АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 1. Поняття, структура та джерела підприємницького права

Читайте также:
 1. I. Значение владения движимыми вещами (бумагами на предъявителя и правами требования как вещами)
 2. I. Общее понятие о вещных правах на чужую вещь
 3. I. Права угодий в чужих имениях и общее понятие о сервитутах
 4. II. Общее понятие об ограничениях права собственности
 5. II. Права и обязанности Нанимателя
 6. II. Права и обязанности Сторон
 7. II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
 8. II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
 9. II. Способы приобретения права собственности на движимые вещи
 10. II. СТРУКТУРА отчетА по Практике по профилю специальности
 11. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 12. III. Залог (заклад) движимости, ипотека движимости и залог права

ББК 67.9(4УКР)304я7

П 32

Підприємницьке право : Практикум /Л. В. Ніколаєва О. В. Старцев, П. М. Пальчук, О. О. Бакалінська. — К.. Істина, 2002. — 200с. — Бібліоір. в кінці тем.

 

ISBN 966-7613-32-1

 

Книга загострює увагу на найбільш актуальних проблемах підприємництва, спрямована на поєднання в процесі навчання теорії і практики. Практикум містить методичн вказівки для підготовки та проведення занять з курсу "Підприємницьке право", практичні поради, ситуації завдання, основою яких є реальні судові прецеденти, бібліографію до кожної з тем, орієнтовну тематику дипломних робіт. Найбільш складні для засвоєння теми доповнені схемами.

Розрахована на підприємців, юристів, науковці, викладачів, студентів, а також всіх, хто цікавиться правовою тематикою.

 

ББК 67.9(4УКР)304я7+67.304я:

Колектив авторів:

Ніколаєва Людмила Вікторівна — Програма курсу,

канд. юр. наук, доцент теми І--3

Старцев Олександр Валентинович Теми 4, 6, 7, 9—12.

14-15

ІІальчук Петро Миколайович Теми 5 8

Бакалінська Ольга Олегівна Тема 13

Рецензенти:

Демченко С. Ф. заст. Голови Вищого господарського суду України, канд. юрид, наук, заслужений юрист України

Зуб Г В. — зав. віддиом з питань цивільних та господарських відносин Головного науково-експертіюго управління Апарату Верховної Ради України, канд. юрид. наук

Гриф надано Міністерством освіти і науки України 13 листопада 2002 р. № 14/18.2—2104

© Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М, Бакалінська О.О., 2002

966-7613-32-1 © Видапішігтио "Істина"

 

Передмова

Більшість конфліктних ситуацій у роботі юриста-початківця трапляється через відсутність практичного досвіду, слабку обізнаність Із судовою практикою, невміння застосовувати у роботі отримані теоретичні знання. Некваліфіковано складені угоди, договори, установчі документи неминуче відбиваються на іміджі об'екта підприємницької діяльності, загрожують штрафними санкціями з боку контролюючих органів та контрагентів, завдають матеріальних і моральних збитків, зокрема, і професійній репутації юриста.

Ідея підготовки цього "Практикуму" виникла у процесі викладання курсу "Підприємницьке право", коли висвітилися прогалини у засвоєнні студентами саме практичної частини курсу. Особливо це стосусться студентів заочної форми навчання, які не мають змоги постійно консультуватися з викладачем. На жаль, на сьогодні бракує літератури, яка б допомогла ефективно контролювати знання і водночас містила б методичні рекомендації та вказівки шодо виконання практичних завдань.

"Практикум" має на меті допомогти викладачам підприємницького (комерційного, господарського) права та студентам у підготовці до семінарських (практичних) занять. У ньому висвітлено найбільш гострі, актуальні проблеми, що виникають у господарській діяльності і їх, на думку авторів, доцільно розглядати в межах навчального курсу. Крім традиційних питань для вивчення, у "Практикумі" пропонуються до обговорення проблеми колізії нормативних актів різного ріння, тобто правової неврегульоваиості певних суспільних відносин.

Таким чином, одним із головних завдань цього видання є сприяння розвиткові творчого правового мислення, що допомагатиме засвоєнню підприємницького права на якісно новому, високому рівні, який буде гармонійно поєднувати теорію, практику, а також дещо новаторський підхід до подолання ускладнень у бізнесі в межах закону.

"Практикум" містить програму курсу "Підприємницьке право", що включає 15 тем-розділів. Кожна тема складається з методичного блоку із рекомендаціями щодо підготовки та проведення семінарських (практичних) занять, практичних завдань, а також переліку нормативних актів, джерел судової практики та рекомендованої фахової і періодичної літератури

Особливістю практичних завдань (задач) є те шо вони мають комплексний характер, оскільки більшість із них складено на матеріалах судової практики, при вивченні яких, як правило, закріплюються знання з кількох тем. Це дає можливість викладачеві на власний розсуд розглядати більшість із практичних завдань у межах кількох тем. Наприклад, завдання стосовно порушення прав на фірмове найменування можна розглядати як у темі, що стосується захисту інтелектуальної власності, так і при опрацюванні теми про захист від недобросовісної конкуренції При підготовці завдань було також враховано тісний зв’язок підприємницького права з іншими галузями права. Тому деякі задачі можна розглядати і при вивченні відповідних тем, зокрема в галузі цивільного права.

Перелік рекомендованої літератури, нормативно-правових джерел та судової практики складений із урахуванням можливості підготовки як теоретичної частини теми, так і практичних завдань.

"Практикум" містить додаток з орієнтовним переліком тем для дипломних робіт з курсу "Підприємницьке право", який можна із певною конкретизацією використовувати і для виконання менших за обсягом студентських досліджень на кшталт курсових робіт, рефератів тощо.

Автори "Практикуму" усвідомлюють, що не могли повністю охопити всі питання, яких бажано торкнутися при розгляді відповідних тем, тому із вдячністю сприймуть конкретні відгуки і пропозиції щодо подальшого вдосконалення цього видання.

 

 

Програма курсу "Підприємницьке право"

 

Тема 1. Поняття, структура та джерела підприємницького права

 

Визначення підприємницького права, його ціннісні орієнтири. Предмет підприємницького права, його основні категорії та інститути. Правові відносини, що регулюються підприємницьким правом Товарно-грошові (майнові) та управлінські відносини.

Методологічні основи правового регулювання підприємницької діяльності. Основні ознаки, шо характеризують галузевий метод регулювання. Система підприємницького права.

Підприємницьке право як комплексна галузь. Співвідношення підприємницького права з іншими галузями права. Функції підприємницького права, що визначають його нормативну характеристику. Соціальна цінність підприємницького права як ефективного регулятора ринкових відносин.

Джерела підприємницького права. Юридична сила нормативних актів. Роль актів узагальнення судової практики та судових прецедентів.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)