АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік рекомендованої літератури, нормативно-правових джерел та судової практики

Читайте также:
 1. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. Административная школа управления: сущность и значение для развития теории и практики менеджмента
 3. Акты судебной практики
 4. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
 5. Архаїчні джерела української культури
 6. База прохождения практики__________________________________________________________________________________________________________
 7. Баланс підприємства як найважливіша форма звітності, його структура та джерела даних для складання.
 8. Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.
 9. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 10. Бюджетний дефіцит, його причини, види та джерела покриття.
 11. В результате прохождения практики формируются академические, социально-личностные, профессиональные компетенции.
 12. Важность духовной практики

1. Конституція Україііи//Бщомості Верховної Ради Україні!. — 1996. — № ЗО. - Ст. 141.

2. Господарський процесуальний кодекс України/Кодекси України. — К.. 1998. - Кн. 1.

3. Житловий кодекс УРСР/Колекси України. - К.. 1948. - Кн. 1.

4. Цивільний кодекс Української РСІ'/Кодскси України. — 1998. — Кн. 2.

5. Закон України під 3 грудня 1990 р. № 507-ХП "Про ціни і ціноутворення"'//Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 52. — Ст. 650.

6. Закон України від 4 грудня 1990 р. К= 509-ХІІ "Про державну податкову службу іі Україні" (в редакції Закону під 24 грудня 1993 р. № 3813-ХІ[)//Бідомості Верховної Ради України. - 1994. — № 15. -Ст. 84.

7. Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-XII "Про піди риє мництво"// Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. - Ст. 168.

8. Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХП "Про господарські то вар и сійа'7/ В ід ом ості Верховної Ради України. — І991. — № 49. — Ст. 682.

9. Закон України від ІО грудня 199І р. № 1956-ХП "Про товарну біржу"'//Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 10. — Ст 139.

10. Закон України віл 4 березня 1992 р. № 2163-ХІІ "Про приванпацію державного майка" (я редакції Закону від 19 лютого 1997 р. № Я9/97-ВР)//Віломості Верховної Ради України. - 1997. - № 17. -Ст. 122.

11. Закпи України віл 19 червня 1992 р. № 2482-ХІІ '"Про приватизацію державного житлового фонду "//Відомості Верховної Ради України. — 1992. - № 36. - Ст. 524.

12. Закон України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції Закону під 22 травня 1997 р. № 283/97- В ['(//Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 27. -Ст. 181.

13. Закон України від 22 грудня 1995 р. № 493/95-ВР "Про поставки продукції для державних потреб'У/Відомості Верховної Ради України. — 1996. - № 3. - Ст. 9.

14. Закон України від 21 листопада 1996 р. № 537/96-ВР '"Про держанні гарантії відновлення заощаджень громадян України "//Відомості Верховної Ради України. — 1997. — ,\і 8. — Ст. 60.

15. Закон України віл 24 січня 1997 р. № 51/97-ВР ''Про державний матеріальний резерв"//Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 13. - Ст. 112.

16. Закон України піл 16 вересня 1997 р. № 53І/У7-ВР "Про бла-іодійництво та благодійні організації"// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 46. - Ст. 292.

17. Закон України від 16 жовтня 1997 р. № 575/97-ВР "'Про електроенергетику"//В і лом ості Верховної Ради України. — 1998. — .№ І. — Ст. І.

18. Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1490-11 ["Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"//Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 20. - Ст. 148.

19. Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затв. Указом Президеніа України ьід 14 березня 1995 р. Лі 213/9з//Уридовий кур'ср. — 1995. — 23 березня.

20. Указ Президента України від 23 липня 1998 р. № 817/98 "Про деякі заходи з де регулювання під: ірис мніщької діяльності "//Офіційний вісник України. — 1998. — № 30. - Ст. 1119.

21. Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, затв. постановою Ради Міністрів СРСР віл 25 липня 1988 р. № ІШ//С6орник постановлений правительства СССР. — 1988.— № 23. — Ст. 70.

22. Положення про поставки товарів народного споживання, затв. постановою Ради Міністрів СРСР від 25 липня 19Й8 р. № 888//Сборітик постановлений правительства СССР. — 1988. — № 23 — Ст. 70.

23. Правила торгівлі у розстрочку, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 р. № 997//Офшіііний вісник України. — 1998. - ,Ч« 27. - С. 45.

24. Постанова Кабінету Міністрів України кіл 18 грудня 1998 р. № 1998 "Про удосконалення порядку формування цін "//Офіційний пісник України. - 1998. - № 51. - С. ІЗ.

25. Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затв. наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 р. № 7/5//Офіііійнип вісник України. - 2002. - № 8. - С. 471.

26. Правила користування електричною енергією, затв. постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від ЗІ липня 1996 р. № 28.

27. Рішення Конституцій ного Суду України у справі за конституційними поданнями Ви ного арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України іцоло офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави н арбітражному суді) від 8 квітня 1999 р. № 3-рп/99//Офішнний вісник України — 1999. — № 15 - Ст. 614.

28. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 квітня 1978 р. № 3 "Про судову практику в справах про визнання угод недійсними "//Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1999 — № 5.

29. Інструкція про порядок прийманим продукції виробничо-техтіічпого призначення і товарів народного споживаний за кількістю, затв. постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР піл 15 червня 1965 р. № П-б//Юридичний вісник України. — 1999. — № 16

30. Інструкція про порядок приймання пролукшї вироби нчо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю, затв. постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СССР від 25 квітня 1966 р № П-7//Юрндичний вісник України. — 1999. — № 16.

31. Роз'яснення президії Витого арбітражного суду України від 2 квітня 1994 р. "Про деякі питання практики вирішення сппріп. пов'язаних з судовим захистом права державної власності".

32. Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України віл ЗО березня 1995 р. № 02-5/218 'Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за договором поставки''//Збірник роі'яснень Вищого арбітражного суду України. — К.. 1998.

33. Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 р. № 02-5/111 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними "//Юридичний пісник України. — 1999. — Лї 16.

34. Лист Витого арбітражного суду України від 7 квітня 1994 р. № 01-8/237 "Про деякі питання застосування чинного законодавства при вирішенні спорін".

35. Лист Вишого арбітражного сулу України від 12 березня 1996 р. № 01-8/ПО "Про Закон України "Про поставки продукції для державних потреб''.

36. Лист Вищого арбітражного суду України від 14 січня 1998 р. Лї 01-8/9 "Про Закон України "Про благодійництво та благодійні організації".

37. Лист Вищого арбітражного суду України від 4 лютого 2000 р. № 01-8/47 "Про практику вирішення окремих категорій спорів за матеріалами президії Вищого арбітражного суду України''.

38. Лист Вищого арбітражного суду України від 28 квітня 2000 р. № 01-8/188 "Про деякі питання практики вирішення спорів за участю Фонду державного майна України (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов)".

39. Лист Вищого арбітражного суду України від 10 травня 2000 р. Лї 01-8/204 "Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства".

40. Лист Вищого арбітражного сулу України від 22 вересня 2000 р. № 01-8/516 "Про практику вирішення окремих категорій спорів (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанові''.

41. Лист Вищого арбітражного суду України від 11 грудня 2000 р. № 01-8/738 "Про практику вирішення окремих спорів, пов'язаних з вексельним обігом (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов)''.

42. Лист Вищого арбітражного суду України від ЗІ січня 2001 р. № ОІ-8/9Х "Про деякі приписи законодавства, яке регулює питання, пов'язані із здійсненням права власності та його захистом".

43. Лист Вищого арбітражного суду України від 20 квітня 2001 р. № 01-8/480 ''Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів"

44. Лист Вищого арбітражного суду України від 11 червня 2001 р. № 01-8/677 "Про практику вирішення окремих категорій спорів за матеріалами президії Вищого арбітражного суду України".

45. Баранова Л. Понятий "пслрсодолимая сила" и "форс-мажор" и их со-отношение є гражданском праве//Пре дпринимательство, хозяйство и право. - 1997. - № 11.

Галанский Д., Харченко Д. Приемка груза по количестну. Законода-тсльетво отстает от практики//Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997. - № 7.

Грейт Я. Бартер: сущность и роль в разнитии зкономики Украймьі на современном зтапе//Предприниматсльство. хозяйство и право — 1999. - № 3.

Джумагсльдиева Г. К вопросу о правовдй природс ценьї как сущест-венного условия до говара//Підприємництво, господарство і право. — 2002. - № 3. - С. 58.

Красько І. Договір ф а кториї ігу// Прсд принц мате льство, хозяйство и право. — 1996. — № 6.

Михайлов А. Показатели качсства товара в хозяйственньїх догово-рах//Прсдпринимательство, хозяйство и право. — 1998. — № 7. Ніколаєва Л.В., Старцев О,В., Пальчук П.М., Іваненко Л.М. Підприємницьке право. — К.., 2001.

Порядинский В.Н., Белик М.Д., Барановский А.И., Апдрющенко Р.И. Предпринимательотно в торгоале или как вести торгонос лело. — К., 1993.

Смирнов Д. Украйна — США: прзвовое регулирование купли-прола-жи//Предприн имате льство, хозяйство и прано. — 1996. — № 11. Старцев О. Ще раз про договори дарувапня//3акоп і бізнес. — 1999. — № 23.

Тсньков С. Договори не только для того, чтобьі их нарушать (догово-рьі поставки)//Все о бухгалтсрском учсте. — 1999. — № 19. 56. Теньков С. Договорьг не только для того, чтобьі их нарушать (договори купли-продажи)//Всс о бухгалтсрском учетс. — 1999. — № 26. Теньков С. Договори не только для того, чтобьг их нарушать (договор бартера)//Всс о бухгалтерском учсте. — 1999. — № 79. Тсньков С. Оформлення господарських операцій: юридичні аспск-ти//Юридичний вісник України. — 2000. — № 24. — С. 5. Цивільне право України/За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К., 1999.

Цивільний кодекс України (проект під 25 серпня 1996 р.)//Украінське прано. - І999. - № 1.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)