АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

І. Організаційно-правове регулювання підприємницької діяльності

Читайте также:
 1. VI. Характер діяльності учнів.
 2. VII. Характер діяльності учнів.
 3. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 4. Адміністративний захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.
 5. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини
 6. Алгоритм здійснення аналітичній діяльності класного керівника
 7. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання
 8. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)
 9. Аналіз доходів підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний аналіз доходів, факторний аналіз доходів)
 10. Аналіз організації виробництва і ефективної діяльності на підприємстві .
 11. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
 12. Аналіз туристичної діяльності в Херсонській області

1. Правове регулювання діяльності суб'єктів підприємництва без створення юридичної особи.

2. Правовий статус підприємств: засади їх функціонування.

3. Правове регулювання діяльності приватних підприємств.

4. Особливості етворення і функціонування господарських товариств.

5. Акціонерне товариство як суб'єкт підприємницької діяльності.

6. Правовий статус відкритого акціонерного товариства.

7. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

8. Юридичні аспекти створеііня і функціонування об'єднань підприємств.

9. Правові засади функціонування малого бізнесу в Україні.

10. Правовий статус неприбуткових організацій в Україні.

11. Правові аспекти діяльності кредитних спілок як неприбуткових організацій.

12. Правове регулювання рекламної діяльності в Україні.

13. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

14. Проблеми правового регулювання припинення підприємств України.

15. Банкрутство суб'єктів підприємництва (процесуально-правові аспекти).

16. Правові проблеми запобігання банкрутству підприємств.

17. Правові проблеми відновлення платоспроможності боржника під час провадження справ про банкрутство.

18. Правове регулювання процедури банкрутства державних підприємств.

19. Правовий статус майна підприємства.

II. Правове регулювання права інтелектуальної власності

20. Правова охорона промислової власності у господарській діяльності.

21. Правова охорона знаків для товарів і послуг.

22. Питання захисту авторських прав у галузі розробки програмного забезпечення.

23. Проблеми правового захисту авторських і суміжних прав на аудіовізуальні твори.

24. Правове регулювання діяльності телерадіокомпаній.

25. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав.

III. Правове регулювання інвестиційної діяльності

26. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

27. Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності: правовий статус інвестора та учасника інвестиційних відносин.

28. Правове регулювання спільного інвестування в Україні.

29. Інтелектуальні інвестиції як форма сучасного інвестування.

30. Правове регулювання іноземного інвестування в Україні.

31. Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями.

32. Проблемні питання оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями,

IV. Правове регулювання ринку цінних паперів (фондового ринку) в Україні

33. Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні.

34. Правове регулювання випуску та обігу акцій па ринку цінних паперів України.

35. Правове забезпечення реєстрації випуску та обігу акцій і облігацій на ринку цінних паперів України.

36. Боргові цінні папери на фондовому ринку України.

37. Правове регулювання вексельного обігу в Україні.

38. Правове забезпечення участі банків у сфері вексельного обігу в Україні.

39. Особливості правового статусу фондової біржі.

40. Правове регулювання деривативів в Україні.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)