АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вибір розмірів блоку

Читайте также:
 1. Аналіз існуючих машин для подрібнення рулонів стеблових кормів і вибір об’єкта розробки
 2. Багатозначні слова і контекст. Пароніми та омоніми у професійному мовленні. Синонімічний вибір слова
 3. Вибір варіанту розміщення діаграми
 4. Вибір виду транспорту в системі постачання.
 5. ВИБІР ВОЛОДИМИРОМ ВІРИ
 6. Вибір економічної стратегії
 7. Вибір комп’ютерного обладнання
 8. Вибір мережного обладнання
 9. Вибір методики одержання функціонального відбитка залежно від стану слизової протезного ложа
 10. Вибір моделей макроекономічної політики в Україні.
 11. Вибір напрямку і теми роботи
 12. Вибір необхідних технічних засобів (ІМ і РО) для отримання інформації про змінних технологічного процесу

Іншим важливим чинником, від якого залежать помилки трансформаційного кодування і обчислювальна складність, є розмір блоку. У більшості додатків зображення розбиваються таким чином, що кореляція (надмірність) між сусідніми блоками зменшується до деякого допустимого рівня, причому розмір блока n вибирається як ціла ступінь двійки. Остання умова дозволяє спростити обчислення перетворень по блоках. Взагалі, зі збільшенням розміру блоку зростає як ступінь стиснення, так і обчислювальна складність. Найбільш часто використовуваними є розміри 8 х 8 і 16x16 елементів.

 

Приклад 1.20. Вплив розміру блока в трасформаційному кодуванні.

На Рис. 1.33 графічно показано вплив розміру блоку на точність відновлення при трансформаційному кодуванні. Дані, наведені на графіках, були отримані розкладанням на півтонового зображення на Рис.1.23 на блоки розмірами , де обчисленим перетворення по кожному блоку, усіканням 75% отриманих коефіцієнтів, і виконанням зворотного перетворення. Згодом, що криві ПУА і ДКП стають майже горизонтальні при розмірах блока великих 8 , тоді як помилки відновлення ДПФ в цій області зменшуються, ще більш швидше. Екстраполюючи ці криві на більші значення n можливо уявити, що крива помилок выдновлення ДПФ перейде криву ПУА і наблизиться до ДКП.

Рис. 1.33. Залежність помилки відновлення від розмірів блоку.

 

При розмірах блоку 2x2 всі три криві збігаються. У цьому випадку залишається тільки один з чотирьох (25%) коефіцієнтів у кожному перетвореному масиві. Цей коефіцієнт у всіх перетвореннях є постійною складовою, так що зворотне перетворення попросту заміняє значення всіх чотирьох пікселів блоку їх середнім значенням. Цей ефект добре видно на Рис. 1.34 (г), де показаний збільшений фрагмент результату ДКП з блоками 2x2. Зауважимо, що блокові спотворення, які максимальні на даному зображенні, зменшуються при збільшенні розмірів блоку до 4x4 і 8x8 на Рис. 1.34 (д) і (е). Для порівняння, на Рис. 1.34 (в) показаний збільшений фрагмент вихідного зображення. Крім того, для зіставлення з результатами попереднього прикладу, на Рис. 1.34 (а) і (б) представлено відновлене зображення (після усікання 75% коефіцієнтів) а також зображення отриманих помилок. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)