АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

РЕЖИМ РОБОТИ, РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

Читайте также:
 1. Assert срабатывает только в режиме Debug
 2. II Нагрузочный режим
 3. III. Формирование тоталитарного режима
 4. А.П. Цыганков. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. (учебное пособие) Москва. Интерпракс, 1995.
 5. АВАРИЙНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТОННЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
 6. Авторитарний політичний режим
 7. Авторитарний політичний режим
 8. Авторитарний режим
 9. Авторитарный политический режим
 10. Авторитарный режим
 11. Адаптация растений к световому режиму.
 12. Аппаратные и программные средства.Компьютерные режимы обучения

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

2.1 Здійснювати прийом на роботу нових працівників лише в межах штатного розкладу. Адміністрація приймає на роботу працівників на умовах контракту.

2.2 Адміністрація забезпечує нормальну тривалість робочого часу - 40 годинний робочий тиждень:- 8 годинний робочий день при двох вихідних днях (субота та неділя). В структурних підрозділах, де загальні вихідні та святкові дні у зв'язку з необхідністю обслуговування устаткування підприємства та населення, робота не може бути перервана, вихідні дні встановлюються згідно графіка, затвердженого у встановленому порядку.

Для працівників зайнятих на змінних роботах, надається приймати їжу протягом робочого часу, встановленому дирекцією за погодженням з профспілковим комітетом.

2.3 Змінювати чи запроваджувати новий режим роботи, на підприємстві, в окремих підрозділах чи окремим категоріям працівників можливо лише після після погодження з профспілковим комітетом.

2.4 Скорочений робочий час /день, тиждень, місяць/ з ініціативи запроваджувати як виняток лише в період тимчасових економічних труднощів на підприємстві, але не більше як 15 днів протягом року із збереженням повної тривалості відпустки для працівників всіх категорій.

2.5 У випадку виробничих труднощів, які виникають в результаті зменшення обсягу робіт, направляти робітників у відпустку, по згоді з профкомом, до 15 днів без збереження заробітної плати, або до 3 місяців на рік, з виплатою 50% місячного окладу чи тарифної ставки , але не менше суми мінімальної зарплати.

2.6 Встановити основну гарантовану тривалість щорічної відпустки для пра­цівників 28 /двадцять вісім/ календарних днів, за винятком працівників згідно додатку № 1, яким щорічна основна відпустка складає 24 /двадцять чотири/ календарні дні.

2.7 Встановити додаткові оплачувані відпустки по сімейних обставинах, крім передбачених „ Законом про відпустки", у слідуючих випадках:

ü одруження - 3 /три/ дні;

ü похорони близьких родичів - 3 /три/ дні;

ü донорам -2 /два/ дні.

2.8 Щорічні додаткові відпустки надавати такої тривалості:

- працівникам, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, за особливий характер праці, передбачених „Списком виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 07. 11. 97р. - згідно додатку № 2;- працівникам з ненормованим робочим днем згідно „ Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці", затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.97р. згідно додатку № 3.

2.9 Надавати працівникам по сімейним обставинам відпустки без збереження заробітної плати у відповідності із статтею 26 „ Закону про відпустки" в кількості 15 календарних днів на протязі року. В інших випадках, виходячи з виробничих можливостей, надавати працівникам такі відпустки з дозволу директора більшої тривалості.

 

2.10 Графік щорічних відпусток працівників затверджується не пізніше 1 лютого поточного року за погодженням з профспілковим комітетом.

2.11 Скорочення штатної чисельності працівників підприємства проводити тільки при крайній виробничій потребі за згодою профкому і з забезпеченням робочими місцями вивільнених працівників.

2.12 За високі виробничі показники преміювати працівників згідно „ Положення про преміювання працівників в КП „ Житловик".

2.13 За порушення трудової дисципліни, неналежне виконання виробничих завдань, до працівників застосовувати слідуючи заходи:

- дисциплінарне стягнення згідно статі 147 КЗпП України, працівники на яких накладене дисциплінарне стягнення, позбавляються заохочень на час дії дисциплінарного стягнення;

- за обґрунтовану скаргу на неналежне виконання ним своїх обов'язків, яка поступила від жителів, позбавляти працівника місячної доплати в розмірі 50%;

- за байдуже ставлення до виконання виробничих завдань, зволікання у їх виконанні позбавляти відповідного працівника місячних преміальних доплат в розмірі 50% або переводити на відрядну форму оплати праці.

2.14 За неналежне виконання своїх посадових обов'язків та виробничих завдань, що потягнуло за собою причинення матеріальних збитків підприємству чи жильцям, а також за навмисне пошкодження майна підприємства, позбавляти винних працівників преміальних доплат в розмірі 100% за місяць, в якому допущено порушення, з відшкодування збитків згідно діючого законодавства.

 

Додаток 1

 

СПИСОК

посад та професій КП "Житловик", яким надається основна відпустка 24 календарні дні

Професії, посади Кількість днів Примітка
1. Двірник  
2. Прибиральник вулиць  
3. Робітник зеленого будівництва  
4. Прибиральник території парку  
5. Возій по сміттю  
6. Шляховий працівник  
7. Сторож  
8. Прибиральник сіміттєзвалищ  
9. Машиніст з прання  
10. Чергова на атракціонах  
11. Ліфтер  
12. Вантажник  
13. Паспортист  
14. Прибиральник службових приміщень  
15. Ловець бездоглядних тварин  
16. Бензопильщик  
17. Бруківник  
18. Слюсар-ремонтник ГБіО  
19. Механік  
20. Приймальник замовлень  
21. Диспетчер  
22. Працівники, які працюють на 0,5 ставки    

 

Додаток 2

 

ПЕРЕЛІК

Професій і посад, які згідно списку виробництва, робіт, цехів, професій і посад, які мають право на додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами та за особливий характер праці, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97р. № 1290

№ п/п Назва професій, посад Кількість днів Примітка
1. Ізолювальник з теплоізоляції  
2. Електрогазозварник ручн. зварювання: а) постійно працюючих в закритих приміщеннях; б) працюючих в відкритих приміщеннях. 7 4  
3. Слюсарі АВР дільниці ТПК  
4. Електромонтери цеху ВКГ  
5. Машиністи н/у дільниці ФОС  
6. Оператори на біофільтрах дільниці ФОС  
7. Оператори на мулових майданчиках дільниці ФОС  
8. Оператори на відстійниках дільниці ФОС  
9. Оператори на пісколовках і жироловках дільниці ФОС  
10. Оператори на решітках дільниці ФОС  
11. Лаборант ХБА дільниці ФОС  
12. Оператор споруд по видаленні осаду ФОС  
13. Слюсар АВР дільниці ФОС  
14. Прибиральник громадських приміщень (зайнятих на прибиранні громадських туалетів)  
15. Водій асенізаторних машин  
16. Слюсарі-сантехніки (чергові)  
17. Слюсарі-сантехніки  
18. Машиніст н/у дільниці ВОС  
19. Оператор на фільтрах дільниці ВОС  
20. Лаборант ХБА дільниці ВОС  
21. Слюсар АВР дільниці ВОС  
22. Комірник (за зберігання та відпуск паливо-мастильних матеріалів)  
23. Водій сміттєвоза (більше 3 т)  
24. Машиніст екскаватора (з двигуном внутр. згорання)  
25. Слюсар з КВПіА  
26. Монтажник зовнішніх трубопроводів  
27. Монтажник санітарно-технічних систем  

 

 

Додаток 3

 

 

Перелік

посад та працівників КП "Житловик" яким надається щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день

№ п/п Назва посади Кількість днів Примітка
1. Директор  
2. Головний інженер  
3. Інженер з охорони праці  
4. Начальник відділу управління, головні спеціалісти  
5. Секретар-референт  
6. Начальники господарств  
7. Заступники начальників господарств і заступники головних спеціалістів  
8. Старші майстри  
9. Майстри  
10. Інженери  
11. Юрисконсульт  
12. Бухгалтери  
13. Економісти  
14. Інспектор ВК  
15. Контролери  
16. Водії інших автомобілів  
17. Касир  
18. Секретар-друкарка II категорії  
19. Паспортист  
20. Тракторист СШ-20, Т-40  
21. Водій трактора-крана  
22. Машиніст екскаватора ЕО 3322  

 

 

ПРИМІТКА: працівникам, які працюють на 0,5 ставки - додаткова відпустка не надається.

 

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

3.1 Організація праці на підприємстві здійснюється відповідно до Закону України "Про оплату праці", Закону України "Про підприємства в Україні" Галузевої Угоди на 2007-2009 р.р., Закону України "Про державний бюджет" та нормативних актів з питань оплати праці.

3.2 Сторони проводять політику щодо збільшення доходів працівників підприємства в міру зростання ефективності роботи, вживають заходи щодо удосконалення структури витрат на виробництво і збільшення в ній питомої ваги фонду оплати праці.

Підприємство формує фонд оплати праці з урахуванням обсягів виробничої діяльності, діючих норм обслуговування і нормативів чисельності і коригує його за умови збільшення обсягів виробництва /послуг/. Підприємство займає монопольне становище на ринку централізованого постачання теплової енергії та центрального водопостачання і водовідведення, тому регулювання фонду оплати праці по цих видах послуг визначається Кабінетом Міністрів України.

3.3 - Мінімальна тарифна ставка за просту кваліфіковану працю встановлюється в розмірі, визначеному Законом України "Про державний бюджет України"

- мінімальна тарифна ставка робітника І розряду основного виробництва в розмірі 130% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

3.4 Встановити:

- єдину сітку між розрядних тарифних коефіцієнтів згідно з додатком А до колективного договору;

- коефіцієнти співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника І розряду за підгалузями та видами робіт до встановленої угодою мінімальної тарифної ставки робітника І розряду (Додаток Б);

- коефіцієнти співвідношень мінімальної місячної тарифної ставки за окремими професіями до встановленої угодою мінімальної місячної тарифної ставки за просту некваліфіковану працю;

- коефіцієнти співвідношень розмірів тарифних ставок (окладів) технічних службовців до встановленого Угодою мінімального розміру місячної тарифної ставки за просту некваліфіковану працю згідно з додатком Г.

- коефіцієнти співвідношень розмірів місячних посадових окладів керівних працівників, професіоналів і фахівців до мінімальної тарифної ставки робітника І розряду основного виробництва (додаток Д).

3.5 Встановити перелік та розмір доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів згідно додатку 5.

3.6 Форми і системи оплати праці, норми праці, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємством самостійно з дотриманням умов, розмірів і норм, передбачених законодавством, генеральною, галузевою та регіональними угодами.

3.7 Конкретні розміри основної заробітної плати (тарифні ставки, відрядні розцінки, посадові оклади) встановлюються з врахуванням посади, яку займає працівник, кваліфікації, складності і умов роботи за повністю виконану місячну, годинну норму праці (обслуговування) з дотриманням норм і гарантій, визначених чинним законодавством і Галузевою угодою.

Мінімальна годинна тарифна ставка розраховується виходячи із середньомісячної норми часу - 167 год.

Конкретні розміри доплат, надбавок, премій, винагород, інших виплат, що стимулюють підвищення продуктивності праці, підвищення якості послуг,

зниження виробничих затрат встановлюються в колективному договорі в залежності від результатів роботи працівника або його особистого вкладу в кінцеві результати роботи підприємства.

3.8 Для працівників підрозділів, які виконують роботи або надають послуги не властиві основній діяльності підприємства, умови оплати праці можуть встановлюватися з дотриманням гарантій, визначених для тих галузей, до яких вони належать за характером виробництва.

3.9 Вважати оптимальним співвідношення посадового окладу (тарифної ставки) у середній заробітній платі працівників не менше 70%.

3.10 Класифікація робіт за відповідними тарифними розрядами, віднесення робітників до певних кваліфікаційних розрядів, а керівників професіоналів і фахівців до кваліфікаційних категорій проводиться згідно з тарифно- кваліфікаційними довідниками за погодженням з профспілковими органами. Присвоєння та підвищення кваліфікаційних категорій професіоналам і фахівцям проводиться за результатами атестації.

3.11 Вживати заходи до зростання реальної заробітної плати працівників.

3.12 Здійснювати заходи щодо впорядкування діючих норм і нормативів праці, систем матеріального заохочення.

Для нормування праці робітників використовувати чинні галузеві і міжгалузеві норми і нормативи з праці. Якщо на окремих видах робіт відсутні технічно обґрунтовані норми виробітку або умови організації праці не відповідають умовам, закладеним у міжгалузевих і галузевих нормах і нормативах, організовувати опрацювання відповідних трудових нормативів в установленому порядку затверджувати їх і погоджувати з профспілковим комітетом.

3.13 Керівникам підприємств та профспілковим комітетам забезпечити контроль за своєчасною виплатою поточної заробітної плати працівникам. Заробітну плату виплачувати: аванс 25 числа поточного місяця і 15 числа наступного за рахунком місяця. Втрата частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати підлягають компенсації відповідно до чинного законодавства.

3.14 Індексацію заробітної плати працівників проводити відповідно до діючого законодавства.

3.15 Здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, а у випадку заборгованості - строге дотримання конкретних зобов'язань щодо обсягів і строків погашення.

3.16 Дотримуватись законодавчих та нормативних актів про оплату праці, Галузевої угоди. У разі виникнення заборгованості із заробітної плати терміном понад один місяць вживати ефективні заходи для її ліквідації.

3.17 Дотримуватись включення до тарифів на житлово-комунальні послуги витрат на оплату праці персоналу підприємства, виходячи із затвердженого штатного розпису, встановлених тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати) в розмірах не нижчих передбачених Галузевою угодою норм і гарантій.

3.18 Впроваджувати технічно обґрунтовані норми і нормативи для всіх категорій працюючих. Зміну умов праці здійснювати тільки за умови наявності економічних та соціальних обґрунтувань та за погодженням із профспілковим комітетом не менше ніж за місяць до їх введення.

 

 

Додаток А


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)