АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 3. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Читайте также:
 1. III. ДЕКЛЯРАЦІЯ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ПРАЦЮЮЧОГО І ЕКСПЛЬОАТУЄМОГО НАРОДУ УКРАЇНИ
 2. а) З основ законодавства України про культуру.
 3. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 4. Автономна Республіка Крим — територіальна автономія у складі України
 5. Актуальні проблеми економічної безпеки України
 6. Аналіз Закону України « Про державну службу»
 7. Аналіз навчально-методичного комплексу для учнів 7-го класу з історії України
 8. АРХЕОГРАФІЧНІ УСТАНОВИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
 9. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
 10. Блок 8-14. РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ.
 11. Блок 8-2. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ.
 12. Блок 8-4. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДО ПОЧАТКУ XX СТ.

Контрольні питання

1. У чому полягають особливості організації місцевого самоврядування України-Русі за часів Київської централізованої держави і в період феодальної роздробленості?

2. Які органи самоврядування існували в містах України-Русі?

3. Які органи самоврядування створювалися в містах, що отримали “Магдебурзьке право”?

4. Як здійснювалося місцеве самоврядування в українських землях у складі Польсько-Литовської держави?

5. Охарактеризуйте систему козацького самоврядування, що діяла в Запорізькій Січі.

6. Охарактеризуйте місцеве самоврядування на території козацької держави - Гетьманщини.

7. Назвіть відмінні риси місцевого самоврядування в українських землях в 2-й пол. ХIХ – поч. ХХ століть.

8. Проаналізуйте особливості організації і здійснення місцевого самоврядування у радянський період.

9. У чому полягають особливості місцевого самоврядування в період з 1990 року і до теперішнього часу?

10. У чому полягають причини непослідовності реформ місцевого самоврядування в Україні в 1990-1996 рр.?

Оберіть правильну відповідь

1. Основи місцевого самоврядування в Україні почали зароджуватись у часи:

а) існування козацької держави;

б) існування територіальної сусідської общини у слов’янських народів;

в) початку формування феодальних відносин;

г) початку формування радянської держави;

д) набуття незалежності України.

 

2. Право самоврядування у великокнязівських містах підтверджувались:

а) статутами;

б) законами;

в) указами;

г) спеціальними грамотами;

д) печатками.

 

3. Територіальна селянська община, в межах якої здійснювалось місцеве самоврядування:

а) верв;

б) віче;

в) юридик;

г) магістрат.

 

4. Зібрання дорослого вільного населення міст для вирішення найважливіших питань:

а) рада;

б) магістрат;

в) віче;

г) юридик.

 

5. Магдебурзьке право починає вводитись в українських містах:

а) з кінця XIII століття;

б) у XIV столітті;

в) на початку XV століття;

г) наприкінці XV століття.

 

6. Головний орган самоврядування у містах з магдебурзьким правом:

а) віче;

б) рада;

в) юридик;

г) магістрат.

 

7. Очолював місцеве самоврядування у містах з магдебурзьким правом:

а) вірник;

б) мечник;

в) війт;

г) урядник.

 

8. Вищий орган управління Запорізької Січі:

а) булавничий;

б) кошовий отаман;

в) військова рада;

г) хорунжий.

 

9. В якому Універсалі Центральної Ради йшлося про необхідність переобрання органів місцевого самоврядування та їх злиття з радами робочих, крестьянських, солдатських депутатів:

а) у I Універсалі;

б) у II Універсалі;

в) у III Універсалі;

г) у IV Універсалі.

 

10. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» було прийнято:

а) 20 квітня 1996 року;

б) 6 квітня 2002 року;

в) 21 травня 1997 року;

г) 5 червня 1995.

 

Задачі

1. У 1449 році у місті Житомир було скликано раду, до складу якої входило 27 осіб. Головував у раді війт. Були призначені радники: Мирослав Потуцкевич, який мав земельний наділ, розміром 2 га, 750 кріпосних осіб і проживав на цій території від народження, а також Зохрим Юткевич – студент, який щойно приїхав до міста. Однак, одразу після призначення, Зохрим Юткевич заявив, що незабаром може поїхати з міста.

На посаду радника також претендував пан Любомир Витовський, який заявив, що рада є неправомочною, оскільки радники не відповідають обійманим посадам.

Чи правий пан Любомир Витовський? Які вимоги висувалися до радників? Чи є рада правомочною і чому?

 

2. У 1867 році у Катеринославській губернії, Криворізькому повіті, проводились вибори гласних до повітових зборів. На вибори прийшов 18-річний Іван Хлєбніков. Однак, проголосувати йому не дозволили, посилаючись на занадто юний вік. На це юнак заперечив, що він вже рік як одружений, має сина, веде домашнє господарство.

Чи має Іван Хлєбніков право брати участь у виборах? На яких підставах? Чи є відмова організаторів виборів правомірною?

 

3. На засіданні Донецької міської ради у травні 1979 року було порушено питання про неможливість зайняття депутатом А. своєї посади у зв’язку з тим, що він одночасно перебуває на іншій посаді. Депутат А. заперечив це, посилаючись на відповідну статтю Конституції УРСР 1978 року.

Охарактеризуйте статус депутата місцевої ради за Конституцією УРСР 1978 року. Чи мав депутат право обіймати дві посади одночасно? Відповідь обґрунтуйте.

 

Бібліографія

1. Карлов О.О. Формирование института местного самоуправления. К.: Высшая школа, 1993. - 114 с.

2. Музыченко П. П., Долматова Н. И. История государства и права Украины. – Харьков: «Одиссей», 2003. – 345 с.

3. Рогожкин А.В. Политика и власть: Политологические аспекты украинской государственности // Монография. - Донецк: ДИВД МВД Украины, 2003.

4. Д. Р. Поклонский. Стародубская старина. Книга I. - Клинцы, 1998 - с. 6.

5. Д. Р. Поклонский. Стародубская старина. Книга III. - Клинцы, 2005.

6. Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. - М., 2005.

7. Н. И. Ульянов. Происхождение украинского сепаратизма. - Москва, 1996. - с.31.

8. П. Орлик. Вище право України // Історія філософії України: Хрестоматія. - К., 1993. - с. 149.

9. П.П.Пилипчук, В.П.Лакизюк. Конститущя Пилипа Орлика як національна ідея побудови демократичної держави // Вісник Верховного Суду України. - 2006. - № 6 (70).

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)