АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік рекомендованої літератури, нормативно-правових джерел та судової практики

Читайте также:
 1. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. Административная школа управления: сущность и значение для развития теории и практики менеджмента
 3. Акты судебной практики
 4. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
 5. Архаїчні джерела української культури
 6. База прохождения практики__________________________________________________________________________________________________________
 7. Баланс підприємства як найважливіша форма звітності, його структура та джерела даних для складання.
 8. Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.
 9. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 10. Бюджетний дефіцит, його причини, види та джерела покриття.
 11. В результате прохождения практики формируются академические, социально-личностные, профессиональные компетенции.
 12. Важность духовной практики

1. Конституція України//Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. - Ст. 141.

2. Господарський процесуальний кодекс України/Кодекси України. — К,. 1998. - Кн. І.

■ З. Цивільний кодекс Української РСР/Кодекси України. — К., 199&. — Кн. 2.

4. Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІ! "Про підприємництво "//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. - Ст. 168.

5. Закон України від 27 березня 1991 р. № Ш-ХІІ "Про підприємства в Україні "//Відомості Вершеної Ради України. — 1991. — X? 24. — Ст. 272.

6. Закон України лід 16 квітня 1991 р. № 959-ХП "Про зовнішньоекономічну діялі-іпсть"//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29. - Ст. 377.

7. Закон України від 25 червня 1991 р. № 1251-12 'Про систему оподаткування" (ь редакції Закону від 18 лютого 1997 р. № 77/97-ВР)//Відомості Верховної Ради України. — 1997. — Лї> 16. — Ст. 119.

8. Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4002-ХП "Про міжнародник комерційний арбітраж"//Відомості Верховної Ради України. — 1994 — № 25. - Ст. 198.

9. Закон України від 23 вересня 1994 р. № ]85/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті "//Відомості Верховної IV ди України. - 1994. - № 40. - Ст. 364.

10. Закон України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції Закону від 22 травня 1997 р № 2X3/97-ВР)//Відомості Верховної Рад» України. - 1997. — № 27 — Ст. 181.

11. Закон України від 23 грудня І99Я р. № 351-Хіу "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності "//Відомості Верховної Ради України. — 1999. - № 5-6 -Ст. 44.

12. Закон України віл 20 травня 1999 р. № 679-ХІУ "Про Національнії» банк України "//Відомості Верховної Ради України —• 1999 —№29 — Ст. 238.

13. Декрет Кабінет)' Міністрів України від 26 грудня 1992 р. № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян"//Відомості Верховної Рал» України. - 1993. - № 10. - Ст. 77.

14. Декрет Кабінету Міністрі!! України віл 19 лютого 1993 р. № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю "//Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 17. — Ст. 184.

15. Указ Президента України під 4 жовтня 1994 р. № 567/94 "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних тсрмінів'У/Урядовий кур'єр. — 1994. — 6 жовтня.

16. Порядок піднесення операцій резидентів у разі провадження ним» зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації", консигнації, комплексного будівництва, оператипного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів І товарів спеціальною призначення, затв. постановою Кабінет}' Міністрів України від ЗО березня 2002 р № 445//0фщійниіі вісник України. - 2002. - № 14 — С. 209.

Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (додаток № 1 до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України під 21 червня 1995 р. Мг 444)//Зібрання постанов Уряду. - 1995. - № 9. - Ст. 243.

Постанова Кабінету Міністрів України віл І8 грудня 1998 р. № 19У8 "Про удосконалення порядку формування шн'7/Офшійішй вісник України. - 1998. - № 51. - С. 13.

19. Постанова Кабінету Міністрів України під 29 квітня 1999 р. № 756 "Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності'7/Офщійний вісник України. - 1999. - № 18. - Ст. 781.

20. Постанова Кабінету Міністрів України віл 18 і рудня 2001 р. № 1703 "Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2002 році7/0фіцінний вісник України. - 2001 -№ 51. - С. 432.

21. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201//Офіційний вісник України. - 200І. - № 39. - С. 158.

22. Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктіь господарської діяльності в Україні, затії, наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язки; і торгівлі України від ЇХ січня 1996 р № ЗО.

Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затп. постановою правління Національного банку України від 24 березня 1999 р. № І36//Офщійниії вісник України. — 1999. — № 22. — С. 131. Положення про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток, затв. наказом Державної податкової адміністрації України від 16 січня 1998 р. № 23//Офіційний вісник України. — 1998. — № 5. — С. 181. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р./Международнос часіное право: Сборник нормативних доку-ментов. — М., 1994.

ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року, видання МГП № 560(//Урядовий кур'єр. — 20(12. — 10 квітня.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Відкритого акціонерного товариства "'Лубнифарм" щоло офіційного тлумачення положені, частини другої статті 6 Закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" і статті 154 Цивільного кодексу Української РСР (справа про порядок підписання зовнішньоекономічних договорів) від 26 листопада 1998 р. № 16-рп/98//Офіційний вісник України. - 1998. - Л'ї 48. - Ст. 1767. Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 16 квітня 1993 р. № 01-6/438 "Про деякі питання застосування позовної давності при вирішенні господарських споріи "//Збірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України. — К., 1998.

Роз'яснення президії Вищого господарського суду України від 31 травня 2002 р. № 04-5/608 "Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій". Лист Вищого арбітражного суду України від 21 червня 1999 р. № 01-8/292 'Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства".

Лист Вищого арбітражного суду України від 7 лютого 2000 р. № 01-8/48 "Про деякі питання практики вирішення спорів за участю податкових органів".

Лиет Вищого арбітражного суду України від 10 травня 2000 р. № 01-8/204 "Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства".

Лист Вищого арбітражного суд} України від 20 квітня 2001 р. № 01-8/481 "'Про деякі питання практики вирішення спорів про визнання угод недійсними (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов)". Лист Вищого господарського суду України від 27 листопада 2001 р. № 01-8/1289 ''Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням валютного законодавства (за матеріалами Вищого господарського суду України)".

Ашуркоа О. Щодо ефективності правового регулювання зовнішньоекономічних договорів//Юридичний вісник України. — 1998. — № 2. Еогун В. Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних угод//Предприниматсльство, хозяйство и право. — 1999. — № 7. Горицкая Н. Такой загадочньїй бартср//Прсдпринимательство, хозяйство и право. — 1999. — № 7.

Давиденко О. Долгосрочньїе виділ внешнезкопомической дсятельно-сти и роль сунеренитета государства в международном частном пра-ве//Юридическая практика — 2000. — № 9.

Дрсгулнс Е. Инкотермс 2000//Юридическаи практика. — І999. — № 19.

Живагип А. Призпапис и исполнеиие инострапньїх судебньіх (арбит-ражішх) рсшепий//Юридическая практика. — 1999. — № 10. Закон України "Про нормативно-правові акти" (проект] від 27 січня 2000 р.

42. Зкірчовська С. Між на роди о-правова відповідач ьшсть//Юридичниі-вісник України. — 1999. — № 12.

43. Ковальчук О., Юров С. Бартер как нашональное '"ерелетно" межлл1-народньїч расчетов//Все о бухгалієрском учете. — 1999. — № 6.

44. Кожухон Д. Кто не успел — пепяй на ссбя//Юріідическая практика. —

2000. - № 8.

45. Коломиеи А. Комиссия или консишашін. А какая разі їй ц а?// В се п бунгалтерском учетс. — 1999. — № 6.

46. Крат В. Разрешите представиться//Юрядическая практика. — 2000. — № 47. - С. 7.

47. Криьолапов В. Исковая давность в междупаролном частном лра-нс//Прсдпринимаіельстгю, хозяііство и право. — 1996. — № II.

48. Криволапов Б. Исковая давность во висшкежономической деятелі,-лости/Діредгіринимательстно, хозяйство и право. — 1996. — № 7.

49. Лапеико Т., Мосійчук С. Повернення виручки н іноземній валюті ч,і експортовані то вари//Вісник податкової служби України. — 2000. -№ ІЗ.

50. Малиновська В. Захисне застереження як особлива умова зовнішньоекономічного конгракту//Підприємництво, господарство і право. —

2001. - № 3. - С. 7.

51. Малиновська В. Проблеми використання форс-мажорного застереження у зовнішньоекономічному контракту/Підприємництво, господарство і право. — 2001. - № 3. - С. 37.

52. Наіаренко В. Використання договору комісії у зовнішньоекономічнії! діяльності/Дірсдпринимательство, хозяйство и право. — 1999- — № 1.

53. Павлон А. Сущность и значение банковских корреспондентских отпо-шений во впешпезкономнческой деяте.]ьности//Юриди'іеская практика. - 2000. - Де 7.

54. Тснькоп С. Догопорьі не тоііько для того, чтобьі их нарушать (договор 6артера)//Бсс о бухгалтерском учете. — 1999. — № 79.

55. Ткаченко Н., Доктор А. Договор (контракт) кушш-лродажи во внеш-

НЄЗКОНОМИЧЄСКОЙ ДЄЯТСЛЬНОСТи//ПрЄДПрИНИМатСЛЬСТВО. ХОЗЯЙСТПО ][

право. - 1996. - № 4.

56. Ткаченко И.. Доктор А. Контракт (договор) кушіи-продажи во виєш незкономической деятельпости//Предпринимательство, хозяйство и право. - 1996. - № 12.

57. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. — К.. І997.

58. Филипов А. Исковая давность в международном частном праве: кун-ля-продажа//Предпринимательство, хозяйство и право. — 1997. — № 8.

59. Хахулин !і. Прсдели диспозитивно ста в международном коммерчес-ком арбитраже//Предпринимательетво, хозяйство и право. — 1998. — № 6.

60. Хахулин В., Кравченко В., Мальїга В. Проблеми правового обеспече-ния безопасности Украиіш во внешнезкономической деятельнос-ти//Предпринимательство. хозяйство и право. — 1998. — № 8.

61. Цірат Г. Міжнародний комерційний арбітраж. — К., 2002.

62. Шевченко О. Бартер во внешпезкономической деятельности//Все о бухгалтерском учете. — 1999. — № 52.

63. Шишкин В. Арбитрвіжньій институт торгової! палати Стокгольма и порядок разрешения им коммерческих споров//Предпринимательство. хозяйство и право. — 1997. — Хе 1.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)