АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 3. VII. Аналіз галузі
 4. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 5. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 6. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 7. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості
 8. Аналіз асортиментної продукції
 9. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах
 10. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 11. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну
 12. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)

Поточна діяльність підприємства може бути проаналізована за допомогою групи показників ділової активності підприємства, які найбільш точно і ґрунтовно відображають дійсний стан речей на підприємстві. Результати розрахунку показників представлено в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Аналіз ділової активності підприємства ФГ «Троянда-Агро»

за період 2012-2014 років

  Показник Рік Відхилення
+/- %
Коефіцієнт оборотності активів 1,17 0,94 1,17
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 129,27 5,85 10,63 -118,64 -91,8
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 26,43 37,45 84,26 57,83 218,8

Продовження таблиці 2.6

Строк погашення дебіторської заборгованості, днів 13,6 9,6 4,3 -9,3 -68,3
Строк погашення кредиторської заборгованості, днів 2,8 61,5 33,8
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 4,25 7,7 17,63 13,38 314,8
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) 1,31 0,9 1,06 -0,25 -19,1
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 1,39 1,68 3,2 1,81 130,2

 

Коефіцієнт оборотності активів:

1) 2012 = 2540,1 : ((1829,5 + 2509,2) : 2) = 1,17

2) 2013 = 2917,5 : ((2509,2 + 3672) : 2) = 0,94

3) 2014 = 5275,1 : ((3672 + 5301) : 2) = 1,17

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованності:

1) 2012 = 2540,1 : ((6,2 + 10,9 + 0,3 + 1,1 + 1,6 + 5,3 +3,5 + 10,4) : 2) = 129,27

2) 2013 = 2917,5 : ((10,9 + 952,1 + 1,1 + 0,1 + 5,3 + 5,8 + 10,4 + 11,9) : 2) = 5,85

3) 2014 = 5275,1 : ((952,1 + 0,1 + 3,0 + 5,8 + 6,2 + 11,9 + 13,0) : 2) = 10,63

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості:

1) 2012 = 2540,1 : ((149,5 + 42,7) : 2) = 26,43

2) 2013 = 2917,5 : ((42,7 + 9,0 + 104,1) : 2) = 37,45

3) 2014 = 5275,1 : ((9,0 + 12,1 + 104,1) : 2) = 84,26

Строк погашення дебіторської заборгованості:

1) 2012 = 360 : 26,43 = 13,6 днів

2) 2013 = 360 : 37,45 = 9,6 днів

3) 2014 = 360 : 84,26 = 4,3 днів

Строк погашення кредиторської заборгованност:

1) 2012 = 360 : 129,27 = 2,8 днів2) 2013 = 360 : 5,85 = 61,5 днів

3) 2014 = 360 : 10,63 = 33,8 днів

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів:

1) 2012 = 1821,8 : ((89,8 + 62,5 + 284,2 + 420) : 2) = 4,25

2) 2013 = 2600,9 : ((482,5 + 192,5) : 2) = 7,7

3) 2014 = 4670,2 : ((192,5 + 377,2) : 2) = 17,63

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача):

1) 2012 = 2540,1 : ((1641,2 + 2228) : 2) = 1,31

2) 2013 = 2917,5 : ((2228 + 4213,2) : 2) = 0,9

3) 2014 = 5275,1 : ((4213,2 + 5703,4) : 2) = 1,06

Коефіцієнт оборотності власного капіталу:

1) 2012 = 2540,1 : ((1676,1 + 1969,7) : 2) = 1,39

2) 2013 = 2917,5 : ((1969,7 + 1505,2) : 2) = 1,68

3) 2014 = 5275,1 : ((1505,2 + 1795,2) : 2) = 3,2

 

Аналізуючи коефіцієнт оборотності активів слід сказати про неефективне використання підприємством усіх наявних ресурсів, про що свідчить зменшення величини даного показника починаючи з 2012 року (1,17) на 0,23 у 2013 році (0,94). Проте у 2014 році порівняно з 2013 роком відбулося збільшення даного показника на 0,23 і знову сягнуло позначки у 1,17. Загальне показника за аналізований період не змінилося.

Величина коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості протягом аналізованого періоду має негативну тенденцію до зменшення швидкості обертання кредиторської заборгованості підприємства. За період 2012-2014 роки коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості зменшився на 118,64 (-91,8 %) і склав у 2012 році 10,63. Така зміна відбулася за рахунок зменшення суми чистого доходу (виручки) від реалізації продукції, тобто підприємство не має коштів якнайшвидше погашати кредиторську заборгованість.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості протягом аналізованого періоду має тенденцію до збільшення. За період 2012-2014 років величина коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості збільшилася на 218,8 %, тобто показник склав 84,26 рази за період.

Якщо коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості збільшився за аналізований період, то строк погашення дебіторської заборгованості відповідно зменшився. За період 2012-2014 роки строк погашення дебіторської заборгованості зменшився на 9,3 дні (-68,3 %). У 2012 році строк погашення кредиторської заборгованості становив 2,8 дні, а в 2014 році – 33,8 дні, тобто зріс за період на 31 день (на 110,7 %).

Проаналізувавши коефіцієнт оборотності матеріальних запасів підприємства, можна зробити наступні висновки: величина даного показника за аналізований період збільшилася на 13,38 (на 314,8 %) і склала у 2014 році 17,63 рази за період.

Основні засоби на ФГ «Троянда-Агро» використовуються недостатньо ефективно, про що свідчить негативна тенденція до зменшення величини коефіцієнта оборотності основних засобів (фондовіддачі). Значення величини даного коефіцієнта у 2012 році становило 1,39, а в 2014 році становило 1,06. За аналізований період величина коефіцієнта зменшилася на 0,25 (на 19,1 %). Дане становище обумовлене в більшій мірі зменшенням суми виручки від реалізації продукції в 2014 році по відношенню до рівня 2012 року.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу за аналізований період збільшився на 1,81 (на 130,2 %). Дана зміна відбулася не за рахунок збільшення рівня продажу продукції підприємства .

В цілому ділова активність підприємства протягом аналізованого періоду характеризувалася як позитивними, так і негативними тенденціями зміни окремих груп наведених вище показників.

На основі результатів, отриманих після аналізу ділової активності підприємства ФГ «Троянда-Агро», можна зробити наступні висновки: має місце неефективне використання підприємством усіх наявних ресурсів; коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованності протягом аналізованого періоду має тенденцію до зменшення, що зумовлено спадом ділової активності підприємства та зростання величини кредиторської заборгованності, підприємство прагне максимізувати коефіцієнт оборотності матеріальних запасів, оскільки чим вище показник оборотності запасів, тим менше коштів вкладено у цю статтю оборотних активів, яка має найбільш низьку ліквідність. Особливо актуальнее зараз для ФГ «Троянда-Агро» підвищення оборотності матеріальних запасів, коли підприємство має високий рівень кредиторської заборгованності і виникають вимоги з боку кредиторів.

Узагальнюючи і підводячи підсумки аналізу фінансового стану підприємства найоптимальнішим і доцільним є розрахунок показників рентабельності, які визначають прибутковість діяльності підприємства, продукції, активів і власного капіталу. Показники рентабельності є важливими для характеристики складових формування прибутку та доходів підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики й ціноутворення. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення між наявними та використаними ресурсами. Результати розрахунків показників рентабельності представлено в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Аналіз рентабельності підприємства ФГ «Троянда-Агро»

за період 2012-2014 років

  Показник Рік Відхилення
+/- %
Коефіцієнт рентабельності активів 0,32 0,02 0,07 -0,25 -78,1
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,38 0,03 0,2 -0,18 -47,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності 0,27 0,02 0,06 -0,21 -77,7

 

Коефіцієнт рентабельності активів:

1) 2012 = 685,7 : ((1829,5 + 2509,2) : 2) = 0,32

2) 2013 = 49,8 : ((2509,2 + 3672) : 2) = 0,02

3) 2014 = 327,2 : ((3672 + 5301) : 2) = 0,07

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу:

1) 2012 = 685,7 : ((1676,1 + 1969,7) : 2) = 0,38

2) 2013 = 49,8 : ((1969,7 + 1505,2) : 2) = 0,03

3) 2014 = 327,2 : ((1505,2 + 1795,2) : 2) = 0,2

Коефіцінт рентабельності діяльності:

1) 2012 = 685,7 : 2540,1 = 0,27

2) 2013 = 49,8 : 2917,5 = 0,02

3) 2014 = 327,2 : 5275,1 = 0,07

За всіма показниками рентабельності за період 2012-2014 роки спостерігається прибутковіть діяльності підприємства, хоча і з негативними тенденціями.

Аналізуючи коефіцієнт рентабельності активів, бачимо тенденцію до зменшення величини даного показника за період 2012-2014 років, але все ж зберігається позитивнее значення. Зменшення величини даного показника склало 78,1 % ( -0,25), що свідчить про загрозу збитковості та погіршення результатів діяльності підприємства.

В 2012 році значення коефіцієнта рентабельності власного капіталу становило 0,38, що є позитивним явищем; у 2014 році по відношенню до 2012 року зменшився на 47,4 % і склав 0,2, що зумовлене зменшенням суми власного капіталу.

Аналізуючи зміну коефіцієнта рентабельності діяльності підприємства за період 2012-2014 років, можна зробити наступні висновки: загальна зміна значення коефіцієнта за період склала 0,21 і становило у 2014 році 0,06 , тоді як у 2012 році – 0,27. Дана негативна тенденція пов’язана зі зменшенням суми чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та зменшенням розміру чистого прибутку.

Таким чином, отримані дані свідчать про невисоку спроможність ФГ «Троянда-Агро» розширювати виробництво і покривати боргові зобов’язання.

Отже, на основі аналізованих даних можна зробити висновок про невисоку ефективність функціонування підприємства ФГ «Троянда-Агро». Але дане підприємство є єдиним фермерським господарством, що знаходиться на даній території, його доцільність для громадян та сільського господарства важко недооцінити . Тому потрібно знайти шляхи задля покращення його фінансового стану з метою збереження ефективного функціонування та існування фермерського господарства ФГ «Троянда-Агро».


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)