АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗРАЗОК БІЛЕТА ДЛЯ ІСПИТУ

Читайте также:
 1. VIII. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 2. Вопроси до іспиту з дисципліни
 3. для включення до програми комплексного іспиту
 4. Для комплексного державного іспиту № 2 (2011/2012 н.р. )
 5. ДО ІСПИТУ З ФІЛОСОФІЇ
 6. Задачі для підготовки до іспиту з економетрики
 7. ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ
 8. Зразок виконання пункту 2.1.1. «Оцінка рівня майнового забезпечення та його використання»
 9. Зразок виконання пункту 2.1.2 «Аналіз джерел формування капіталу підприємства»
 10. Зразок протоколу експертизи
 11. Зразок типового змісту дипломної роботи

 

Донецький національний університет

Спеціальність - «Правознавство»

Учбова дисципліна – «Комунальне право України»

Білет 1

1. Охарактеризуйте основні права депутата місцевої ради.

2. Розкрийте зміст поняття «сесія ради», охарактеризуйте порядок її скликання і проведення.

 

3. Територіальна громада утворюється:

а) природним шляхом;

б) у реєстраційному порядку;

в) у порядку повідомлення про створення;

г) у договірному порядку;

д) Верховною Радою України.

 

4. Випуск місцевих позик і цінних паперів може здійснюватися:

а) Верховною Радою;

б) місцевими державними адміністраціями;

в) відповідною радою або за її рішенням іншим органом місцевого самоврядуванні;

г) Кабінетом Міністрів;

д) тільки за розпорядженням відповідного голови.

 

5. Статут територіальної громади реєструється:

а) у органах Міністерства юстиції;

б) у Верховній Раді України;

в) у Кабінеті Міністрів України;

г) у відповідній раді;

д) у виконкомі відповідної ради.

 

6. Право обирати і бути обраним до органу місцевого самоврядування належить:

а) тільки державним службовцям;

б) громадянам України, що є членами територіальної громади, після досягнення ними 18 років;

в) тільки членам політичних партій;

г) депутатам місцевих рад;

д) особам, що проживають на відповідній території, незалежно від їх громадянства.

 

7. Закінчить речення: голова обласної ради обирається … .

 

8. Депутат Дніпропетровської міської ради одержав інформацію про те, що на одному з крупних підприємств їх міста регулярно порушуються екологічні вимоги. На засіданні постійної комісії цей депутат підняв питання про законність діяльності вказаного підприємства. Голова ж постійної комісії ради висловив думку більшості депутатів, що входять до складу цієї комісії, про те, що цей завод знаходиться у приватній власності, тому органи місцевого самоврядування не можуть втручатися в його діяльність.

Дайте правову оцінку ситуації.

 

 

Затверджені на засіданні кафедри конституційного і міжнародного права, протокол № 4 від 13.12.2007г.

 

Зав. кафедрою Р.Ф. Гринюк

 

 


ПРАКТИКУМ

ТЕМА 1. КОМУНАЛЬНЕ ПРАВО – КОМПЛЕКСНА ГАЛУЗЬ ПРАВА, НАУКОВА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Контрольні питання

1. Чому комунальне право називається правом місцевого самоврядування?

2. Обґрунтуйте тезу про те, що комунальне право є комплексною галуззю права.

3. Що є предметом комунального права України?

4. Що представляє собою комунальне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна?

5. Які методи правового регулювання використовуються в комунальному праві?

6. Сформулюйте поняття «комунальні правовідносини», визначте коло їх суб'єктів.

7. У чому полягає особливість комунально-правових відносин, норм і інститутів?

8. Які наукові методи дослідження використовує наука комунального права?

9. Сформулюйте основні завдання науки комунального права України на сучасному етапі.

10. Вкажіть предмет і завдання комунального права як навчальної дисципліни.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)