АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оберіть правильну відповідь

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 3. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 4. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 5. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 12. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Комунальна власність є власністю:

а. Корпоративною;

б. Державною;

в. Суспільною;

г. Приватною;

д. Унітарною.

 

2. Комунальним акціонерним товариством визнається товариство, що має статутний фонд, розділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, що несе відповідальність по зобов'язаннях:

а. майном всіх акціонерів;

б. майном повних учасників;

в. майном акціонерів із привілейованими акціями;

г. майном товариства;

д. майном засновників товариства.

 

3. Комунальною власністю не є:

а. майно комунальних підприємств;

б. кошти місцевих бюджетів;

в. об'єкти житлово-комунального господарства;

г. єдина енергетична система;

д. майно органів місцевого самоврядування.

 

4. Хто проводить приватизацію міських комунальних підприємств?:

а. Міський голова;

б. Обласна рада;

в. Міська рада;

г. Виконком міської ради;

д. Обласна державна адміністрація.

 

5. Що відбувається з підприємством, якщо за рішенням господарського суду його діяльність буде визнана монополістичною і такою, що порушує інтереси споживачів і ринку:

а. Воно може бути реорганізоване;

б. За рішенням суду припиняється діяльність даного підприємства й воно не може бути реорганізоване;

в. Воно продовжує свою діяльність;

г. На дане підприємство накладається штраф і після його сплати воно може продовжувати діяльність, не порушуючи інтереси споживачів.

 

6. Які кошти можуть використатися на виконання певного виду робіт при комунальному замовленні:

а. Кошти державного бюджету;

б. Кошти підприємств будь-якої форми власності, з яким укладений договір;

в. Дотації;

г. Кошти місцевого бюджету.

 

7. Які з даних дій НЕ відносяться до повноважень органів місцевого самоврядування:

а. Створення спільних підприємств при участі іноземних інвесторів;

б. Укладання договорів із закордонними партнерами на реалізацію й придбання продукції для потреб розвитку відповідної території;

в. Укладання договорів на виконання робіт і надання послуг для потреб жителів відповідної території в межах комунального замовлення;

г. Укладання договорів з іноземними партнерами для підтримки кандидата в Президенти України під час передвиборної кампанії.

 

8. Суб'єкти господарської діяльності використають на правах оренди цілісні майнові комплекси, які перебувають у міській комунальній власності. Який договір повинен бути укладений між ними ?

а. Договір ренти;

б. Комунальне замовлення;

в. Договір оренди;

г. Договір лізингу.

 

9. До об'єктів комунальної власності відносяться:

а. Всі господарські товариства;

б. Приватні підприємства;

в. Житловий фонд;

г. Державні підприємства.

 

10. Суб'єктами комунальної власності є:

а. Міська рада;

б. Політичні партії;

в. Фонд державного майна;

г. Верховна Рада України.

 

11. До принципів, на яких будуються відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальний громад, НЕ відноситься:

а) Принцип підконтрольності;

б) Принцип підзвітності;

в) Принцип змагальності;

г) Принцип відповідальності.

 

12. Рішення якого органу необхідно для відчуження об'єктів комунальної власності:

а) Органа самоорганізації населення;

б) Виконкому відповідної ради;

в) Відповідної ради;

г) Фонду держмайна України.

 

13. Скільки відсотків акцій необхідно для того, щоб акціонерне товариство вважалося комунальним:

а) 50;

б) 80;

в) 10;

г) 25.

 

14. Розташуйте у відповідному порядку:

а) здійснення органами місцевого самоврядування регулювання цін на продукцію комунального підприємства;

б) ухвалення рішення про створення комунального підприємства відповідним органом;

в) затвердження органом місцевого самоврядування статуту комунального підприємства;

г) визначення цілей й умов створення комунального підприємства.

1 _____;

2 ____;

З ____;

4 ____.

 

15. На яких принципах будуються відносини між органами місцевого самоврядування і підприємствами , установами й організаціями, що не перебувають у комунальній власності, з питань, які не входять до компетенції органів місцевого самоврядування:

а) Конкурентоспроможність й ефективність;

б) Доцільність й економічність;

в) На податковій і договірній основі;

г) Взаємовигідності і співробітництва.

 

16. Територія у межах міста, району, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови і на якій вводиться спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих місць - це:

а) Вільна економічна зона;

б) Зовнішньоторговельна зона;

в) Офшорна зона;

г) Територія пріоритетного розвитку;

д) Підприємницька зона.

 

17. Зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг), або модернізація виробництва продукції, що раніше здійснювалася на даному підприємстві - це:

а) Реорганізація підприємства;

б) Реструктуризація підприємства;

в) Злиття підприємства;

г) Приєднання підприємства;

д) Перепрофілювання підприємства.

 

18. З якого моменту спеціальна економічна зона вважається ліквідованою:

а) з моменту узгодження рішення про ліквідацію з відповідною радою;

б) з моменту закінчення строку, на який вона була створена, якщо він не буде продовжений відповідним Законом України;

в) с моменту винесення відповідного рішення суду;

г) с моменту закінчення строку, на який вона була створена;

д) с моменту прийняття Верховною Радою України закону про ліквідацію спеціальної економічної зони.

 

19. Суб'єкти підприємницької діяльності на територіях вільних економічних зон здійснюють підприємницьку діяльність на підставах:

а) відповідного дозволу ради;

б) відповідного дозволу Верховної Ради України;

в) відповідного дозволу Кабінету Міністрів;

г) дозволу власника підприємства;

д) рішення райдержадміністрації.

 

20. Здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його керівництва, форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску, конкурентоздатності продукції, підвищення ефективності виробництва - це:

а) Реорганізація підприємства;

б) Реструктуризація підприємства;

в) Злиття підприємств;

г) Приєднання підприємств;

д) Перепрофілювання підприємства.

 

21. Спеціальні (вільні) економічні зони створюються Верховною Радою України з ініціативи:

а) Президента України;

б) Кабінету Міністрів України;

в) Місцевих рад;

г) Місцевої державної адміністрації;

д) Всі відповіді вірні.

22. Зони, у яких устанавлюються мінімальні податки або податки відсутні взагалі, практикується пільгове надання банківських послуг, розширені пільги нефінансового характеру - це:

а) Вільна економічна зона;

б) Зовнішньоторговельна зона;

в) Офшорна зона;

г) Територія пріоритетного розвитку;

д) Підприємницька зона.

 

23. Органи місцевого самоврядування укладають контракти з інвестором про реалізацію інвестиційного проекту, схваленого Радою на підставі Типового договору (контракту), що складається з _ розділів:

а) 8;

б) 10;

в) 15;

г) 12;

д) 11.

 

24. Прообразом сучасних Вільних економічних зон уважаються зони, які виникли в:

а) Німеччини;

б) США;

в) Франції;

г) Іспанії;

д) Італії.

 

25. До видів Вільних економічних зон відносяться:

а) Рекреаційні;

б) Зовнішньоторговельні;

в) Активні;

г) Офшорні;

д) Цивільні.

 

26. Програма розвитку в Україні Спеціальних економічних зон і територій зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності, затверджена Кабінетом Міністрів України на період до:

а) 2015 р.;

б) 2012 р.;

в) 2020 р.;

г) 2010 р.;

д) 2050 р.

 

27. Керування на територіях Вільних економічних зон і територіях пріоритетного економічного розвитку здійснює:

а) Територіальна громада;

б) Місцевий орган самоврядування;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Верховна Рада України;

д) Всі відповіді вірні.

 

28. Активна робота з вивчення законодавства, можливостей застосування спеціального режиму господарювання в різних областях України почалося:

а) Наприкінці 1992 - початку 1993 р.;

б) Наприкінці 2001 - початку 2002 р.;

в) Наприкінці 1997 - початку 1998 р.;

г) Наприкінці 2004 - початку 2005 р.;

д) Ще не почалося.

 

Закінчить речення:

29. Статус і територія Вільної економічної зони, а також строк, на який вона створюється, визначається ...……......

30. Спеціальні (вільні) економічні зони створюються ...……… з ініціативи ...………......

 

Задачі

1. Підприємець Петров В.В. вирішив одержати дозвіл на здійснення підприємницької діяльності на території м. Донецьк.

Питання:

· Чи створена на території м. Донецька спеціальна економічна зона?

· Який порядок одержання дозволу на здійснення підприємницької діяльності на території спеціальної (вільної) економічної зони?

· Який орган видає дозвіл на здійснення підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони без створення юридичної особи?

· Чи здійснюється контроль за підприємницькою діяльністю на території спеціальної економічної зони? Якщо так, то хто його здійснює?

 

2. У районний суд звернулося Відкрите Акціонерне Товариство «Альфа» з вимогою визнати недійсним рішення Ради з питань спеціальних економічних зон і спеціального режиму інвестиційної діяльності про відхилення його інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку.

У ході судового розгляду з'ясувалося, що ВАТ «Альфа» на момент подачі заяви про розгляд інвестиційного проекту в раду, мало заборгованість перед місцевим бюджетом у розмірі 67000 грн. На момент звернення до суду дана заборгованість була повністю погашена.

Питання:

· Дайте правову оцінку ситуації.

· Яке рішення повинен прийняти суд?

 

3. Підприємство «Укрпласт» в особі його генерального директора Суркова П.Р. надало всі необхідні документи в Раду для одержання свідоцтва на право здійснення інвестиційного проекту по пріоритетному напрямку в ВЕЗ Донецьк. Сума інвестицій у цей проект становила 0,975 мільйона доларів США. Рада відмовила Підприємству «Укрпласт» у видачі свідоцтва. Підприємство «Укрпласт» подало позов у господарський суд Донецької області про скасування рішення Ради.

Питання:

· Яке рішення прийме суд?

· Які вимоги повинні виконуватися для одержання свідоцтва?

 

4. Донецька міська рада ухвалила рішення щодо реорганізації колишнього спортивного комплексу № 48 у Дитячу юнацьку школу мистецтв, у зв'язку з недостатньою кількістю таких організацій на даній території.

Пізніше міський голова звернувся із пропозицією до приватного підприємства «Салют» про укладання договору комунального замовлення про виготовлення продукції для цієї ДЮСШ.

Питання:

· Чи мала право міська рада приймати таке рішення?

· Чи може вважатися дана угода комунальним замовленням?

 

5. Кінотеатр «Ракета» перебував у комунальній власності Ворошилівської районної в місті Донецьку ради. У зв'язку з недостатнім фінансуванням місцевою радою, міський голова прийняв рішення - виділити частину приміщень для приватних підприємців для організації фітнес-центру.

Питання:

а. Дайте правову оцінку ситуації.

 

6. Комунальне підприємство «Комета» уклало договір оренди складських приміщень загальною площею 120 кв.м із громадянином Д., що виступав від власного імені. Докучаєвська міська рада звернулася в суд з вимогою про розірвання даного договору на підставі ч.5 ст.60 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», оскільки вважає, що укладання такого договору належить до повноважень міської ради.

Питання:

б. Дайте правову оцінку ситуації.

в. Чи правомірним було укладання даного договору?

 

7. Сільська рада села Потоки внесла пропозицію щодо передачі в комунальну власність даній територіальній громаді дитячого садку, що перебуває в державній власності, для забезпечення соціально-культурних потреб даної територіальної громади. Але йому було відмовлено. Відмова була мотивована тим, що сільська рада не має права вносити подібні пропозиції.

Питання:

· Чи правомірна відмова?

· Дайте правову оцінку ситуації.

 

8. У м. М. розташоване підприємство «Альф», що належить міській раді. Директор підприємства ухвалив рішення щодо розподілу майна підприємства між його працівниками, посилаючись на те, що підприємство - банкрут.

Питання: Дайте правову оцінку

 

9. Орган місцевого самоврядування уклав договір з господарюючим суб'єктом про замовлення на виготовлення газових труб для газифікації відповідного району даного міста.

Питання:

· Чи є дана угода комунальним замовленням?

· Дайте визначення комунального замовлення.

 

10. Приватне підприємство «Андерс» здійснювало свою господарську діяльність протягом 7 робочих днів на тиждень. Однак, представник виконкому прибув на підприємство з рішенням про заборону роботи даного підприємства у вихідні дні.

Питання:

· Чи правомірним є рішення виконавчого комітету?

· Чи має право виконком обмежувати господарську діяльність підприємства?

· Чи є загальнообов'язковими рішення органів місцевого самоврядування для приватних підприємств?

 

11. У сільської ради с. Одінци була власність за межами села в м. Харків. Харківська міська рада заявила, що ця власність не перебуває в межах їхньої адміністративно-територіальної одиниці, а, вдповідно, сільська рада с. Одінци не має права на цю власність і вона зобов'язана передати її в комунальну власність ради м. Харкова.

Питання:

· Чи правомірними є дії міської ради?

· Дайте правову оцінку ситуації.

 

12. Селищна рада пгт. Березове створила банк (у межах чинного законодавства), але Донецька обласна рада заборонила його створення, мотивуючи це тим, що селищні ради не мають повноважень щодо створення банків.

Питання:

· Чи правомірними є дії Донецької обласної ради?

· Дайте правову оцінку ситуації.

 

13. Було організовано комунальне товариство з обмеженою відповідальністю, що має статутний фонд. При цьому, у даному ТОВ органи місцевого самоврядування володіють 30% його статутного фонду.

Питання:

· Дайте визначення комунального товариства з обмеженою відповідальністю.

· Якою частиною статутного фонду повинен володіти орган місцевого самоврядування?

· Чи може бути організоване комунальне товариство з обмеженою відповідальністю, де орган місцевого самоврядування має 30% його статутного фонду?

 

Бібліографія

1. Конституция Украины: Закон Украины // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1996. - № 30. - ст. 143.

2. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості ВРУ. - 1997. - № 24.

3. О предпринимательстве: Закон Украины от 7 февраля 1991 т. II Ведомости ВРУ. -1991.-№14.

4. О предприятиях: Закон Украины от 27 марта 1991 г. // Ведомости ВРУ.- 1991. -№ 24.

5. Выдрин И.В., Кокотов А.Н. Муниципальное право России: Учеб. пособие.- М.: Норма-Инфра, 2000.- 368 с.

6. Кравченко В.В. Муниципальное право Украины.- К.: Атика, 2003.-672 с.

7. Пеунова В. Діяльність місцевих органів влади в процесах розвитку регіональної економики // Підприємництво, господарство, право.- 2006.- № 3.-С. 133-135.

8. Прудников А.С. и др. Муниципальное право России.- К.: Атика, 2003.- 670 с.

9. Хоменець Р. Історико-правові аспекти господарської діяльності територіальної громади // Підприємництво, господарство, право. - 2001. - №11. - С. 8-12.

10.Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. // ВВРУ. – 2003. - № 18.- Ст.144.

11.Зельдина Е.Р. Специальный режим хозяйствования на отдельных
территориях в Украине // Журнал российского права. - 2001. - № 1.

12.Зельдина Е.Р. Специальньїй режим хозяйствования: проблеми и пути их решения: Монография /НАН Украины. Ин-т зкономико-правовых исследований. - Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2004. - 247 с

13.Мамутов В.К., Зельдина Е.Р. Развитие законодательства о специальном режиме хозяйствования // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2001. -№1.

14.Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13.10.1992 р. № 2673 - XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 50. - Ст. 676.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.023 сек.)