АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аудит розрахунків з бюджетом. Формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів аудитора

Читайте также:
 1. IV. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 2. V. Формування нових знань.
 3. VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП
 4. Автоматизоване формування проводок при нарахуванні зносу ОЗ і НМА
 5. Активне соціально-психологічне навчання у процесі формування професійної компетентності фахівця.
 6. Аналіз впливу контактних аудиторій
 7. Артефакт: поняття і сутність. Коллекція документів як артефакт.
 8. Атестація робочих місць за умовами праці
 9. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 10. Аудит витрат виробництва (обігу) і валових витрат
 11. Аудит грошових коштів
 12. Аудит доходів та витрат іншої діяльності

При проведенні аудиту розрахунків із бюджетом слід:

♦ установити перелік податків і зборів, які сплачує підприємство;

♦ досконало вивчити нормативні документи щодо кожного зі сплачуваних податків і зборів;

♦ установити предметну область досліджень;

♦ перевірити повноту і правильність відображення бази оподаткув щодо кожного податку чи збору;

♦ перевірити правильність застосування ставок податків і зборів, а також арифметичні розрахунки з нарахування податків;

♦ перевірити законність та обґрунтованість застосування пільг щодо податків і зборів;

♦ перевірити повноту і своєчасність сплати платежів і зборів до бюджету;

♦ перевірити правильність складених декларацій, розрахунків за платежами до бюджету і своєчасність їх подачі до податкового органу;

♦ перевірити правильність відображення розрахунків із бюджетом у системі бухгалтерського обліку та фінансовій звітності;

♦ надати клієнту інформацію про результати роботи з детальним викладенням виявлених помилок і фактів обману та рекомендації щодо їх виправлення;

♦ залежно від мети перевірки, виду аудиту та завдань, одержаних від клієнта, підготувати висновок (якщо перевірялося лише одне питання) або інформацію

Підприємство може забажати проведення аудиту шляхом вибіркової перевірки. У такому разі аудитор повинен провести вибірку відповідно до національного нормативу МСА 530 "Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки" і обов'язково документально оформити всю проведену роботу відповідно до національного нормативу МСА 230 "Документація".

для складання загального висновку (при загальному аудиті) відповідно до вимог МСА 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність" або МСА 800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань аудиту спеціального призначення";

♦ скласти й підписати акт про виконану роботу;

♦ обговорити з клієнтом питання щодо продовження співпраці.
66 Узагальнення результатів аудиту поточних зобов'язань, підготовка локальних висновків та рекомендацій для клієнта.

Аудитор узагальнює результати перевірки поточних зобов'язань і на основі зібраних доказів формулює думку щодо достовірності відображення поточних зобов'язань у фін звітності та відповідності чинному законодавству. При цьому він повинен оцінити повноту та достатність виконання усіх пунктів плану та програми аудиту, провести систематизацію та аналітичний огляд результатів перевірки з метою складання об’єктивного аудиторського висновку відповідно до МСА.Результати аудиту поточних зобов'язань оформлюються у вигляді локального висновку, який повинен містити в собі чітке і ясне уявлення аудитора про перевірену фінансову звітність. Метою складання такого висновку є надання висновку аудитором (аудиторською фірмою) про повноту, достовірність і неупередженість інформації щодо поточних зобов'язань, що розкривається у звітності господарюючого суб'єкта. До нього додається бухгалтерська звітність господарюючого суб'єкта, відносно якого проводився аудит.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)