АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виробничих упущень, за які робочим, колективам робочих зменшується розмір преміювання

Читайте также:
 1. A. Дату, місце, розмір зони затоплення, метеоумови, наявність під’їзних шляхів.
 2. Атестація робочих місць за умовами праці
 3. Аудит розрахунків з бюджетом. Формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів аудитора.
 4. б - повів. 45 000x; просторово-організована структура з характерним розміром 500-1000Е
 5. Вартісна оцінка основних виробничих фондів підприємства
 6. Вентиляція виробничих приміщень, види вентиляції.
 7. Вибір розмірів блоку
 8. Визначення нормативу оборотного капіталу у виробничих запасах підприємства.
 9. Визначення розміру гідробаку як охолоджувача рідини
 10. Визначення розміру страхового відшкодування по КАСКО
 11. Вимоги, що пред'являються до робочих заходів.

 

Хе п/п Упущення в роботі Коефіцієнт зменшення
1. Грубе порушення трудової дисципліни (прогул, поява на роботі у нетверезому стані і т.п.) 1,0
2. Хуліганство, крадіжка, притягнення до адміністративної відповідальності, застосування мір громадського впливу за п'янство. 1,0
3. Порушення трудової дисципліни, недотримання порушень правил внутрішнього трудового розпорядку. 0,1-0,5
4. Антисанітарний стан робочого місця. 0.1-.05
5. Неякісне або несвоєчасне виконання робіт. 0,1-0,5
6. Порушення технології виробництва. 0.1-0.5
7. Порушення вимог експлуатації, утримання та ремонт обладнання, машин, механізмів. 0,1-0,5
8. Порушення вимог зберігання і обліку матеріальних цінностей. 0,1-0,5
9. Порушення правил техніки безпеки. 0.1-0.5
10. Несвоєчасне або неякісне подання звітних даних. 0,1-0,5

Примітка: При допущенні виробничих упущень працівниками дільниці може бути зменшений розмір преміювання всім працівникам дільниці до 50%.

Головний економіст Башук І.С

"Погоджено" "Затверджую"

Голова профкому Директор КП "Житловик"

___________ Терлецький В.В. ____________ Патригура П.Я.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про преміювання робочих за основні результати роботи

1. Преміювання робочих за основні результати роботи проводиться з фонду оплати праці.

2. Преміювання проводиться по результатах роботи за попередній місяць.

3. Премії за звітний період виплачуються робочим не пізніше місячного терміну після закінчення звітного періоду .

4. Премія за основні результати роботи нараховується від тарифної ставки в розрахунку на місяць без врахувань доплати і надбавок.

5. Розмір премії встановлюється відповідно до фінансових можливостей і граничними розмірами не обмежується.

6. Робочим які працюють на підприємстві не повну ставку, премія встановлюється в половинному від загального розміру премії.

7. Робочі преміюються по показниках, встановлених для професій робочих (дод.№3)

8. Робочим премія не виплачується при поданні керівником структурного підрозділу довідки про не виконання показників преміювання(дод.№3) даного Положення.9. Керівник структурного підрозділу має право зменшити або повністю зняти премію робітнику за одноразове порушення згідно Переліку виробничих упущень (дод.№4).

10. Повне або часткове позбавлення розміру премій проводиться за той розрахунковий період, в якому були здійснені упущення в роботі або повідомлення про них.

11. Керівник структурного підрозділу має право дати премію робочому в повному ро­змірі, якщо показники преміювання не виконані по об'єктивних причинах, що не залежать вад працівника.

12. Премія робочим не виплачується:

- в випадку не повного відпрацьованого місяця при наявності чи звільнені з роботи;

прийнятим на роботу з випробувальним терміном;

прийнятим тимчасово на три місяці.

 

Головний економіст Башук І.С

ОХОРОНА ПРАЦІ

1. Керівник /адміністрація/ визначає, що забезпечення безпеки і здорових умов праці робітників є його обов'язком і він несе за це відповідальність. Сторони визначають, що для підвищення безпеки праці і покращення умов необхідно прикласти максимальні зусилля для досягнення цієї мети.

2. Керівники підприємства /господарства, дільниці, відділу/ повинні при укладанні трудового договору з робітником ознайомити його під розписку з умовами на робочому місці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно з атестацією робочого місця.

3. Видавати 0,5 л. молока або рівноцінні харчові продукти працівникам, які працюють в шкідливих умовах праці, за зміну, незалежно від її тривалості, згідно атестації робочих місць або компенсувати їх вартість грошима.

4. Видача працівникам спецодягу, інших засобів індивідуального захисту.

5. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, працівникам видавати безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття, згідно норм 1985 року та додатку №8 колективного договору.

6. Видавати працівникам, які працюють на роботах із забрудненням у несприятливих температурних умовах, мило або миючі та знешкоджуючі засоби, згідно норм і додатку №9 колективного договору. Категоріям працівників, не вказаним в додатку, видавати мило з розрахунку 50 гр. в місяць на одного працівника на умивальник.

7. Усі працівники підлягають обов'язковому соціальному страхуванню керівництвом підприємства від нещасних випадків і професійних захворювань.

8. Право працівників на пільги і компенсації за шкідливі умови праці.

9. Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я.

10. Власник зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду заподіяну йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, пов'язаний з виконанням трудових обов'язків у повному розмірі втраченого заробітку, а також сплатити потерпілому /членам сім'ї та утриманцям померлого одноразову допомогу.

11. Розмір одноразової допомоги при нещасних випадках або професійних захворюваннях на виробництві встановлюється:

Таблиця 1

№ п/п Категоріям потерпілих від пещасних випадків профзахворювань на виробництві Розмір одноразової жопомоги
Потерпілому і на його сім'ю Додатково на кожного утриманця
1. 3 тимчасовою непрацездатністю: від 10 кал єн. днів до 1-го місяця від 1-го місяця до 2-х включно   від 2-х місяців до 4-х включно   від 4-х місяців і більше   0,5 середньомісячно­го заробітку одного середньомі­сячного заробітку 2-х середньомісяч­них заробітків не менше 4-х серед­ньомісячних заробітків   15% від суми у графі 3   20% від суми у графі 3   20% від суми у графі 3   10% від суми у графі 3

 

 

2. Із стійкою втратою працездатності середньомісячний заробіток за кожний процент втрати професійної працездатності 10% від суми у графі 3
3. Із смертельним наслідком п'ятирічний заробі­ток потерпілого річний заробіток на кожного уіриманця погфпілого, а також на його диіину, яка народи­лася після його смерті.

 

5.12 Якщо ушкодження здоров'я від нещасного випадку на виробництві /профзахворювань/ настало не тільки з вини керівництва підприємства. А в наслідок порушення потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці,

№ п/п   Розмір зменшення одноразової допомоги
1. Виконання роботи в нетверезому стані, якщо цей стан було визначено причиною нещасного випадку і якщо сп'яніння потерпілого не було обумовлене застосовуючи у виробництві технічними спиртами, ароматичними, наркотичними та іншими речовинами. 50%
2. Неодноразове свідоме порушення вимог нормативних актів про охорону праці та ПТБ, за яке раніше накладалося дисциплінарне стягнення і документально засвідчено офіційне попередження. 50%
3. Первинне свідоме порушення ПТБ, інструкцій по охороні праці, поводження з машинами, механізмами, устаткуванням, виконанням технологічних процесів і робіт, що не є об'єктами підвищеної небезпеки. 30%
4. Виконання ремонтних робіт на обладнанні підвищеної небезпеки без оформлення наряду- допуску. 25%
5. Невиконання умов наряду-допуску і розширення зони ремонтних робіт. 20%
6. Невиконання наданих засобів індивідуального захисту, передбачених нормативними актами та інструкціями з охорони праці, якщо не було:  
  первинним 20%
  вторинним 40%

Примітка: наявність вини потерпілого встановлює комісія по розслідуванню нещасного випадку /профзахворювання/.

5.13 Керівник зобов'язується створювати в кожному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, забезпечувати усунення причин, що приводять до нещасних випадків і професійних захворювань.

 

5.14 Керівник зобов'язаний здійснювати постійний контроль за дотриманням працівниками вимог нормативних актів з ОП і внутрішнього розпорядку по КП "Житловик".

5.15 Керівник зобов'язується за свій рахунок проводити навчання з питань ОП і звільняти від роботи терміном на 15 годин в місяць членів трудового колективу для виконання громадських обов'язків з дотриманням вимог охорони праці із збереженням середньомісячного заробітку.

5.16 Працівник зобов'язується знати і виконувати вимоги нормативних актів про ОП, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, додержуватись вимог колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку КП "Житловик" та проходити у встановленому порядку попередні та періодичні огляди.

5.17 Працівник зобов'язується співпрацювати з керівником з організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати заходів щодо усунення виробничих ситуацій, які створюють загрозу його життю і здоров'ю людей, які його оточують і навколишньому середовищу, повідомляти про це керівника.

5.18 За період простою з цих причин за працівником зберігається середньомісячний заробіток. Працівник має право розірвати трудовий договір, якщо керівник не виконує законодавство про охорону праці. В цих випадках йому виплачується вихідна допомога в розмірі трьохмісячного середнього заробітку.

5.19 Працівник має право на збереження місця роботи, на час зупинення експлуатації господарства, дільниці, устаткування і машин органом державного нагляду або службою охорони праці.

5.20 Профспілковий комітет зобов'язується здійснювати контроль та перевірку підрозділів КП за дотримання керівництвом законодавчих та нормативних актів з ОП, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту, забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

Профспілковий комітет має право заслуховувати керівників і вносити пропозиції про усунення виявлених порушень нормативних актів з охорони праці та зобов'язань колективного договору і отримувати від них аргументовану відповідь.

 

 

Додаток 8

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників КП "Житловик", який дає право на безкоштовне отримання спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

№ п/п Найменування професій, посад Найменування спецодягу, спецвзуття і ЗУЗ, які видають згідно норм Термін носіння згідно норм Найменування спецодягу, спецвзуття 1Щ які видаються додатково згідно п. 1*6. "Положення..." Термін носіння спецодягу» який видається додатково
Водопровідно-каналізаційне господарство
1. Оператор на відстійни­ках, оператор на мулових майданчиках Костюм бавовняний Рукавиці комбінов. Чоботи гумові Каска Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Валянки Галоші на валянки /пост. №296/ П-10, п.60, ст. 322/     Черевики шкіряні
2. Оператор на фільтрах ВОС Костюм бавовняний Каска черг. Черевики шкіряні Рукавиці гумові Зимою додатково:
        Куртка бавовняна  
        на утепл. підкладці
3. Машиніст насосних установок Костюм бавовняний Галоші діелектричні Рукавиці діелектр. Каска Навушники Зимою додатково: Куртка утеплена Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки Галоші на валянки Черевики шкіряні /пост. №296/ П-10, п.56, ст. 321/ 12 черг, черг, до зносу до зносу 36 36 48 24 12 Чоботи гумові черг.
4. Оператор споруд по виведенню осаду Костюм бавовняний Чоботи гумові Фартух гумовий Рукавиці гумові Каска Куртка бавовняна на утепленій підкладці черг.   Черевики шкіряні Валянки

 

5. Оператор на Костюм бавовняний     черг. черг.     Зимою додатково: Куртка бавовнян наутепл. підовдці Валянки    
  біофільтрах ФОС Чоботи гумові
    Рукавиці брезентові
  Каска
  При виконанні робіт на біостанції: Халат бавовняний Фартух прогумований Рукавиці гумові Чоботи гумові /пост. №296/ П-10, п.64, ст. 328/
 
 
 
 
 
 
 
6. Оператор на піско- Костюм бавовняний Фартух гумовий Чоботи гумові Рукавиці гумові Каска Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці черг.   Черевики шкіряні
  ловках і жироловках, Рукавиці гумові     Валянки
  оператор на решітці  
  ФОС  
     
   
 
   
7. Лаборант ХБА ФОС Шапочка бавовняна Халат бавовняний Рушник Чоботи гумові Рукавиці гумові Зимою додатково: Куртка бавовняна наутепл. підкладці Черевики шкіряні
  Каска Протигаз марки "В" Навушники /пост. №296/ П-10, п.55, ст. 321/
 
  до зносу    
   
   
   
   
8. Лаборант ХБА ВОС Шапочка бавовняна Халат бавовняний
    Каска Рушник
  Протигаз марки "В" Чоботи гумові
  Навушники до зносу Рукавиці гумові
  /пост. №296/ П-10,   Зимою додатково:  
  п.55, ст. 321/   Куртка бавовняна  
      на утепл. підкладці
9. Оператор хлораторної Халат бавовняний Костюм сукняний Фартух прогумований з нагрудником Рукавиці сукняні Рукавиці гумові Противогаз Каска Навушники При виконанні ро­ біт по переливу хлору: Костюм сукняний Черевики шкіряні Рукавиці шерстяні Проіивога* марки "В" /пост. №296/ П-10, п.72, ст. 325/ черг.   черг. до зносу     до зносу    
  установки
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Слюсар-ремонтник, слюсар з КВП та А При виконанні роботи по ремонту облад-нання і апаратури які з кислотами, маслами і стічними рідинами: Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Рукавиці діелектричні Каска Окуляри Зайнятому ремонтом насосів: Костюм бавовняний Чоботи гумові Рукавиці брезентові Ковпак прогумований Зайнятому ремонтом хлорного обладаання: Костюм сукняний Черевики шкіряні Рукавиці шерстяні Протигаз марки В" Куртка бавовняна на утепл. підкладці /пост. №296/ П-10, п.71, ст. 324/   черг. черг. до зносу       до зносу      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Слюсар АВР Костюм бав. з водо- відштовхуючим просоченням Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Каска При надвірних роботах зимою: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки Галоші на валянки При виконанні робіт в колекторах каналі­ заційної мережі: Гідрокостюм Білизна натільна Рукавиці гумові Протигаз "В"               черговий до зносу Чоботи кирзові
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 

 

12. Електрогазозварюваль- ник Костюм брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавиці діелектричні Шолом захисний Каска При надвірних роботах зимою: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки /пост. №241/ П-9, п.73, ст. 266/ черг, черг.     Чоботи резинові
13. Електромонтер з ре­монту і обслугову­вання ел. обладнання Костюм бавовняний Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані Галоші діелектричні Рукавиці діелектричні Навушники При обслуговуванні. ремонті та постійній роботі водопровідно- каналізаційних спо­ руд на відкритому повітрі додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки Галоші /пост. №296/ П-10, п.73а додатку/ черг, черг, до зносу       Чоботи гумові черг.
14. Монтажник сан. тех. систем Костюм бавовняний Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Чоботи кирзові Рукавиці комбіновані Чоботи гумові Каска /пост. №180/ П-7, п.48, ст. 254/        
15. Сторож Плащ бавовняний з водовідштовхуючим просоченням Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки     черг.   черг.   черг, черг.    

 

16. Начальник лабораторії Халат х/б Чоботи гумові Плащ не промокальний Каска Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки Галоші черг.        
17. Прибиральник службових приміщень, прибиральник виробничих приміщень Халат бавовняний Рукавиці комбіновані При митті підлог і місць загального користування додатково: Чоботи гумові Рукавиці гумові /пост. №47/П-2,п.95, ст.38/        
18. Комірник Халат бавовняний Рукавиці комбіновані Каска Штани бавовняні на утепленій підкладці Куртка бавовняна на утепленій підкладці Валянки /пост. №47/П-2,п.28, ст.25/        
19.   Ст. майстер, майстер, інженер     Костюм бавовняний Чоботи гумові Плащ непромокальний Каска Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Валянки черг.          
20. Ізолювальник з термоізоляції Костюм бавовняний Черевики шкіряні Наколінники брезентові /на ваті/ Рукавиці брезентові або рукавиці кислото- захисні або гумові на трикотажній основі Каска На гарячих роботах і при роботі в мокрому черг.          
ґрунті: Костюм брезентовий замість костюма

 

    бавовняного На роботах по герметизації швів: Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові При надвірних роботах зимою додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Валянки /пост. №166/П-5,п.14, ст.48/ Респіратор              
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Житлово-експлуатаційне господарство
1. Електрогазозварник Костюм брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавиці діелектричні Шолом захисний Окуляри захисні При надвірних робо­ тах зимою додапсово: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Валянки /пост. №241/ П - 9,п.73, ст.266/ черг. черг.        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
2. Столяр Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Валянки /пост. №166/П- 5,п.71, ст.66/     Черевики шкіряні    
         
   
   
   
   
   
   
   
     
3. Покрівельник Штани брезентові Куртка бавовняна Чоботи кирзові Наколінники брезентові /на ваті/ Рукавиці брезентові Каска При надвірних роботах зимою: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Валянки   до зносу        
  рулонних покрівель
  та покрівель із
  штучних матеріалів
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
               

 

    /пост. №166/П- 5,п.25, ст.51/      
 
4. Маляр Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Респіратор Окуляри захисні При роботах з приміщеннями шкідливодіючих фарб додатково: Рукавиці гумові або рукавиці гумові на трикотажній основі При роботах на покрівлях і метало- конструкціях додатково: Колоші валяні При надвірних роботах зимою додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Валянки /пост. №166/П- 5,п.ЗО, ст.52/ до зносу до зносу     чергові чергові   Чергові        
5. Чистильник Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Шолом бавовняний або шолом войлочний Пояс запобіжний Окуляри захисні Респіратор /пост. №166/П-   черг. до зносу до зносу Черевики шкіряні Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці        
 
 
 
 
 
    5,п.97, ст.38/
6. Двірник Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Фартух бавовняний з нагрудником Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці В іншу пору року додатково: Плащ непромокальний /пост. №47/П-2,п.18, ст.23/            
7. Вантажник Костюм бавовняний Чоботи гумові Рукавиці бавовняні Фартух прогумований Білизна натільна черг.    
    Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці /пост. №296/П- 10,п.193, ст.329/          
8. Сторож Плащ бавовняний з водовідштовхуючим просочуванням Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Валянки Взуття шкіряне /пост. №47/П-2,п.92, ст.37/ черг.   черг.   черг, черг.    
9. Слюсар-сантехнік Костюм брезентовий Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Респіратор Протигаз шланговий При надвірних роботах зимою додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці /пост. №47/П-2,п.86, ст.36/ черг, до зносу черг.          
10. Токар Костюм бавовняний Окуляри захисні Черевики шкіряні /пост. №241/П-9, п.100, ст.270/ до зносу 12 куртка бавов­няна на утеп­леній підкладці
11. Старший майстер, майстер Костюм бавовняний Черевики шкіряні Каска Куртка бавовняна на утепленій підкладці /пост. №166/П-5, п.16, ст.49/      
12. Маляр Костюм бавовняний Шкіряні черевики Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Валянки /пост. №166/П-5, п.16, ст.49/        
13. Штукатур Костюм бавовняний Чоботи гумові    
    Рукавиці комбіновані Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Валянки /пост. №166/П-5, п. 16, ст.49/                
14. Рамник Костюм бавовняний Рукавиці із вінілісшкіри-Т переривчасті Черевики шкіряні Каска Костюм брезентовий Рукавиці гумові Наплечники брезентові       черг.      
15. Бетоняр Куртка бавовняна Штани брезентові Чоботи гумові або черешки шкіряні Рукавиці комбіновані Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани бавовняні на утепленій підкладці Валянки            
16. Ліфтер Костюм бавовняний Чоботи гумові Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці /пост. №296/П-10, п.115, ст.237/          
17. Прибиральник службових приміщень Халат бавовняний Рукавиці комбіновані Чоботи гумові Рукавиці гумові /пост. №47/П-2,п.95, ст.38/      
18. Електромонтер 3 ремонту і обслуговування ел. устаткування Костюм бавовняний Чоботи кирзові Чоботи гумові Рукавиці брезентові Напівплащ прогумований Рукавиці брезентові Пояс запобіжний Галоші діелектричні Рукавиці діалектичні Окуляри захисні Каска черг.   черг. черг, черг, черг, до зносу 24      
    Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани на утепленій підкладці Валянки Рукавиці бавовняні теплі /пост. №180/П- 7,п.47, ст.253/            
Господарство благоустрою і озеленення  
Прибиральник виробничих приміщень зайнятих на прибиранні туалетів Халат бавовняний Рукавиці комбіновані Чоботи гумові Рукавиці гумові Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці /пост. №47/ П-2, п.95, ст.38/        
Ловець бездоглядних тварин Костюм бавовняний Чоботи кирзові Рукавиці резинові одноразові Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепленій підкладці Штани на утепленій підкладці /пост. №296/ П-10, п.102, ст.331/              
Прибиральник територій Костюм бавовняний Чоботи гумові Рукавищ комбіновані Зимою додатково: Куртка на утепленій підкладці Штани на утепленій підкладці Валянки Галоші Плащ непромокальний /пост. №296/ П-10, п.115, ст.237/            
Машиніст з прання та ремонту спецодягу Халат бавовняний Чоботи гумові Фартух прогумований Рукавиці гумові      
Шляховий робітник Костюм бавовняний Кирзові чоботи Рукавиці комбіновані Плащ не промокальний Жилет сигнальний Зимою додатково: Куртка бавовняна на      
    утепленій підкладці Штани на утепленій підкладці Валянки        
6. Возій по сміттю Фартух брезентовий Чоботи гумові Рукавиці гумові Плащ не промокальний Черевики Респіратор Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки Рукавиці теплі /пост. №296/ П-10, п.92, ст. 328/ черг. до зносу            
7. Сторож Плащ з водовідштов-­ Хувальним просоченням Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки   черг.   черг.   черг. черг.      
8. Робітник зеленого будівництва Куртка бавовняна Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Чоботи резинові Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки /пост. №16/П-5, п.59, ст. 61/            
9. Майстер Костюм бавовняний Каска Черевики шкіряні Куртка бавовняна на утепл. підкладці /пост. №47/ П - 2, п.199, ст. 43/        
10. Електромонтер 3 ремонту та обслуговування електроустаткування Костюм бавовняний Чоботи кирзові Чоботи гумові Рукавиці брезентові Напівплащ прогумований Галоші діелектричні Рукавиці діелектричні Пояс запобіжний Окуляри захисні Каска черг.   черг. черг. черг. черг. до зносу      
                       

 

    Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки Рукавиці теплі /пост. №180/П-7, п.47, ст. 253/          
11. Бетоняр Куртка-костюм бавов Штани гумові Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Кирзові чоботи Резинові рукавиці         0,5    
12. Електрогазозварник Костюм брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавиці діелектричні Шолом захисний Окуляри захисні Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки черг, черг.          
13. Бруківник Костюм бавовняний Штани гумові Чоботи гумові або черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці            
14. і Бензопильщик Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Чоботи кірзові Каска Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки Окуляри захисні       до зносу    

 

15.   Столяр Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки          
16. Слюсар-ремонтник Костюм бавовняний Рукавиці бавовняні Каска Окуляри Черевики шкіряні Чоботи гумові Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці /пост. №296/ П - 2, п.85, ст. 35/ до зносу          
17. Механік Костюм бавовняний Чоботи гумові Плащ непромокальний Каска Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки Галоїді /пост. №296/П-10, п.73/ черг.          
Автотранспортне господарство
1. Механік (0,5 ставки) Костюм бавовняний Чоботи гумові Плащ непромокальний Каска Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Валянки Галоші на валянки /пост. №296/ П- 10, п.73 б додатково/ черг.        
2.   Водій автомобіля Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Чоботи кирзові Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки          
    /пост. №43/ П - 2, п.77/        
3.   3.1. Водій асанізаторн. автокрана автовишки самоскида Костюм бавовняний Черевики кирзові Рукавиці комбіновані Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки /пост. №43/ П - 2, п.77/ Костюм бавовняний Черевики кирзові Рукавиці комбіновані Дощовик з капюшоном Каска                
Водій сміттєвоза  
4. Машиніст екскаватора, машиніст бульдозера, тракторист Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Черевики кирзові Навушники протишумні Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки /пост. №43/ П - 2, п.77/ до зносу            
5. Слюсар ремонтник Костюм бавовняний Черевики кирзові Рукавиці комбіновані Каска Окуляри На гарячих ділянках додатково: Черевики кирзові Чоботи гумові Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці до зносу              
6. Електрогазозварник Костюм брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавиці діелектричні Шолом захисний Окуляри захисні Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці черг. черг.            
7. Диспетчер Халат бавовняний      
8. Електромонтер Костюм бавовняний Чоботи кирзові      
    Чоботи гумові Рукавиці брезентові Плащ прогумований Пояс запобіжний Галоші діелектричні Рукавиці діелектричні Окуляри захисні Каска Зимою додатково: Куртка бавовняна на утепл. підкладці Штани бавовняні на утепл. підкладці Валянки /пост. №180/П-7, п.47, ст. 253/ черг. черг, черг, черг, черг, до зносу            
9. Чистка мулових площадок і мийка транспорту Чоботи гумові 2 пари чергові      
                   

 

Додаток № 9

ПЕРЕЛІК


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)