АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

МОДУЛЬ. Загальна оцінка потенціалу підприємства

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. I. Исторический модуль.
 3. II Философский модуль.
 4. III. Культурологический модуль.
 5. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 6. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 7. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 8. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну
 9. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)
 10. Аналіз грошових потоків підприємства.
 11. Аналіз грошових потоків підприємства.
 12. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства

4.1. Оцінка вартості бізнесу

Формули до задач

1. Вартість підприємства (бізнесу) за методом чистих активів:

ЧА = А - З

де ЧА - вартість чистих активів підприємства;

А - сума всіх активів;

З - сума всіх зобов'язань.

Н - вартість необоротних активів;

О - вартість оборотних активів;

М - вартість витрат майбутнього періоду;

В - вартість забезпечення наступних витрат і платежів;

Д - вартість довгострокових зобов'язань;

СФ - вартість поточних зобов'язань.

2. Вартість підприємства (бізнесу) за методом прямої капіталізації:

ВП = ,

де ВП - вартість підприємства (бізнесу);

ЧП – чистий прибуток підприємства;

ккап – ставка капіталізації.

3. Вартість підприємства (бізнесу) за методом дисконтування грошового потоку:

ВП = ДГП +ДГП ,

ВП = + В ,

де ВП - вартість підприємства (бізнесу);

ДГП - вартість дисконтованих грошових потоків у прогнозний період;

ДГП , В - вартість дисконтованих грошових потоків по завершенні прогнозного періоду (у постпрогнозному періоді) або «продовжена вартість»;

ГП - грошовий потік і-го прогнозного року;

- кількість років прогнозного періоду.

В прод = ,

де ГП - грошовий потік у перший рік після завершення прогнозного періоду;

q - очікувані темпи зростання грошового потоку в безстроковій перспективі.

Формула має сенс тільки тоді, коли q менше r.

Впрод. = ,

де ЧПi+1 – чистий прибуток від основної діяльності в перший рік після завершення прогнозного періоду;

Рінв. –очікувана рентабельність нових інвестицій.

4. Грошовий потік, який генерується всім інвестованим капіталом:

ГПК = П × (1 – ПП) + А – І – ΔВОК + ΔЗд,

де П – прибуток до виплати процентів по зобов'язаннях і до виплати податків;

ПП – ставка податку на прибуток;,

І – інвестиції;

А – амортизація;

ΔВОК – зміна величини власного оборотного капіталу;

ΔЗд – зміна довгострокових зобов'язань.

5. Грошовий потік, що генерується власним капіталом:

ГПВК =(П- П3) (1 - ПП) +А-І- ∆ВОК + ∆ Зд,,

де П3 - виплати процентів за зобов'язаннями.

6. Економічна додана вартість підприємства:

ЕДВ = (РА - СВК) * К

ЕДВ = П * (1 - ПП) – СВК * К,

де РА - рентабельність активів (усього капіталу);

СВК – середньозважена вартість капіталу підприємства;

К - інвестований капітал (вартість активів підприємства).

7. Вартість підприємства (бізнесу) за методом економічного прибутку:

ВП= К+ .

8. Вартість підприємства (бізнесу) за методом мультиплікаторів:

ВП= М * ФП,

де М - ціновий мультиплікатор;

ФП - базовий фінансовий показник підприємства-аналога.

 

Задача-приклад

На основі наведеної в таблиці 4.1 інформації розрахуйте найбільш імовірну вартість об'єкта оцінки за допомогою методів порівняльного підходу.

Таблиця 4.1

Вихідні дані про діяльність об'єкта оцінки та об'єктів-аналогів

Показники Один, виміру Об'єкт оцінки Об’єкт-аналог 1 Об'єкт-аналог 2
Виручка від реалізації продукції тис. грн
Власний капітал (чисті активи) тис. грн
Довгострокові зобов'язання тис. грн
Короткострокові зобов'язання тис. грн
Ринкова ціна однієї акції грн X
Число акцій у обороті шт. X

Експертами визначено, що надійність результатів, отри­маних за допомогою мультиплікаторів, становить:

¾ ціна/виручка - 20%;

¾ ціна/чисті активи - 30 %;

¾ ціна/балансова вартість активів - 50 %.

Рішення:

 

Розрахуємо цінові мультиплікатори для підприємства-аналога 1:

1) ціна / виручка = (800*20)/4000 = 4.

2) Ціна / чисті активи = 16 000 / 8000= 2.

3) Ціна / активи = 16 000 / 14 000 = 1,14.

Активи = власний капітал + довгострокові зобов’язання + короткострокові зобов’язання.

Розраховуємо цінові мультиплікатори для підприємства – аналога 2.

1) ціна / виручка = (500*15) / 2500 =3.

2) ціна / чисті активи = (500*15) / 3200 = 2,34.

3) Ціна / активи = 7500 / 5900 = 1,27.

Найбільш імовірну вартість об’єкта оцінки розрахуємо як середню арифметичну з можливих варіантів:

ВП=750*((4+3)/2)*0,2+4000*((2+2,34)/2))*0,3 + 6000*((1,14+1,27)/ 2)*0,5= 6744 тис. грн.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)