АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оберіть правильну відповідь. 1. Держава по зобов'язаннях з запозичень у місцеві бюджети:

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 3. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 4. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 5. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 12. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Держава по зобов'язаннях з запозичень у місцеві бюджети:

а) не несе відповідальності;

б) несе субсидіарну (додаткову) відповідальність;

в) несе солідарну відповідальність;

г) несе повну відповідальність.

 

2. Зовнішні запозичення мають право здійснювати лише міські ради міст із чисельністю населення понад:

а) 400 000 жителів;

б) 600 000 жителів;

в) 800 000 жителів;

г) 1000 000 жителів;

д) Немає обмежень.

 

3. Складання й виконання районних й обласних бюджетів здійснюють:

а) місцеві ради;

б) відповідний голова;

в) виконавчі комітети;

г) відповідні місцеві державні адміністрації.

 

4. Встановіть співвідношення понять та їх змісту:

1. Дотація;

2. Субвенції;

3. Бюджет;

 

а) Міжбюджетний трансферт для вирівнювання дохідної здатності бюджету, що його одержує;

б) Міжбюджетні трансферти для використання з певною метою в певному порядку органом, що прийняв рішення про надання трансферту;

в) План формування й використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування за відповідний період.

 

5. Чи правильним є ствердження: введення місцевих податків і зборів, крім фіскальної, може також виконувати й регуляторну функцію:

а. Так

б. Ні

 

6. Випуск місцевих позик і цінних паперів може здійснюватися:

а) виконавчим комітетом ради;

б) радою або за її рішенням іншим органом місцевого самоврядування;

в) сільським, селищним, міським головою;

г) місцевими держадміністраціями;

д) тільки обласними радами.

 

7. Доходи від сплати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, які стягуються виконкомом відповідної ради:

а) закріплюються за місцевим бюджетом;

б) закріплюються за місцевим бюджетом лише у разі схвалення Верховною Радою ;

в) закріплюються за місцевим бюджетом тільки з дозволу Кабінету Міністрів України;

г) закріплюються за місцевим бюджетом тільки з дозволу Міністерства Фінансів України.

д) не можуть закріплюватися за місцевим бюджетом.

 

8. Доходи від адміністративних штрафів, що накладаються виконкомами відповідних рад або створеними ними в установленому порядку адміністративними комісіями:

а) закріплюються за місцевим бюджетом;

б) закріплюються за місцевим бюджетом лише у разі прийняття Верховною Радою постанови;

в) закріплюються за місцевим бюджетом тільки з дозволу Кабінету Міністрів України;

г) закріплюються за місцевим бюджетом тільки з дозволу Міністерства Фінансів України.

д) не можуть закріплюватися за місцевим бюджетом.

 

9. Доходи і витрати бюджетів районів в містах визначається:

а) головою районної в місті ради;

б) міською радою;

в) фінансовим відділом місцевої держадміністрації;

г) районною в місті радою;

д) головою міської ради.

 

10. Складання і виконання районних і обласних бюджетів здійснює:

а) відповідна рада;

б) відповідна державна адміністрація;

в) виконавчий апарат районної, обласної ради;

г) постійна комісія ради;

д) Президія ради.

 

11. Кошти відповідного місцевого бюджету надаються органу самоорганізації населення:

а) сільською, селищною, міською радою;

б) головою обласної ради;

в) сільським, селищним, міським головою;

г) Казначейством;

д) Національним банком України.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)