АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Нормативні акти та література. 1.Про державну підтримку місцевого самоврядування в Україні: Указ Президента України від 30 серпня 2001 р

Читайте также:
 1. AГIOГРАФІЧНА ЛІТЕРАТУРА
 2. I. Нормативні акти
 3. V. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА
 4. Американська література 20 ст.
 5. Апокрифічна та есхатологічна література раннього Середньовіччя.
 6. Базова література
 7. Базова література
 8. Використана література
 9. Використана література
 10. Використовувана література
 11. Давньоіндійська література
 12. Джерела та література

 

1.Про державну підтримку місцевого самоврядування в Україні: Указ Президента України від 30 серпня 2001 р. // Офіційний Вісник України. – 2001. – №36. – Ст.1658.

2. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). Навчальній посібник. - К.: Атіка, 2000. – 304 с.

3. Принц Г. Система державного управління: напрямки правових і функціональних змін // Віче. – №6. – 2000. – С.32 - 43.

4. Грігорян В. Європейська Хартія про місцеве самоврядування і проблеми державної регіональної політики та місцевого самоврядування в Україні // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – №2. – С.13 - 15.

5. Дробуш І. Розмежування місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади // Право України. – 2001. – №10. – Ст.20 - 25.

6. Кравченко В., Кучеренко О. Центр і регіон: держава має гармонізувати їхні відносини // Президентський вісник. – 2001. – №24 (50). – С.12.

7. Кравчук Л. Десять років державотворення в Україні: проблеми і перспективи / Муніципальний рух: новий етап VII Всеукр. Муніципал. Слухань “Муніципальний рух в Україні- 10 років розвитку” (6-8 вересня 2001 р., м. Бердянськ) / За заг. ред. М.Пухтинського. – К.: Логос, 2002. – С.185 - 190.

8. Некряч А. Місцеве самоврядування міцне захищеністю своїх прав // Віче. - 2002. - № 2. - С.45 - 52.

9. Хоменець Р. “Анатомія” місцевого самоврядування // Віче. -2002. - №3. - С.50 - 54.

10. Хоменець Р. Щодо визначення поняття місцевого самоврядування // Право України. - 2002. - №4. - С.29 - 32.

11. Каліновський Б. Державні гарантії і правозахисна роль державних органів щодо здійснення конституційних принципів місцевого самоврядування // Право України. – 2002. – №10. – С.29 - 33.

12. Борденюк В. Діалектика співвідношення самоврядування, місцевого самоврядування та державного управління // Право України. – 2002. – №12. – Ст.118 - 122.

13. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект // Право України. – 2003. - № 4. – С.12 –13.

14. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія. – К.: МАУП, 2004. – 432 с.

15. Кузнецов С.П. Природа влади на місцевому рівні // Державна влада і місцеве самоврядування. – 2004. - № 1. – С. 4.

16. Тодика О. Правова політика держави щодо органів місцевого самоврядування в аспекті реалізації народовладдя // Правничий часопис Донецького університету. – 2004. - № 1 (11). – С. 9 –15.

17. Василенко В.Н. Розподіл компетенції (повноважень) між органами державної влади і органами місцевого самоврядування // Регіональне (обласне) самоврядування: Сб. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Редкол.: Мамутов В.К. і ін. – Донецьк: Південний схід, Лтд, 2005. – 166 с.

18. Делія Ю. Місцеве самоврядування як право територіальної громади // Право України. – 2005. - № 5. – С. 45 - 49.

19. Литвин В. Конституційна реформа і першочергові пріоритети державного будівництва в Україні // Голос України. – 2005. – 25 червня.

20. Лесик А. Місцеве самоврядування – найслабкіша ланка влади // Юридичний вісник України. – 2005. – 7 - 13 травня.

21. Литвин В. Вітчизняному самоврядуванню – чітку стратегію // Голос України. – 2005. – 11 травня.

22. Любченко П. Конституційне регулювання статусу громад: порівняльний аналіз // Вісник Академії правових наук. – 2005. - №2 (41). – С. 83 - 92.

23. Ославський М., Козлів М. Правові проблеми визначення природи місцевого самоврядування // Юридична Україна. – 2006. - №2. – С. 26 - 34.

24. О. Прієшкіна. Децентралізація державної влади та розширення прав місцевого самоврядування: проблеми й перспективи // Право України. – 2006. – № 11. – С. 26 – 29.

25. О. Бориславська. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні: проблеми реалізації // Вісник Львів. ун-ту Серія юридична. – 2004. – № 39. – С. 187-193

26. Г.Падалко. Функції Української держави у сфері місцевого самоврядування та їх конституційно-правові основи// Право України. – 2006. – № 11. – С. 22 – 25.

27. Калиновський Б. Значення принципу субсидіарності для демократизації інституційної системи поділу влади в Україні. // http://www.democracy.kiev.ua/publications/collections/conference_2006/section_9/Kalynovsky.rtf

28. Лукашкова В. Європейські принципи управління в системі місцевого самоврядування: організаційно-правовий аспект // Право України. – 2006. – № 8. – С. 123 – 126.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.021 сек.)