АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Чи вірним є наступне твердження (так/ні). Якщо ні, то виправить його

Читайте также:
 1. Визначте, чи правильним є ствердження
 2. Державні соціальні гарантії, порядок їх визначення та затвердження
 3. До якого елементу системи відноситься наступне: імідж, соціальна відповідальність, готова продукція, надані послуги?
 4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
 5. Міра поведінки люд.,засіб її самореалізації, самоствердження як особистості.
 6. Підтвердження цих Пактів Королем Швеції
 7. Порядок розгляду і затвердження кошторисів
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03,2000 р. № 515 «Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств» // Урядовий кур'єр.-2000.-17 травня.
 9. Постанова Правління НБУ Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки у національній валюті»
 10. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
 11. Про затвердження Порядку проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС України
 12. Свобода самоутвердження особи

6. Посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну платню за рахунок державного бюджету.

Виберіть правильне визначення терміну.

7. Служба в органах місцевого самоврядування – це:

а) діяльність громадян України, що займають посади в органах місцевого самоврядування, яка спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування і окремих повноважень органів виконавчої влади, передбачених законом;

б) діяльність громадян України, що займають посади в органах місцевого самоврядування, яка спрямована на вирішення питань державного значення;

в) діяльність жителів відповідної території, що займають посади в органах місцевого самоврядування, яка спрямована на вирішення питань державного значення.

 

8. Посадова особа місцевого самоврядування – це:

а) особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій й отримує заробітну платню за рахунок державного бюджету;

б) особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення тільки консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну платню за рахунок державного бюджету;

в) особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну платню за рахунок місцевого бюджету.

Розставте пункти в правильному порядку, відповідно до встановленої законодавством процедури.

9. Порядок проведення атестації:

а) створення атестаційної комісії

б) рішення голови за підсумками атестації

в) висновок атестаційної комісії.

Закінчить речення

10. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування для чоловіків - ____, для жінок - _____.

Задачі

1. 26 березня 2006 року громадянин К. був затверджений на посаду заступника міського голови. У жовтні 2006 року була проведена атестація посадових осіб. Атестаційна комісія була створена і очолена міським головою. За результатами атестації було прийнято рішення про невідповідність громадянина К. займаній посаді, обґрунтовуючи це тим, що К. не володіє досконало державною мовою.

Чи повинен був громадянин К. проходити атестацію? Чи повноважною була атестаційна комісія, чи правомірними були її дії? Дайте правову оцінку ситуації.

 

2. Іванов П.С. 1,5 роки працював юрисконсультом обласного центру зайнятості, потім три роки працював приватним адвокатом. Наступні 7 років він працював начальником юридичного відділу обласного управління захисту прав споживачів. З цієї посади його було переведено на посаду секретаря приймальні, де він пропрацював протягом 3 років. Після цього Іванова було обрано депутатом Донецької міської ради і призначено на посаду секретаря ради, на якій він пропрацював 5 років до виходу на пенсію.

Чи має Іванов право на пенсійне забезпечення, передбачене для посадових осіб органів місцевого самоврядування?

 

3. Руденко В.С. є посадовою особою органів місцевого самоврядування. Стаж його роботи в органах місцевого самоврядування становить 20 років. На даний момент Руденко 63 роки і він висловив прохання надати йому додаткову оплачувану відпустку.

Дайте правову оцінку ситуації. Яким є максимальний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування? Яким є порядок його подовження? Чи підлягає задоволенню прохання Руденко?

 

4.Громадянин З., маючи відповідну вищу освіту та професійну підготовку, вільно володіючи російською мовою, виявив бажання займати посаду керівника відповідного відділу в органах місцевого самоврядування. Однак, йому було відмовлено з посиланням на те, що З. є мусульманином. Не погоджуючись з таким рішенням З. вирішив оскаржити дії голови у судовому порядку.

Чи правомірною є відмова голови міської ради? Чи є підстави відмовити З. у зайнятті посади? Дайте правову оцінку ситуації.

 

5. Міський голова з метою оцінки ділових, професійних якостей, а також рівня кваліфікації службовців, прийняв рішення про проведення атестації і створення відповідної комісії. Керівник управління Меркулова звернулась до міського голови з проханням звільнити її від проходження атестації, оскільки вона тільки 5 місяців тому вийшла з відпустки по вагітності та пологам. Міський голова відхилив прохання і зобов’язав її пройти атестацію.

Охарактеризуйте порядок проведення атестації. Чи доцільним було прохання Меркулової? Чи правомірними були дії міського голови?

 

6. Начальник відділу управління культури і спорту Василькова Г.П. вийшла з відпустки по вагітності та пологам. Пропрацювавши 8 місяців, її зобов’язали пройти атестацію. Під час проведення атестації Василькова ознайомлювалась з усіма матеріалами, брала участь у засіданні комісії, на якому вирішувалось питання її атестації. За результатами атестації було прийнято рішення про невідповідність Василькової обійманій посаді.

Василькова звернулася до юриста за допомогою. Надайте їй відповідну юридичну консультацію.

 

7. Селищний голова своїм розпорядженням призначив на посаду керівника відділу зв’язків із громадськістю Кирилова В.А., приховавши той факт, що Кирилов є рідним племінником його дружини. Через 2 місяці селищній раді стало відомо, що вони є родичами. Депутати вимагають від голови звільнити Кирилова з посади.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірними є дії міської ради?

 

8. Громадянин Петров подав заяву та інші необхідні документи на конкурс на посаду керівника економічного управління виконкому міської ради. Посилаючись на те, що у Петрова немає вищої економічної освіти, а досвід роботи у цій сфері становить тільки 2 роки, комісія відхилила його кандидатуру. Петров вирішив оскаржити дії конкурсної комісії, подавши скаргу до міської ради.

Дайте правову оцінку ситуації. В якому порядку здійснюється прийом на роботу в органи місцевого самоврядування? Які вимоги висуваються до кандидатів на посади в органах місцевого самоврядування?

 

9. Після закінчення університету громадянин Ж. був прийнятий на службу в органи місцевого самоврядування з випробувальним терміном у 3 місяці. Через 2 місяці голова Київської міської ради запропонував Ж. пройти атестацію, від чого він відмовився. Після цього Ж. було звільнено через непроходження атестації, невідповідність політичних інтересів.

Дайте правову оцінку ситуації. Який випробувальний строк може встановлюватись при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування? Чи правомірним є звільнення громадянина Ж.?

 

10. На черговій сесії Донецької міської ради було порушено питання про звільнення секретаря Донецької міської ради, у зв’язку з не проходженням ним чергової атестації. Раніше йому було присвоєно цією радою достроково 6 ранг. 2/3 голосів депутатів було прийнято рішення про позбавлення секретаря відповідного рангу, про що було зроблено запис у трудову книжку. Секретар звернувся до районного суду з метою визнати незаконним рішення ради.

Охарактеризуйте порядок присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування. Чи можливим є дострокове присвоєння рангів? Чи правомірними є дії ради? Яке рішення має прийняти суд?

 

11. Заступника голови районної ради у місті Донецьку було звільнено з посади через те, що він відмовився від прийняття присяги. Він не погодився з таким рішенням, посилаючись на Кодекс законів про працю України.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірними є дії ради?

 

12. Громадянка А., яка є посадовою особою міської ради, вийшла з відпустки по догляду за дитиною 23 жовтня 2003 року. 16 серпня 2004 року було заплановано атестацію посадових осіб цієї ради з метою оцінки ділових та професійних якостей. А. успішно пройшла атестацію, про що атестаційна комісія зробила відповідний висновок. Але в ході перевірки особистої справи було встановлено, що А. 10 липня 2001 року, до вступу на службу в органи місцевого самоврядування, скоїла злочин, передбачений ст. 128 КК, тобто заподіяла тяжке тілесне ушкодження через необережність. Судимість за цей злочин не погашена і не знята. А. було звільнено з роботи у зв’язку з ненаданням даних про наявність судимості.

Дайте правову оцінку ситуації.

 

Бібліографія

1. Конституция Украины от 28 июня 1996г.// Ведомости Верховной Рады Украины. - 1996. - №30. - Ст.141.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21
травня 1997 р. (за станом на 1 жовтня 2007 р.) // Відомості Верховної
Ради України. - 1997. - №24. - Ст.170.

3. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.01 // www.rada.gov.ua

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні (щодо розширення та уточнения
повноважень територіальних громад i місцевих рад) № 9062 від
09.02.2006 (9 сессія IV скликання).

5. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 28
августа 1995 г. - №35. - Ст. 3506.

6. Закон РФ от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. - 18 июля 1991 г. - № 29.

7. Державне будівництво i місцеве самоврядування в Україні /Підручник для студентів вищих навч. закладів/ За ред. С.Г.Серьогіна-X.: Право, 2005. - 256 с.

8. Баранчиков В.А. Муниципальное право: Учеб. для вузов. - М., 2000.-С.153-154.

9. Державне будівництво i міцеве самоврядування в Україні. Підручник / За ред. Я.Ю.Кондратьева. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 464 с.

10.Муніципальне право України: Підручник / В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та iн..; За ред.. В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицького. - К.: Юрінком інтер, 2001. - 352 с.

11.Муніципальне право України. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2003. - 672с.

12.Коммунальное право Украины. Учебное пособие. В.Д.Волков,
А.Г. Бобкова, Н.А. Захарченко и др. - Донецк: ДонНУ, 2006. - 250 с.

13.Лялюк О. Сучасні проблеми правової основи організації
діяльності місцевих рад // Підприємство, господарство i право. - 2006. -
№9. - С. 62 - 66.

14.Делія Ю. Представницкі органи (ради) в механізмі реалізаціі
правових норм у сфері місцевого самоврядування в Україні //
Правничий часопис Донецького університету. - 2004. - 12-18 червня.

15.К.Кулик. Конституционная модель местного самоуправления в Украине // Юридический вестник. -2007. - №1.- с. 17-20

16.Б.Калиновский. Конституционные гарантии осуществления местного самоуправления в Украине // Юридический вестник. – 2005. - №10.-с. 22-25

17.. Анимица Е.Г., Тертышный А.Т. Основы местного самоуправления: Учебник / М.: ИНФРА-М, 2000.

18.Павленчик П.Т. Становлення служби в органах місцевого самоврядування // Розвиток місцевого самоврядування в Україні: стан, проблеми, перспективи. - К.: Логос, 2002. - С.47.

19.Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации.-М.:Юристъ, 1997.-428с.

20.Б.Мазульов. Депутати міських рад найближча для народу влада // Віче. - 2007. - № 9-10. - С.20-23

21.В.Бесчастний. Правова активність громадян - запорука правопорядку в державі // Віче. – 2007. - №11. - С.21-25

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)