АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ І ЛІТЕРАТУРИ

Читайте также:
 1. Аналіз наукової літератури
 2. Важливе значення для розвитку літератури Волині мав
 3. з української літератури
 4. з української літератури
 5. з української літератури
 6. з української літератури
 7. з української літератури 5 клас
 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ ДОБРОСОВІСНОСТІ ВИКОНАВЦІВ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПЛАГІАТУ
 9. Загальний список літератури
 10. Ієрархія нормативно-правових актів.
 11. Класифікація кримінально-процесуальних актів
 12. КОРОТКИЙ СЛОВНИК З ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна література:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про внесення змін до Конституції України: Закон України від 8 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради. - 2005. - N 2. - Ст.44.

3. Європейська Хартія про місцеве самоврядування від 15 жовтня 1985р. // Перспективи розвитку місцевого самоврядування: досвід України та Швеції. Аналітичний бюлетень. - К., 1998. - С.124.

4. Конвенція про участь іноземців в суспільному житті на місцевому рівні 1992 р. // Збірка міжнародних правових документів, регулюючих питання міграції. – М., 1994.

5. Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003г. // Официальный вестник Украины. - 2003. - N 11. - Ст. 462.

6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. – К.: Атіка, 2003.

7. Земельний кодекс від 25.10.2001 // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - N 3-4. - Ст. 27 .

8. Про місцеве самоврядування в України: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

9. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 року N 2493-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

10. Про Всеукраїнській і місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

11. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон в України від 6 квітня 2004 р. // Відомості Верховної Ради. - 2004. - N 30-31.- Ст. 382.

12. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності Закон України 03.03.1998 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - N 34. - Ст. 228.

13. Про розмежування земель державної та комунальної власності Закон України 05.02.2004 // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - N 35. - Ст. 411.

14. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - N 30. - Ст. 416.

15. Державний реєстр виборці: Закон України від 22.02.2007 // Відомості Верховної Ради України. – 2007. - № 20. – Ст. 282.

16. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002 // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - N 40. - Ст. 290.

17. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - N 47. - Ст. 256.

18. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23.09.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - N 49. - Ст. 299.

19. Про державну підтримку місцевого самоврядування в Україні: Указ Президента України від 30 серпня 2001 р.// Офіційний вісник України. - 2001. - № 36. - Ст.1658.

20. Україна. Президент. Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2001 - 2011 роки. – Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України. - 2002. - С.8.

21. О некоторых вопросах развития трансграничного сотрудничества и еврорегионов: Постановление КМУ от 29.04.2002 г. // Официальный вестник Украины. - 2002. - № 18. - Ст. 938.

22. Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів: Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 27.08.1998 р. № 01-8/333 // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1998. – № 4.

23. Рішення Конституційного Суду України від 20 травня 2004 року (справа щодо сумісності посади сільського, селищного, міського голови з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим) // Юридичний вісник України. – 2004. – 12 - 18 червня.

24. Конституція України: Науково – практичний коментар / В.Б. Авер’янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін.; Ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой: Видавництво „Право”; К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 808 с.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)