АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік рекомендованої літератури, нормативно-правових джерел та судової практики

Читайте также:
 1. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. Административная школа управления: сущность и значение для развития теории и практики менеджмента
 3. Акты судебной практики
 4. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
 5. Архаїчні джерела української культури
 6. База прохождения практики__________________________________________________________________________________________________________
 7. Баланс підприємства як найважливіша форма звітності, його структура та джерела даних для складання.
 8. Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.
 9. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 10. Бюджетний дефіцит, його причини, види та джерела покриття.
 11. В результате прохождения практики формируются академические, социально-личностные, профессиональные компетенции.
 12. Важность духовной практики

1. Господарський процесуальний кодекс України/Кодекси України. К... 1998. - Ки. 1.

2. Цивільний кодекс Української РСР/Кодекси України. - К.,

Мі, 2..

3. Цивільний Процесуальний кодекс України/Кодекси України. — 1998. -

Гі.Н. _.

4. Закон СРСР від 26 травня 1988 р. № 8998-11 "Про кооперацію п СРСР'У/ВіДомості Верховної Ради Союіу РСР. - 1988. - № 19 — Ст. 350.

5. Закон УРСР бід 28 жовтня 1989 р. № 8312-11 "Про мови в Українській РСР'У/Віломості Верховної Ради України. - 1989. - № Д5. -Ст. 631.

6. Закон України під 4 грудня 1990 р. № 509-ХІІ "Про державну податкову службу в Україні" (в редакції Закону від 24 грудня 1993 р. № 38ІЗ-Х1І)//Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 15.

7. Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІ1 "Про підприсмництво'У/Вшомості Верховної Ради України. — 1991. — N5 14. - От. 168.

8. Закон України від 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ "Про підприємства в Україні "//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24. — Ст. 272.

9. Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ "Про господарські товариства"//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682.

10. Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХН "Про охорону праці "//Відомості Верховної Рааи України, — 1992. — № 49 — Ст. 668.

11. Закон України від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХП "Про аудиторську діяльність"//Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 23. — Ст. 243.

12. Закон України від 17 грудня 1993 р. № 3745-ХІІ "Про пожежну безпеку"//Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 5. — Ст. 21.

13. Закон України від 6 липня 1995 р. № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"' (а редакції Закону від 1 червня 2000 р № 1776-І11)//Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 38. -Ст. 315.

14. Закон України від 19 грудня 1995 р. № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і п;юдо-вого, алкогольних напоїв та тютюнових виробів "//Відомості Верховної Нади України. - 1995. - № 46. - Ст. 345.

15. Закон України від 23 березня 1996 р. № 98/%-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"//Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 20. - Ст. 82.

16. Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1076-Х1У "Про господарську діяльність у Збройних Силах України"//Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 48. - Ст. 408.

17. Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-111 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"//Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299.

18. Постанова Верховної Ради України від 19 лютого 1992 р. № 2137X11 "Про Державний герб України "//Відомості Верховної Ради України — 1992. - № 40. - Ст. 592.

19. Указ Президента України від 3 липня 1998 р. N° 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підлриємництва"//Офіційний вісник України. — 1998. — № 27 — Ст. 975.

20. Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затв. Указом Президента України від 25 травня 2000 р. № 721/2000//Офішйнии вісник України. - 2000 -№ 22. - С. 24.

21. Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу па початок роботи підприємства, установи, організації, затв. постановою Кабінету Міністрів України під 6 жовтня 1993 р. № 831.

22. Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп, ійгв. постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1496 р. № 781//3ібрання постанов Уряду. — 1996. - № 15. - Ст. 398.

23. Перелік послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 576//Офшііїний вісник України. — 1998. - № 17. - С. 75.

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. К° 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності "//Офіційний вісник України. — 1998. — № 21. — Ст. 767.

25. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 740//Офіцііініш пісник України. - 1998. - № 21. -Ст. 767.

26. Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів, затв. постановою Кабінету' Міністрів України від 13 липня 1998 р. № Ю77//Офішишні вісник України. - 1998. - № 28. -С. 53.

27. Порядок реєстрації військових частин як суб'єктів господарської діяльності у Збройних Силах, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2000 р. № 749//Офіційпии пісник України. — 2001). - № 18. - С. 184.

28. Перелік видів господарської діяльності, здійснєнеія якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 2з липня 2000 р. № 1171//Офіційний вісник України. - 2000. - № ЗО. - С. 117.

24. Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського картування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. X» 1336//Офщіниии вісник України. — 2000. — № 35. - С. 140.

30. Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150//Офіційний вісник України. - 2001. № 7, - С. 166.

31. Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756//Офшійний вісник України. - 2001. - № 27. - С. 37.

32. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затв. постановою правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. № 527//Офі цінний вісник України. - 1999. - № 1. - С. 98.

33. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затБ. постановою правління Національного банку України від 29 березня 2001 р. № 135//Офішйний пісник України. — 2001. — № 18 - С. «48.

34. Інструкція про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої илади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів па право відкриття та функціонування штемпе.тьно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів па оформлення замовлень на виготоаіентія печаток і штампів, затв. наказом Міністер-ства внутрішніх справ України від 11 січня 1999 р. № 17//Офшіилин пісник України. — 1999. — № 17. — С. 216.

.35. Роз'яснення президії Вишого арбітражного суду України від 12 верес ня 1996 р. N8 02-5/334 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств"//3бірник роз'яснень Вишого арбітражного суду України. - К., 1998.

36. Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 6 серпня 1997 р. № 02-5/276 "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про підприємництво "//Юридичний вісник України. — 1998. - № 36.

37. Роз'яснення президії Вишого арбітражного сулу України від 12 березня 1999 р. № 02-5/111 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними "//Юридичний вісник України. — 1999. — № 16.

38. Лист Вищого арбітражного суду України від 24 січня 1997 р. № 01-8/23 "Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів".

39. Лист Вищого арбітражного суду України від 15 травня 1997 р. № 01-8/167 "Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів".

40. Лист Вищого арбітражного суду України віл 11 травня 2000 р. № 01-8/206 "Про деякі питання практики вирішення спорів за участю податкових органів (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов)".

41. Лист Вищого арбітражною суду України від 23 жовтня 2000 р. № 01-8/556 "Про деякі приписи чинного законодавства, що регулює підприємницьку діяльність громадян".

42. Лист Вищого арбітражного суду України від 9 листопада 2000 р. № 01-8/636 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням електронних контрольно-касових апаратів (за матеріалами справ, розглянутих арбітражними судами Автономної Республіки Крим, областей, міст Кисва і Севастополя).

43. Лист Вищого арбітражного суду України віл 20 квітня 2001 р. № 01-8/481 "Про деякі питання практики вирішення спорів про визнанії я угод недійсними (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов)".

44. Лист Вишого арбітражного суду України від 27 червня 2001 р. № 01-2.2/165 "Шодо відповідальності юридичних осіб, за якими майно закріплено на праві оперативного управління".

45. Лист Державної податкової адміністрації України від 21 травня 1999 р. № 7327/7/15-1317 "Про застосування окремих норм Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності "//Все о бухгал терском учете. — 1999. — № 55.

46. Андрушко П. Створення, діяльність, реорганізація і ліквідація суб'єктів підприємницької діяльності — юридичних осі б//Юридичний вісник України. — 1997. — № 52.

47. Блиндкж Е. Как открьггь ечет в банке создаваемому предприя-тию//Всс о бухгалтерском учетс. — 2000. — № 109. — С. 51.

48. Вінник О. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності/Вісник Вищого арбітражного суду України. — 1998. — № 2.

49. Волков Д. Существенньїе условия и признание договора незаключек-ньім//Юридическая практика. — 1998. — № 24.

50. Гейко Н. Лицензирование прелприниматсльской деятельнос-ти//Предпринимательство, хозяйство и право. — 1996. — № 2.

51. Готуй Е. Лицензирование и реорганизация: проблеми и пуги разре-шения//Юридичсская практика. — 2001. — № 2. — С. 7.

52 Граждапское право: Учсбн./Под ред. Толстого Ю.К., Сергеева А.П — Ч. 1. - М , 1996.

53. Грицай Л. Отвстствешюсть за торговлю алкогольними наліпками и тдбачпьіми изделиями без лииензии//Все о бухгал терском учете. —

2000. - № 108, - С. 79.

54. Грицаіі А. Патентованії: сущность торгового патента, порядок сто ио-лучепии и возврата//Все о булгалтерском учеге. — 2000. — № 108. — С. 81.

55. Грицай А. Порядок регистрашш предприятия: Учебн. пособие для на-чинающего прєдпринимагеля//Все о бухгалтерском учетс. — 2000. — № І09. - С. 43.

56. Кпбенісо Е. Наимснованис мшйствспноіо обшссгва: законодатсльст-во и практика//Предпрічіиматсльспво, хоіяйство и право. — 2000. — № 10. - С. 7.

57. Кисслев А. Порядок подготовки учрслительньїк документов и созда-пия уставного фоіша прсдприятия//Предприничательство, хозяйство и право. - 1996. - № 12.

58. Коваленко Н. Государственная отмена//Юриди']сская практика. —

2001. - № 35. - С. 7.

59. Коммерческос право/Под ред. Попондопуло В.Ф., Яковлевой В.Ф. — С-Пб., 1998.

60. Кондратова А. Пять кругов регистрац нон ного "ада"//Юридичсская практика. — 1999. — № 6.

61. Красовсі.ка А. Державна реєстрація як умова реалізації права на підприємництво в Україні//Підприємниіітво. господарство і право. —

2002. - № 7. - С. 62.

62. Кучеренко И. Как зарегистрировать и перерегистрировать предприя-тие//Предп ричи мате льство, хозяйство и право. — 1996. — № 1.

63. Мизюк В. Торговьій патент при упрошенпьіх системах налогообложе-ния//Все о бухгалтєрском учетс. — 2000. — № 45. — С. 27.

64. Мизюк В. Что пообходимо для изготовления печати и штампов//Все о бухгалтерском учете. — 2000. — № 109. — С. 54.

65. Мизюк В., Рибалка О. Порядок регистрации 'іастньїх предпринима-телеи//Все о бухгалтерском учете. — 2000. — № 66. — С. 22.

66. Назарова Ю. Гарантии свободи предпринимательской деятельности в сферс регистрации//Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 1. - С. 22.

67. Назарова Ю. Права промьшіленной шбственпости как форма участия в хозяйственном об ще ствс//Підприємництво, господарство І право. — 2002. - № 8. - С. 44.

68. Наїарова Ю. Правовьіе особеїшости внесення прав на шобретепия, промьішлснньіе модели, полезньїе обрати в уставний фонд хозяйст-венііого общества//Піаприємниіітво, господарство і право. -- 2002. — № 6. - С. 40.

69. Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М., Іванспко Л.М. Піпприємницьке право. — К., 2001.

70. Овчарова Е. Порядок регистрации и перерегнетрации юридических лиц — субгектов предпринимательской деятельности в органах госу-дарстБеппой налоговоіі слузкбьі//Все о бухгалтерском учете. — 2000. — № 109. - С. 48.

71. Саниахметова Н. Санкшіи. применяемьіе к предприятиям при осуще-ствлепии предпринимательской деятельности, и прановьіе ередства зашити от их необоснованного применсния//[Іредпринимательство, хозяйство н право. — 1998. — № 10. — С. 6.

72. Сашахметова Н.О. Правовий .захист підприємництва в Україні. — К., 1999.

73. Щербина В. Господарське прано України: Навч. посібник. — К., 2002.

74. Якщо відсутня лінснзія//3акон і бізнес. — 1999. — № 5. — С. 11.

75. Яккова Г.. Проблеми уменьшения уставного фонда хоіяйсгвєшшх обществ//Підприемництво, господарство і право. — 2002. — № 5. — С. 3.

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)