АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VIII. Дзіцячы фальклор

Читайте также:
 1. VIII. Make up general and disjunctive questions, and answer them according to the models.
 2. VIII. The Gerund - 6 hours
 3. VIII. Translate the following sentences. Pay attention to the infinitive construction
 4. VIII. Translate the sentences from Russian into English using the active vocabulary (p.105).
 5. VIII. Translate the text and make 8 questions of different types.
 6. VIII. Адреса и реквизиты Сторон
 7. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 8. VIII. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
 9. VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 10. VIII. История и психология
 11. VIII. КАПИТАЛ И ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

 

1. Ці ведаеце калыханкі?

2. Як дарослыя гуляюць з малымі? Што пры гэтым кажуць, як прыгаворваюць? Якія ведаеце забаўлянкі, пацешкі?

3. Раскажыце, калі ласка, пра гульні вашага дзяцінства. Як яны называліся? Як пачыналася гульня? Якія ведаеце лічылкі? Што крычалі ці пелі падчас гульні? Як дражнілі адзін аднаго?

4. Якія ведаеце загадкі? Хто вам іх загадваў і калі?

5. Ці ведаеце песенькі (заклічкі) пра сонца, дожджык, розных птушак і г.д.? ("Дожджык, дожджык, перастань", "Буська, буська і клекатун").

6. Якія ведаеце страшныя, жахлівыя выпадкі і здарэнні, ад каго іх пачулі?

7. Якія ведаеце казкі (з кніжак, ад людзей: бабулі, дзядулі, маці і г.д.)?

 


ЛІТАРАТУРА

1. Апытальнік для збору матэрыялаў па беларускім танцавальным фальклоры / распрацоўшчык М. А. Козенка. – Мінск, 1998.

2. Апытальнік для збору матэрыялаў па каляндарнай абраднасці беларусаў / распрацоўка В. I. Басько. – Мінск, 1998.

3. Апытальнік для збору матэрыялаў па сямейнай абраднасці беларусаў / распрацоўшчыкі Т. Б. Варфаламеева (Вяселле), Т. I. Кухаронак (Пахаванне), Т. П. Канстанцінава (Радзіны); навук. рэд. Т. Б. Варфаламеева. – Мінск, 1998.

4. Балашов, Д. М. Как собирать фольклор (руководство по сбору произведений устного народного творчества) / Д. М. Балашов. – М., 1971.

5. Варажба на Гомельшчыне / уклад. В.С. Новак, А.А. Кастрыца. – Мінск: “Права і эканоміка”, 2010. – 186 с.

6. Вяргеенка, С.А. Фалькларыстыка : Замовы : практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” / С.А. Вяргеенка ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – 48 с.

7. Вяргеенка, С.А. Фальклорная практыка: Замовы : практычнае кіраўніцтва для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” / С.А. Вяргеенка ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – 48 с.

8. Кабашнікаў, К. П. Методыка збірання беларускай народнай вусна-паэтычнай творчасці / К. П. Кабашнікаў. – Мінск, 1978.

9. Кавалёва, Р. М. Фальклорная практика : метад. рэкамендацыі і праграма-апытальнік для студэнтаў I курса філал. фак. па спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія», 1-21 05 02 «Руская філалогія», 1-21 05 04 «Славянская філалогія» / Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка, Т. А. Марозава. – Мінск, 2008.10. Каладзінскі, В. В. Метадычныя ўказанні па правядзенні фальклорнай практыкі студэнтаў першага курса філалагічнага факультэта / В. В. Каладзінскі. Мінск, 1978.

11. Камлюк-Ярошенко, Л. В. Фольклорная практика : пособие / Л. В. Камлюк-Ярошенко. – Гродно : ГРГУ, 2008. – 69 с.

12.Кастрыца, А. А. Міфалагічныя ўяўленні ў беларускіх прыкметах і павер’ях аб прыродных з’явах і гаспадарчай дзейнасці : манаграфія / А. А. Кастрыца; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2009. – 112 с.

13. Кастрыца, А.А. Фалькларыстыка : прыкметы і павер’і: практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” / А.А. Кастрыца ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2011. – 48 с.

14. Кастрыца, А. А. Фальклорная практыка: практычны дапаможнік па раздзелу “Каляндарныя прыкметы і павер’і” для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія / А.А. Кастрыца; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 67с.

15. Міфалагічныя ўяўленні беларусаў / уклад. В.С. Новак. – Минск: «Право и экономика». – 2010. – 538 с.

16. Морохин, В. Н. Методика собирания фольклора : учеб. пособие для вузов / В. Н. Морохин.М., 1990.

17. Новак, В. С. Вясельная традыцыя Гомельшчыны : фальклорна-этнаграфічны зборнік / уклад. В.С. Новак; Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – 485 с.

18. Новак, В. С. Каляндарна-абрадавы фальклор Гомельшчыны: у 2 ч. манаграфія / В. С. Новак; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель «ГДУ імя Ф. Скарыны», 2009. – Ч. 1. – 252 с.

19. Новак, В. С. Фалькларыстыка: практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1 – 21 05 01 “Беларуская філалогія”. У 4 ч.; М-ва адукацыі РБ. Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны, 2010. – Ч. 1. – 126 с.

20. Новак, В. С. Фалькларыстыка: практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1 – 21 05 01 “Беларуская філалогія”. У 4 ч.; М-ва адукацыі РБ. Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны, 2010. – Ч. 2. – 123 с.

21. Новак, В. С. Фалькларыстыка: практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1 – 21 05 01 “Беларуская філалогія”. У 4 ч.; М-ва адукацыі РБ. Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны, 2010. – Ч. 3. – 139 с.

22. Новак, В. С. Фалькларыстыка: практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1 – 21 05 01 “Беларуская філалогія”. У 4 ч.; М-ва адукацыі РБ. Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны, 2010. – Ч. 4. – 139 с.

23. Новак, В. С. Фалькларыстыка: тэкст лекцыі па тэме “Рэгіянальныя асаблівасці вясельных традыцый” практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1 – 21 05 01 “Беларуская філалогія”. М-ва адукацыі РБ. Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны, 2010. – 126 с.

24. Новак, В. С. Фальклорная практыка: практычны дапаможнік па раздзеле “Каляндарная абраднасць” для студэнтаў спецыяльнасці 1 – 21 05 01 “Беларуская філалогія”. У 2 ч. / В. С. Новак, А. А. Кастрыца; М-ва адукацыі РБ. Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны, 2009. – Ч. 1. – 119 с.

25. Новак, В. С. Фальклорная практыка: практычны дапаможнік па раздзеле “Каляндарная абраднасць” для студэнтаў спецыяльнасці 1 – 21 05 01 “Беларуская філалогія”. У 2 ч. / В. С. Новак, А. А. Кастрыца; М-ва адукацыі РБ. Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны, 2009. – Ч. 2. – 63 с.

26. Новак, В. С. Фальклорная практыка: практычны дапаможнік па раздзеле “Народная міфалогія беларусаў” для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” / В. С. Новак, А. А. Кастрыца, К. В. Паборцава; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 79 с.

27. Новак, В. С. Фальклорная практыка: практычны дапаможнік па раздзеле “Прыкметы і павер’і сямейнай абраднасці” для студэнтаў спецыяльнасці 1–21 05 01 “Беларуская філалогія” / В. С. Новак, А. А. Кастрыца, А. М. Палуян; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2009. – 59 с.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)