АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз грошових потоків підприємства

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 3. VII. Аналіз галузі
 4. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 5. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 6. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 7. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості
 8. Аналіз асортиментної продукції
 9. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах
 10. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 11. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну
 12. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)

У розширеному вигляді аналіз руху грошових коштів дозволяє вирішувати такі завдання:

1.Контроль та коригування фінансового плану з урахуванням його фактичного виконання.

2.Прогнозування руху та наявності грошових коштів (та їх еквівалентів).

3.Перевірка можливості реалізації плану грошових потоків.

4.Надання інформації для побудови платіжних балансів, визначення термінів та обсягів залучення додаткових фінансових ресурсів.

5.Аналіз доцільності залучення платних ресурсів.

6.Оцінка дохідності, окупності проектів.

7.Визначення та аналіз консолідованого фінансового потоку за групами об’єктів з можливою деталізацією.

8.Прогнозування можливого банкрутства та надання сигналів для своєчасного його запобігання

9.Визначення вартості підприємства та аналіз впливу окремих чинників на неї.

 

За умови тривалого існування підприємства виникає можливість аналізувати інформацію, що стосується грошових потоків, протягом декількох періодів (більше двох). Для цього використовується трендовий аналіз. Його виділяють через значне змістовне навантаження, але за сутністю визнають як подовжений горизонтальний аналіз.

У контексті аналізу грошових потоків виділяють такі групи коефіцієнтів:

· показники якості грошових потоків підприємства;

· показники результативності використання грошових коштів;

· показники ліквідності та платоспроможності, що розраховуютьсяна базі грошових потоків.

До першої групи показників відносять показники структури, рівномірності та синхронності грошових потоків.

Друга група коефіцієнтів забезпечує аналіз результативності використання грошових коштів підприємством.З цією метою якрезультат використовується чистий грошовий потік. Такий аналіз є своєрідним додатком до класичного аналізу рентабельності діяльності підприємства на базі показників прибутку (фінансових результатів) і відповідає сучасним тенденціям, які спрямовують все більше уваги на грошовий потік (cash-flow) як головний об’єкт фінансового менеджменту підприємства.

Третя група показників дозволяє оцінити ліквідність та платоспроможність підприємства, використовуючи дані за його грошовими потоками. Принциповий акцент на руху грошових коштів у дослідженні зазначених характеристик діяльності компанії допомагає визначити можливості підприємства щодо забезпечення грошових витрат у розрізі окремих елементів капіталу, витрат за ресурсами, що використовуються, та безпосередньо грошовими відтоками.Сутність грошового потоку, класифікація грошових потоків.

Таблиця 4.1 - Підходи до визначення грошового потоку

4.

  Автор Суть визначення
1. Поддєрьогін А.М., Сукупність розподілених у часі надходжень та виплат
Бланк І.А коштів, що формуються в процесі господарської
    діяльності підприємства
2. Брігхем Є. Фактичні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму
    (чи витрачаються нею) протягом деякого визначеного
    Періоду
3. Хелферт Е. Приток або відтік капіталу як результат діяльності за
    визначений період
4. Нікбахт Е., Міра ліквідності компанії. Складається з чистого
Гроппеллі А. доходу і безготівкових витрат, таких, як амортизаційні
    відрахування

Грошовий потік підприємства – являє собою рух коштів та їх еквівалентів у процесі господарської діяльності підприємства протягом визначеного періоду.

До грошових потоків відносять лише такі зміни в активах і пасивах підприємства, які пов’язані з рухом грошових коштів, що є складовою активів підприємства. При цьому величина активів завжди дорівнює величині пасивів компанії.

Таблиця 4.2 - Критерії класифікації та види грошових потоків

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)