АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Головний економіст Башук І.С

Читайте также:
  1. Експерти-економісти,
  2. Моделювання як головний метод відображення фактичної поведінки економіки.
  3. Практична функція макроекономіки. Об’єкт та предмет макроекономіки. Моделювання як головний метод відображення фактичної поведінки економіки.
  4. Розділ 1. Формули ввічливості як головний компонент етикету у сучасній англійській мові

 

Додаток № 1

Показники преміювання керівників, спеціалістів та службовців по КП "Житловик"

№ п/п Назва посади, підрозділу Основні показники Одиниця виміру Доля премії за місяць, (%) Примітка
1. Директор підприємства Згідно контракту      
2.   3. Перший заступник директора Головний інженер 1.Виконання договірних зобов'язань по постачанню споживачів водою, теплом, очистці стоків. 2.Дотримання норм питомих витрат паливо-енергетичних ресурсів. 3.Не перевищення нормативу втрат холодної води і теплової енергії в мережі.          
4. Головний бухгалтер 1.Відсутність пені, штрафів і інші відрахування. 2.Контроль за своєчасною здачею звітності в податкову інспекцію, стат. управління, УЖКГ. 3.Правильність віднесення на собівартість видатків відповідно до діючих нормативів.            
5. Головний економіст 1.Контроль за своєчасною здачею звітів в стат. управління і УЖКГ. 2.Своєчасна зміна тарифів на житлово-комунальні послуги. 3.Контроль за правильним застосуванням тарифів.        
6. Заступник головного бухгалтера 1.Відсутність пені, штрафів, інших витрат. 2.Забезпечення своєчасної здачі звітності. 3.Забезпечення своєчасного проведення звірок з організаціями.        
7. Начальник ВКГ 1.Дотримання встановлених вимог до якості питної води, забезпечення вимог державного стандарту 2874- 82 "Вода питна". 2.Забезпечення вимог державних стандартів очистки стічних вод. 3.Дотримання нормативу втрат питної води в мережі.        
8. Начальник ЖЕГ 1.Забезпечення вимог санітарних норм утримання прибудинкових територій. 2.Дотримання правил технічної експлуатації будинків і інженерних комунікацій. 3.Недопущення обґрунтованих скарг на роботу ЖЕГ, своєчасний їх розгляд.            
9. Начальник ГБ 1.Забезпечення вимог санітарних норм утримання території міста і сміттєзвалища. 2.Відсутність обґрунтованих скарг на роботу служби (атракціони, пральня, прибирання територій). 3.Забезпечення належного вуличного освітлення міста.            
10. Начальник АТГ 1.Недопущення випадків ДТП, дотримання норм охорони праці. 2.Повне і своєчасне забезпечення господарств транспортними засобами. 3.Організація роботи і постійний контроль за виконанням/ міроприємств по економії паливно- мастильних матеріалів.          
11. Бухгалтер 1.Забезпечення своєчасної здачі проводок. 2.Правильність віднесення на собівартість видатків. 3.Дотримання правил документообігу (своєчасне одержання первинних документів, дотримання вимог до правильного оформлення документів)        
12. Касир 1.Правильне ведення касових документів. 2.Ввічливе і коректне обслуговування клієнтів. 3.Своєчасна здача звіту про розрахунково-касове обслуговування.        
13. Програміст - бухгалтер 1.Своєчасне і якісне виконання робіт по обробці первинної інформації. 2.Своєчасне і якісне усунення неполадок комп'ютерної апаратури 3.Сприяння впровадженню нових програм в роботу підприємства.        
14. Економісти 1.Своєчасна здача звітів в управління статистики та УЖКГ. 2.Своєчасне проведення аналізу господарської діяльності по підрозділах. 3.Контроль за правильним застосуванням тарифів. 4.Своєчасне складання калькуляції на житлово-комунальні послуги та роботи.            

 15. Начальник виробничо-технічного відділу 1.Організація і забезпечення проектно-кошторисною документацією на всі види робіт. 2.Забезпечення контролю за своєчасною здачею звітності в управління статистики, УЖКГ. 3.Організація контролю за дотриманням норм списання матеріалів.            
16. Інженер виробничо - технічного відділу 1. Забезпечення проектно- кошторисною документацією на ремонтні роботи. 2. Контроль за виконання місячних, квартальних та річних планів робіт. 3. Організація контролю за дотриманням норм списання матеріалів.            
17. Інженер 3 нормування праці 1. Проведення роботи по вдосконаленню організації та нормуванню праці. 2. Постійний контроль за дотриманням технічно обґрунтованих норм трудових витрат. 3. Проведення роботи по атестації робочих місць.            
18. Секретар - референт 1. Дотримання правил ведення діловодства. 2. Якісна підготовка і оформлення вихідної документації. 3. Своєчасне виконання вказівок керівника.        
19. Інспектор з кадрів 1. Якісне ведення документів по обліку кадрів (прийняті, звільнені облік). 2. Своєчасне подання звітності, підготовка наказів, розпоряджень директора. 3. Правильне ведення табельного обліку, контроль за дотриманням графіку відпусток.          
20. Начальник юридичного відділу. Юрисконсульт. 1. Забезпечення дотримання законності в діяльності підприємства, захист його правових інтересів. 2. Вчасна підготовка матеріалів про порушення в господарській діяльності підприємства ( в т.ч. розкрадання, розтрати, нестачі). 3. Забезпечення інформацією про зміни в чинному законодавстві, ознайомлення посадових осіб підприємства з нормативними актами.          

 

 

21. Інженер з охорони праці 1. Відсутність випадків виробничого травматизму. 2. Контроль за дотриманням правил техніки безпеки виробничих процесів, експлуатації обладнання та механізмів, перевірка технічного стану устаткування. 3. Виконання плану міроприємств по техніці безпеки та охороні праці.        
22. Інженер постачання 1. Своєчасне забезпечення всіма необхідними для виробничої діяльності матеріальними цінностями. 2. Ефективне використання коштів на придбання матеріалів, обладнання, інструментів, що сприяє здешевленню матеріально - технічного забезпечення. 3. Постачання якісних матеріалів, відповідність їх вимогам стандартів.          
23. Заступники начальників господарств 1. Постійний контроль за дотриманням нормативних документів, актів, норм, стандартів (питомі витрати    
    електроенергії, лімітів).      
    2. Відсутність порушень правил    
    техніки безпеки в структурних      
    підрозділах.      
    3. Недопущення обґрунтованих скарг    
    на роботу господарств.      
24. Старші майстри, майстри 1. Своєчасна здача матеріальних звітів, табелів обліку робочого часу. 2. Дотримання вимог охорони праці і техніки безпеки. 3. Забезпечення якісного виконання робіт по ремонтах та обслуговуванню, дотримання графіку профілактичних обходів. Відсутність випадків прийняття неправильних рішень при            
    ліквідації аварій.      
    4. Утримання в технічно - справному    
    стані машин, механізмів,      
    обладнання, інструментів і      
    інвентарю, дотримання термінів      
    експлуатації.      

 

 

25. Інженер - технолог 1.Забезпечення встановлених вимог якості питної води, вимог державного стандарту 2874-82 "Вода питна", забезпечення стандартів очистки стічних вод. 2.Чітке дотримання наказів, розпоряджень, нормативних матеріалів з технологічної підготовки і організації очистки води і стоків. 3.Забезпечення своєчасної і якісної ліквідації порушень, своєчасне прийняття мір.              
26. Інженер з наладки 1.Контроль за якістю ведення робіт по обслуговуванню тепломережі. 2.Забезпечення належного контролю з налагодження і випробування всіх видів устаткування дільниць з ремонту і обстеження мереж теплофікації. Контроль за роботою теплових пунктів. 3.Забезпечення за повним і належним обліком споживачів теплової енергії і гарячої води.        
27. Інженер (ВКГ) 1.Правильне ведення розрахунків використання теплової енергії. 2.Вчасне і правильне складання звітності. 3.Достовірне і вчасне зняття показників обліку теплової енергії, контроль за веденням обліку втрат тепла в мережі.          
28. Інженер - контролер 1.Правильне проведення розрахунків використання холодної води. 2.Вчасне і правильне зняття показників приладів обліку юридичних осіб. 3.Забезпечення контролю обліку відпуску і реалізації холодної води і водовідведення, втрат, ефективне використання води на власні потреби.        
29. Інженер - метролог 1.Забезпечення виконання робіт по впровадженню державних стандарті і нормативних документів. 2.Забезпечення потрібної точності вимірювань і належного стану засобів вимірювальної техніки. 3.Своєчасна здача звітів.            

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)