчасове добровільне об’єднання міста Н. звернулося до відповідної міської ради з ініціативою придбання шкільного автобусу з метою щоденного перевезення дітей до школи №3. Депутати відмовили у розгляді ініціативи, мотивуючи це тим, що відповідна місцева ініціатива не зареєстрована, а отже, не в її компетенції ініціювання подібних питань.

Дайте поняття місцевої ініціативи, охарактеризуйте порядок її реалізації. Які питання можуть ініціюватися в порядку місцевої ініціативи? Дайте правову оцінку ситуації.

 

2. Головою села Іванівка були скликані загальні збори громадян з метою вирішення питання щодо розробки та затвердження програми культурного розвитку села. Сільський голова запропонував свій проект програми і вніс його на розгляд зборів. Голоси розподілилися таким чином: 39% - за, 61% - проти. Статутом відповідної територіальної громади встановлено, що рішення на загальних зборах приймаються більшістю голосів від присутніх. Громадянин З. наполягав на проведенні іншого голосування, посилаючись на те, що 10% голосуючих «проти» були особами без громадянства, а 5% - мусульманами.

Хто може скликати загальні збори громадян? Охарактеризуйте порядок їх проведення. Дайте правову оцінку ситуації. Яке правове значення мають рішення загальних зборів громадян?

3. З метою виявлення волі громадян міста К. було проведено місцевий дорадчий опит з приводу питання місцевого значення. На черговій сесії ради 1/3 від загальної кількості депутатів було прийнято рішення, що не відповідає результатам дорадчого опитування, проведеного до прийняття рішення. Дане рішення обурило громадськість, оскільки результати дорадчого опитування мають враховуватись при прийнятті рішень органами місцевого самоврядування. На це місцева рада відповіла, що дорадче опитування є консультативним референдумом і його рішення не є обов’язковими.

Дайте правову оцінку ситуації. Яку силу мають рішення, прийняті шляхом дорадчого опитування? Чи правомірними є дії ради?

 

4. Громадянин Іванов на особистому прийомі у селищного голови в усній формі повідомив, що він з товаришами організували проведення мітингу, який відбудеться за 10 днів на площі Леніна. Селищний голова відповів, що громадянин Іванов звернувся не до того органу, оскільки питання, пов’язані з організацією та проведенням мітингів не належить до компетенції органів місцевого самоврядування.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірною є відповідь селищного голови? Охарактеризуйте порядок організації і проведення мітингів.

 

5. В результаті проведення місцевих виборів на посаду міського голови було обрано громадянина Петрова. На четвертий день після встановлення результатів виборів виборча комісія опублікувала їх. На той момент громадянин Петров був зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності. Через 20 днів після встановлення результатів виборів голова територіальної виборчої комісії, посилаючись на те, що громадянин Петров не надав жодних документів, які підтвердили б, що він припинив займатися підприємницькою діяльністю, заявив про визнання його таким, що відмовився від посади міського голови.

Дайте правову оцінку ситуації. Охарактеризуйте порядок оприлюднення результатів місцевих виборів. Які види діяльності є несумісними з посадою сільського, селищного, міського голови?

 

6. Під час проведення місцевих виборів громадянин Сидоров на виборчій дільниці пред’явив свій паспорт, паспорти свого сина і своєї дружини, вимагав від члена виборчої комісії надати йому і їх бюлетені, оскільки вони захворіли і не змогли прийти на голосування. На відмову члена виборчої комісії Сидоров відповів, що буде скаржитися Президенту України на те, що членів його родини незаконно позбавили права проголосувати.

Дайте правову оцінку ситуації. Хто має права голосу на місцевих виборів? Яким є порядок проведення голосування?

 

7. Громадянин Петренко вчинив вбивство громадянина Л., пояснюючи свої дії особистим відношенням до Л. Під час слідства було встановлено, що громадянин Л. систематично бив сина Петренко, який із нервовим зривом потрапив до лікарні. Громадянина Петренко було засуджено до позбавлення волі. Кореспонденти місцевого телевізійного каналу зробили репортаж про цей випадок, який побачили більшість жителів міста. Вони ініціювали проведення місцевого референдуму з питання звільнення Петренко, який скоїв злочин лише через свої батьківські почуття.

Що є предметом місцевого референдуму? Які питання можуть виноситись на місцевий референдум? Дайте правову оцінку ситуації.

Бібліографія

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - N 30 (23.07.96). - ст. 141

2. Про загальні засади місцевого самоврядування i місцевого господарства в СРСР: Закон СРСР від 9 квітня 1990 // Відомості 3і'зду народних депутатів СРСР i Верховної Ради СРСР. – 1990. - N 16. - ст. 267.

3. Про вибори депутата місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - N 3-4. - ст. 15.

4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - N 24. - ст. 170.

5. Про особливості участі громадян України з числа депортованих з Криму у виборах депутата місцевих Рад в Автономій Республіці Крим: Закон України від 06 квітня 1995 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - N 15 (11.04.95). - ст. 104.

6. Про статус депутата місцевих рад: проект закону України від 22.07.1998 // www.rada.gov.ua

7. Про статус депутата місцевих рад: проект закону України від 15 вересня 2003 // www.rada.gov.ua

8. Європейська Хартія про місцеве самоврядування від 15 жовтня 1985// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - N 38. - ст. 249.

9. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від квітня 2004р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 4. Ст. 14.

10.Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січня 1998р. // Відомості Верховної Ради України.- 1998. - №3. - Ст. 13.

11.Конституции РФ: Закон РФ від 12 грудня 1993 // www.kodeks.ru

12.Про гарантии местного самоуправления в Российской Федерации: Закон РФ от 22 декабря 1993 г. // www.kodeks.ru

13.Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправлен ия: Закон РФ от 26 ноября 1996 г. // www.kodeks.ru

14.Об общих принципах оранизации местного самоуправления в Российской Федерации: Закон РФ от 28.08.1995г. //www.kodeks.ru

15.О местном самоуправлении в Российской Федерации: Закон РФ от 06.07.1991г. // www.kodeks.ru

16.О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге: Закон РФ от 23.06.1997г. // www.kodeks.ru

17.Об основах муниципальной службы в Российской Федерации: Закон РФ от 08 января 1998г. // www.kodeks.ru

18.Об основных гарантиях избирательного права и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: Закон РФ от 12.08.2004г. // www.kodeks.ru

19.Об основных положениях о выборах в органы местного самоуправления: Закон РФ от 29 октября 2003 г. // www.kodeks.ru

20.Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации» от 21.06.2005 г. № 93 // Собрание законодательства Российской Федерации.

21.Законодавство про місцеві вибори: пошук балансу між конституційністю, доцільністю та реальністю // Часопис Парламент. -2005. - № 7. - С. 29 - 46.

22.Л.Лабенская, Л.Новикова. Избирательные цензы к кандидатам на избирательные должности органов местного самоуправления в Украине с конца 18 в. до настоящего времени./ Право Украины- 2005. - №11.- с. 22-28

23.Н.Миронов. Местное самоуправление в России: между реформой и контрреформой // Сравнительное конституционное обозрение.-2006.-№2(55).-с. 34-38

24.К.Кулик. Конституционная модель местного самоуправления в Украине // Юридический вестник. - 2007. - №1.- с. 15-18

25.Н.Миронов. Новеллы законодательства о муниципальных выборах и местных референдумах//Вопросы местного самоуправления. - 2006. - №1.- с. 4-7

26.И.Захаров. Реализация норм избирательного законодательства на муниципальных выборах // Муниципальная власть. - 2005. - №5.- с. 12-15

27.Иванова Т.В. Организация местного самоуправления в Украине.-К.,2005.-с.88.

28.Основы конституционного права Украины / Под.ред В.В.Копейчикова,К.: «Юринком Интер», 1998 г.

29.Конституционное право Украины. Учебное пособие / проф. В.Ф.Погорилко, - К., 1999 г.

30. Кравченко В.В. Конституционное право Украины. – К.: «Атака», 2000 г.

31.A. A. Mинн Конституіййне право зарубіжних країн. Підручник. - М: Білі Альви, 1998. - С. 134-157.

32.Б. М. Свірський. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні Навчальний Посібник. -Харків: «Еспада», 2001. - С. 157.

33.Бишин П. Д., В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний. Місцеве самоврядування в Україні, - К.: Атіка, 2000. - С. 253.

34.В. Д. Волков, Р. Ф. Гринюк, I. С. Щебетун. Місцеве державне управління та самоврядування. Конспект Лекцій. - Донецьк. ДонНУ. 1995. - С. 117

35.Кравченко В. В. Муніципальне право України. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2003.-С. 229.

36.Місцеве самоврядування в Україні: історія, проблеми, пропозиції. - К., 1994. С. 173.

37.Місцеве самоврядування. - К., 1998.- № 5-7. - С. 215.

38.Аналіз практики реалізації виборчого законодавства на виборах 2002 року. - К.: Агентство США з міжнародного розвитку. Проект „Вибори та політичні процеси" - 40 с.

39.Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики: Збірник/ Редкол.: М.М.Рябець (голова) та ін. - Київ: Центральна виборча комісія, 2001. - 360с.

40.Воробйов О., Сеник Г. Юридична відповідальність за порушення виборчого законодавства України: проблеми притягнення до юридичної відповідальності та шляхи їх вирішення / Юридична відповідальність під час виборів: практика, проблеми перспективи: матеріали круглого столу. - К., 9 жовтня 2001 р. - С. 2 - 6.

41.Ковриженко Д. Актуальні проблеми правового регулювання місцевих виборів // Часопис Парламент. - 2004. - № 4. - С. 26 - 42.

42.Ковтунець В. Критерії для оптимізації виборчої системи для місцевих виборів. Пропорційність представництва суспільно-політичних сил / Місцеві вибори: шляхи забезпечення пропорційного представництва в радах / Матеріали круглого столу. - Київ, 23 жовтня 2001 року. - С. 26 -30.

43.Мазур О.Г. Виборчі системи: світовий досвід / Східноукраїнський держ. ун-т. — Луганськ : СУДУ, 1999. - 36 с.

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)