АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік рекомендованої літератури, нормативно-право вік джерел та судової практики

Читайте также:
 1. I. Нормативно-правовые акты
 2. I. Нормативно-правовые и другие официальные документы
 3. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. Административная школа управления: сущность и значение для развития теории и практики менеджмента
 5. Акты судебной практики
 6. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
 7. Архаїчні джерела української культури
 8. База прохождения практики__________________________________________________________________________________________________________
 9. Баланс підприємства як найважливіша форма звітності, його структура та джерела даних для складання.
 10. Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.
 11. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 12. Бюджетний дефіцит, його причини, види та джерела покриття.

1. Конституція України//Відомості Верховної Ради України. — 1996. — Л» ЗО. - Ст. 141.

2. Господарський процесуальний кодекс України/Кодекси України. — К., 1998. - Кн. І.

3. Закон України віл 7 лютого 1991 р. № 697-12 "Про власнісгь"//Відо-мості Верховної Ради України. — 1991. — № 20. — Ст. 249.

4. Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХП "Про підприємництво "//Відомості Вер*овної Ради України. — 1991. — № 14. - Ст. 168.

5. Закон України від 21 квітня 1993 р. № 31 Іб-ХІІ "Про охорону прав на сорти рослин'" (в редакції Закину від 17 січня 2002 р. № 2986-1Н^/Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 23. — Ст. 163.

6. Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХП "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі'' (в редакції Закону від 1 червня 2000 р. № 1771-Ш)//Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 37. — Ст. 307.

7. Закон України від 15 грудня 1993 р. № ЗШ-ХІІ "Про охорону прав на промислові зразки "//Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7. - Ст. 34.

8. Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХП "Про охорону прав на таки для товарів і послуг "//Відомості Верховної Ради України. — 1994. - № 7. - Ст. 36.

9. Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХП "Про акторське право і суміжні права" (в рєлакші Закону України від 11 липня 2001 р.(//Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 43. — Ст 214.

10. Закон України від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР "Про захист віз недобросовісної коіікуреніііГ//Вшомосгі Верховної Ради України. — 1996. - № 36. - Ст. 164.

11. Закон України від 5 листопада 1997 р. № 621/97-ВР "Про охорону прав на топографії інтегральних мікрос\ем"//Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 8. - Ст. 28.

12. Закон України від 16 червня 1999 № 752-Х1У "Про охорону прав на зазначення походження товар і в "//Відомості Верховної Ради України. — 1999. - № 32. - Ст. 267.

13. Тимчасове положення про правову охорону оо'ектів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій, затв. Указом Президента України від !8 вересня 1992 р. X? 479/92//[ннонація. - 1992. -№ 4-5.

14 Положений про фірму, затв. постановою ЦВК і РНК від 22 червня 1927 рУ/Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК. - 1927. - й липня.

15. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свщошііу України на літак для товарів і послуг, затв. наказом Державного патентного відомства України сіл 28 липня 1995 р № 116.

16. Паризька конвенція і охорони промислової власності віл 20 березня 1883 р.

17. Мадридська угода про міжнародну ресстрацію знаків віл 14 квітня 1891 р.

їй. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС)/Рсзулі)Тати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: тексти офіційних документів. — К., 1998.

19. Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 29 лютого 1996 р. № 1)2-5/95 ''Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з в ілш кодуванням моральної шкоди "//Збірник роз'яснені, Вищого арбітражного суду України. — К., 1998.

2(1. Лист Вищого господарського суду Україні: від 14 січня 2002 р № 01-8/31 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаній із застосуванням законодавства про інтелектуальну гласність''.

21. Амдроідук Г Правовая регламентания служебішх изобретс-ний//Юридическая практика. — 2001. — № 23. — С. 13.

22. Андрошук Г. Денисюк В. Передача прав на промьішленную собствен-ность: вознагражденис//Предприпиматсльство. \озяйсіво и право. — 1997. - № 9.

23. Викептьеп И. Суд изучает альфа-частітіш//Юрилическая практика. — 1999. - № 23.

24. Лахно И Недобросовестная конкуренція и проммшленная собстасн-ность в Украйне//І1рслпринимательство, хозяйство и право. — 1996. -■ № 11.

25. Лемчснко Т. Поняття та функції товарного знака//Прсдприниматель-ство, хоіяйство и право. — 2000. — № 5.

26. Дубинский М. Недобросовсстная конкуренция и нарушение прав влааельца товарного зі]ака//Юрнди'іеская практика. — 1999. — № 23

27 Жзров В. Алаптация національного законодате.тьства по вопросам зашитьі прап на йбьекть: интеллектуальной собственности к междуна-рояно признапньїм нормам//Предпринимательство, хозяйетво и право. - 1999. - № 5.

28. Жаров В., ІЛевелева Т. Нужсн ли Украйно закон об охрапе прав па коммерческую тайпу?//Прсдпринимательство. хозяйство и право. — 1997. - № 5.

29. Кашшшева О. Сраииитсльная характеристик правового режима товарних знаков в Украине, России и Польше//Предпринимательствп, чозяіїство и право. — 1998 — X» 11,

30. Коваленко Т. Примьішленная собственность как составная часть ип-теллектуальной собственности//Юридическая практика. — 2001. — № 23. - С. 10.

31. Коммерчсское прапо/Лол ред. Попопдопуло В.Ф., Яковлевой В.Ф. — СПб., 199В.

32. Крайпев П. Проблеми комплексної) оцеїіки интеллектуальной собст-вепностиУ/Предприниматсльстію, хозяйство и право. — 1998. — № 5

33. Крьіжна В. Знаки для товаров и услуг и лицензии на их использова-ние//Прелпршіиматсльство, лозяйство и праро. — 1999. — № І.

34. Крьіжна В. Право преждеполкювапия в патентном праве Украи-ньі//Предпршшмательство. чозййство и право. — 1999. — № 2.

35. Макарепкова М. Скандальная "'абшсизвсстпость'у/Юридичсская практика. - 2000. - № 18.

36. Нсгрескул В. Ответст вен ность за нарушенме прав на обьектьт промьі-шлешюґі собі:твешгостл//ІОридическая практика. — 2001. — № 23. — С. 11.

37. Пзхаренко А. Некоторьіс пракпіческие вопросм оцснки ивтеллекту-ачьной собственности/Діредпринимательство, хознйство ,: право. —

1997. - № 12.

38, Пстрик И. ТКІР5 и директиви £С: право на прозрачнук іінформз-цию об змитентах в Украй }іе//Предпринимательство, хазяйство и право — 2000. - N° 6.

39 Петрови Л. По стойке "СмирноРР"//Юридпческая практика — 2000. — № ЗО.

40. Прахов 6. Как демонстрировать обьект лицензііи?//Г1рслпринима-тельство, хозяйство и право. — 1997. — № 7.

41. Прахов Б. Послсдствіія нарушения прав обладателя патента//Пред-принимательство, хозяйство и право. — 1997. — № 6.

42. Ридченко И. Регистраиия домена •Л1А//Юридическзя практика. — 2002. - № 4. - С. 6.

43. Ридчепко И. Столкповение фирменньїх найменований її товарньїх знаков на рьінке товаров и услут//ІОридичсская практика. — 2000. —

44 Ссргеев В. Фирменное наимепование без зашитьі//Юриическая практика. - 1998. - № 20.

45. Тимофеенко Л. Об использовании товарньїх зпаков//Пре::гфинима-тельство, хозяйство и право. — 1996. — № 3.

46. Тимофеенко Л. Проблеми правовой охраньї и использоваїяч іпобре-тений//Предпринимательство, козяйстао и право. — 1996. - № 2.

* 47. Тимощук Л. Патентная активпость и развитие государственной сис-

теми охраньї промьішленной собственности//Предприништельстію., хозяГіство и право. — 1998. — № 7.

48. Цивільне право України/За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцозоі. — К., 1999.

49. Черепов Л. Знаковьіе войньг//Юридическая практика. — 1999. — № 18.

50. Черепов Л. Фирменное паимснование в деятельности преллрипима-теля//Юридическая практика. — 2000. — № 34. — С. II.

51. Черненко А. ВО53, отдаіі покурить...//Юридическая практика. — 1999. - № ІЗ.

52. Черненко А. Юридическая фирма требует возмешенин м:?альпого вреда//Юридическая практика. — 1999. — № 12.

53. Шамрина Е., Пахаренко А. Интсллектуальная собственность как не-материальньїе активьі//Предпринимательство, хозяйство и право. —

1998. - № 6.

54. Штефан М. Ответствснность за нарушение прав в сферс премьшлен-

ной собстаениости и судебпая зашита зтих прав//Предприі-;іиатель-

* ство. хозяйство и право. — 1996. — № 10.

{ 55. Щербина В. Господарське право України: Навч. посібник. — К , 2002.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)