АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

E. Відновлення свідомості

Читайте также:
 1. Б.Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується сукупним попитом, або сукупною пропозицією.
 2. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину?
 3. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий не дихає. Ваші дії далі.
 4. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ І ВІДНОВЛЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА
 5. Відновлення БД у аварійних випадках
 6. Відновлення прохідності дихальних шляхів
 7. Відновлення системи
 8. Вкажіть середні терміни відновлення працездатності.
 9. Властивості та оцінка масової свідомості
 10. Головні елементи моральної свідомості
 11. Два фактори, що зіграли вирішальну роль у виникненні свідомості

56. Обов’язкова умова проведення штучної вентиляції легень “iз рота в рот”

A. Голова приведена до груднини

B. Положення постраждалого на животi

C. Голова опущена вниз

D. * Голова закинута назад.

E. Нiздрi потерпiлого відкриті

Штучна вентиляція легень за допомогою апаратів проводиться

A. Для тривалої вентиляції легень

B. Для регуляції ритму дихання.

C. Для надання невідкладної допомоги

D. * Для усунення гiпоксемiї

E. Для профілактики аспірації дихальних шляхів Не потребує іммобілізації.

На місці події Ви виявили дорослого постраждалого при свідомості у положенні на животі. Якими повинні бути Ваші дії далі?

A. *Представитися, пояснити, що пройшли курс першої допомоги, запропонувати допомогу, пояснити, що готуєтеся зробити.

B. Викликати швидку медичну допомогу.

C. З’ясувати, чи немає кровотечі?

D. Розпочати огляд за методикою АВС.

E. Покликати на допомогу оточуючих свідків події.

На місці події Ви виявили постраждалу дитину без супроводу. Якими повинні бути Ваші дії далі?

A. З’ясувати, чи немає кровотечі.

B. Викликати швидку медичну допомогу.

C. Розпочати огляд за методикою АВС.

D. *Представитися, пояснити оточуючим, що пройшли курс першої допомоги, запропонувати допомогу, пояснити, що готуєтеся зробити.

E. Покликати на допомогу батьків і оточуючих свідків події.

На місці події Ви виявили постраждалу дитину, яка знаходиться при свідомості без супроводу батьків. Що дає підстави Вам надати йому першу допомогу?

A. Стан постраждалої дитини.

B. Дозвіл оточуючих свідків події.

C. *Наявність зовнішніх чинників, які загрожують життю дитини.

D. Відсутність інших свідків нещасного випадку.

E. Все з нерерахованого.

Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину?

A. При отриманні дозволу в оточуючих свідків події.

B. *При відсутності можливості виявити ознаки життя.C. При наявності родичів постраждалого.

D. При відсутності свідків нещасного випадку.

E. При наявності кровотечі.

Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий дихає, кровотечі немає. Ваші дії далі.

A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу.

B. *Викликати швидку допомогу.

C. Перевести постраждалого у стабільне положення

D. Покликати на допомогу оточуючих свідків події.

E. Винести постраждалого з місця події.

Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий не дихає. Ви забезпечили прохідність верхніх дихальних шляхів і зробили 2 безуспішних вдування. Ваші дії далі.

A. Перевірити у постраждалого наявність пульсу і перевести постраждалого у стабільне положення.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)