АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

професій і посад працівників, робота яких пов'язана із забрудненням, яким безкоштовно видається 400 гр. мила

В місяць.

№ п/п Господарство Найменуванні! професій і посад
1. вкг Прибиральник службових і виробничих приміщень, оператор на відстійниках , оператор на мулових майданчиках, машиніст насосних установок, лаборант ХБА, оператор споруд по видаленню осаду , оператор на біофільтрах, оператор на пісколовках і жироловках, слюсар-ремонтник, слюсар АВР, електрогазозварник, оператор на решітках, електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування, слюсар з КВПіА, монтажник санітарно-технічного устаткування, ізолювальник з термоізоляції.
2. ЖЕГ Двірник, електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування, ліфтер, столяр, покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, штукатур, маляр, чистильник, слюсар- сантехнік, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, токар, бетоняр, плиточник.
3. ГБіО Возій, прибиральник службових приміщень, ловець бездоглядних тварин, прибиральник територій, шляховий робітник, робітник зеленого будівництва, електрогазозварник, електромонтер з обслуговування і ремонту електрообладнання, бетоняр, бруківник, слюсар- ремонтник, столяр, бензопильщик.
4. АТГ Водій автомобіля, механік, машиніст екскаватора, тракторист, електрогазозварник, електромонтер, машиніст бульдозера, слюсар - ремонтник.

ПРИМІТКА: категоріям працівників, не вказаним в переліку, видавати мило з розрахунку по 50 гр. в місяць на одного працюючого на умивальник.

 

Додаток № 9

ОСОБИ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ВИКОНАННЯ

ПОЛОЖЕНЬ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 

 

Розділ

1. Загальні положення Патригура П.Я.

Терлецький В.В.

 

 

2. Гарантії, компенсації, Патригура П.Я.

пільги підвищення життєвого рівня Терлецький В.В.

трудящих Лазоришин І.С.

 

 

3. Трудові відносини Патригура П.Я.

Терлецький В.В.

Лазоришин І.С.

 

4. Нормування і оплата праці Башук І.С.

Глезнер М.В.

 

 

5. Охорона праці Сова Л.А.

 

6. Гарантії діяльності профспілок Терлецький В.В.

Патригура П.Я.

  

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

 

6.1.Членські профспілкові внески працівник повинен сплачувати шляхом внесення їх готівкою на рахунок профспілкової організації або підприємства, централізовано відраховує профспілкові внески із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки не пізніше трьох банківських днів, пропорційно виплаченій заробітній платі працівникам підприємства за даний період. При впровадженні безготівкового перерахунку членських профспілкових внесків має бути письмова згода кожного працівника особисто.

 

6.2.Адміністрація підприємства надає членам виборних профспілкових організацій, не звільненим від основної роботи до 20% робочого часу із збереженням середньої заробітної плати для виконання ними громадських обов'язків в інтересах колективу, а також на період профспілкового навчання.

 

 

Директор КП "Житловик" Голова профкому КП "Житловик"

____________Патригура Н.Я. ____________Терлецький В.В.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)