АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Читайте также:
 1. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 2. Аналіз питань, що розглядались на сесіях Красилівської міської ради
 3. Бланк запитань.
 4. Блок питань №8, питань 14
 5. В. Задачі для самоконтролю
 6. Валютна політика України в сучасних умовах. Органи валютного контролю в Україні.
 7. Взаємодія органів фінансового контролю та її форми
 8. Види управлінського контролю
 9. Види управлінського контролю.
 10. Визначення категорії “діапазон контролю”, наслідки його зменшення. Характеристики високої та пласкої структур управління (переваги, недоліки, сфери застосування).
 11. Визначення підсумкового рівня знань студентів.
 12. Вказати, у вигляді чого оформляється результат проведеного контролю.

1. Предмет регулювання господарського права.

2. Види та ознаки господарських правовідносин.

3. Методи господарського права

4. Загальні засади, поняття і види суб'єктів господарювання.

5. Утворення суб'єктів господарювання, їх державна реєстрація.

6. Припинення суб'єкта господарювання.

7. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання.

8. Види та організаційно-правові форми підприємств.

9. Правове становище державних підприємств.

10. Правове становище комунальних унітарних підприємств.

11. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності.

12. Правове становище приватних та інших підприємств.

13. Поняття і види господарських товариств.

14. Поняття об'єднання підприємств.

15. Види та організаційно-правові форми об'єднання підприємств.

16. Правовий статус промислово-фінансових груп.

17. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.

18. Правовий статус громадянина-підприємця.

19. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання.

20. Особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

21. Правовий режим майна суб'єктів господарювання

22. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування

23. Поняття та види цінних паперів.

24. Поняття, види, та підстави виникнення господарських зобов'язань.

25. Виконання господарських зобов'язань, забезпечення виконання господарських зобов'язань.

26. Припинення господарських зобов'язань.

27. Розірвання господарських зобов'язань. Недійсність господарського зобов'язання.

28. Поняття та ознаки господарського договору.

29. Види господарських договорів.

30. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.

31. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності.

32. Підстави та межі господарсько-правової відповідальності.

33. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

34. Штрафні та оперативно-господарські санкції.

35. Адміністративно-господарські санкції.

36. Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства.

37. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству.

38. Підстави для застосування банкрутства.

39. Провадження у справах про банкрутство.

40. Ліквідаційна процедура.

41. Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту.

42. Правове регулювання контрактації сільськогосподарської продукції.

43. Правове регулювання енергопостачання.

44. Поняття та юридичні ознаки біржі.

45. Функції, права та обов'язки товарної біржі.

46. Види біржових угод.

47. Правила біржової торгівлі.

48. Правовий статус фондової біржі.

49. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди.

50. Правове регулювання лізингових операцій в Україні.

51. Правове регулювання товарообмінних (бартерних) операцій.

52. Правове регулювання зберігання у товарному складі.

53. Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття, види, суб'єкти.

54. Агентський договір: зміст, виконання та припинення.

55. Транспортні господарські договори.

56. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві.

57. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.

58. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

59. Правові форми реалізації інвестиційної діяльності.

60. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності.

61. Кредитний договір.

62. Порядок відкриття рахунків у банках.

63. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті.

64. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність.

65. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення.

66. Види цін та порядок їх встановлення.

67. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення.

68. Організація та ведення бухгалтерського обліку в господарських організаціях.

69. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

70. Фінансова звітність суб'єктів господарювання.

71. Статистична інформація суб'єктів господарювання.

72. Поняття та зміст аудиторської діяльності.

73. Форми та зміст аудиторських послуг. Види аудиту.

74. Суб'єкти аудиторської діяльності.

75. Проведення аудиту, надання інших аудиторських послуг.

76. Поняття, зміст та сфера застосування комерційної концесії.

77. Договір комерційної концесії.

78. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність.

79. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

80. Види зовнішньоекономічної діяльності.

81. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

82. Відповідальність за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

83. Поняття іноземних інвестицій і їх роль в економіці України.

84. Форми і види іноземних інвестицій.

85. Державна реєстрація іноземних інвестицій.

86. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон.

87. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони.

88. Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку.

89. Правове регулювання концесійної діяльності в Україні.

90. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання.

 

 


 

V. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

5.1. Основна література:

1. Актуальні проблеми господарського права: Зб. наук, праць (за матер, «круглого столу», м. Київ, 16 грудня 2004 р.) / Ред. кол.: О. Д. Крупчан(гол.), В. В. Луць, М. К. Галянтич та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2005. – 140 с.

2. Андрушко П.П. Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 288 с.

3. Атаманова Ю. Є. Інноваційне право України: проблеми теорії та систематизації: Монографія. – Харків: Видавець СПД Вапнярчук Н.М., 2005. – 128 с.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)