АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік рекомендованої літератури, нормативно-правовнх джерел та судової практики

Читайте также:
 1. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. Административная школа управления: сущность и значение для развития теории и практики менеджмента
 3. Акты судебной практики
 4. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
 5. Архаїчні джерела української культури
 6. База прохождения практики__________________________________________________________________________________________________________
 7. Баланс підприємства як найважливіша форма звітності, його структура та джерела даних для складання.
 8. Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.
 9. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 10. Бюджетний дефіцит, його причини, види та джерела покриття.
 11. В результате прохождения практики формируются академические, социально-личностные, профессиональные компетенции.
 12. Важность духовной практики

1. Конституція України //Відомості Верховної Ради України. — 1996. --№ 30. - Ст. 141.

2. Цивільний кодекс Української РСР/Кодекси України. — К., 19913. ... Кн. 2.

3. Господарський процесуальний кодекс України /Кодекси України. ~ К., 1998. - Кн. І.

4. Закон України від 4 грудня 1990 р. № 509X11 "Про державну податкову службу в Україні" (в редакції Закону від 24 грудня 1993 р № 3813-ХІІ)//Відомості Всрховної Ради України. — 1994. — № 15. -Ст. 84.

5. Закон України від 7 лютого 1941 р. № 698-ХП "Про підприємництво "//Відомості Верховної Ради України. — 1991. -№ 14. - Ст. 168.

6. Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-Х1І "Про господарські товариства "//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49- -Ст. 682.

7. Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-111 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності "//Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299.

8. Положення про Державну податкову адміністрацію України, затв. Указом Президента України під 13 липня 2000 р. № 886/2000//Офіційний вісник України. - 2000. - № 29. - С. 38.

9. Абрамов Н. Еше раз о проектах Гражданского и Хозяйственного кодексов // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1997. — № 6. — С. 20.

10. Быков А. Прсдпринимательскос право: проблеми формирования и развития //Вестник Московского универемтста. Серия 11 "'Право". — 1993. - № 6.

11. Вінник О. Ключові поняття корпоративної конфліктології//Підприємництво, господарство і право. — 2000. — № 12. — С. З

12. Коммерческое право/Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. — СПб., 1998.

13. Концепція реформи адміністратипного права України. — Глава 5. — С. 24

14. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. — М.. 1992.

15. Лаптев В. Хозяйственное право — право предприниматсльской дея-тельности//Государство и право. — 1993. — № І.

16. Лямцева Т. Хозяйственная деятельность государственных сельхоз-предприятий и ее правовая основа//Предпринимательство, хозяйство и право. - 1999. - № 5. - С. 58-59.

17. Мартемьянов В.С. Хозяйственнос право. — М., 1984. — Т. 1.

18. Ніколаева Л.В.. Стариев О.В., Пальчук П.М., Іваненко Л.М Підприємницьке право. — К., 2001.

19. Підприємницьке право України/За ред. Р.Б. Шишки. — Харків. 2000. — С. 49.

20. Теоретические проблемы хозяйственного права/Под. ред. В.В. Лаптева. - М-, 1975.

21. Цивільне право України/За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К 1999.

19. Щербина В. Господарське право України: Навч. посібник. — К.. 2002

Тема 2. Поняття та види підприємницької діяльності

 

2 1. Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи.

22. Види підприємницької діяльності.

2 3 Суб'єкти підприємницької діяльності. Загальні положення.

 

Методичні рекомендації

 

2.1. При визначенні підприємницької діяльності слід звернути увагу на практичне значення відокремлення підприємницької діяльності від інших видів діяльності, що мають на меті отримання прибутку або доходу. Зокрема, це пов'язано із тим. що у деяких випадках адміністративна, кримінальна відповідальність передбачена винятково стосовно підприємницької діяльності. Як приклад можна навести відповідні положення ст. 164 '"Порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю" Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 202 "Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю" Кримінального кодексу України та ін. Для цього слід чітко усвідомлювати ознаки підприємницької діяльності (безпосередня діяльність; самостійна діяльність; систематична діяльність; діяльність на власний ризик; діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг; основна мета діяльності — отримання прибутку: провадження діяльності особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством).

Розглядаючи ознаки підприємницької діяльності, особливу увагу слід звернути на систематичність підприємницької діяльності, оскільки кількісні критерії систематичності законодавством не встановлено. При вирішенні цього питання можна посилатися на Декрет Кабінету Міністрів України "Про податок па промисел", згідно з яким у разі, коли продаж товарів здійснюється протягом календарного року більше чотирьох разів, така діяльність вважається систематичною. У порядку обговорення можна порівняти це положення із положешшми кримінального права, згідно з якими систематичною діяльністю вважається така, шо відбувалася три і більше разів. Під час розгляду ознаки отримання прибутку в результаті підприємницької діяльності доречно проводити розмежування понять прибутку і доходу, виходячи із визначень, наведених у Законі "країни "Про оподаткування прибутку підприємств". Підсумовуючи розгляд ознак підприємницької діяльності, слід зауважити, шо Діяльність може вважатися підприємницькою тільки за умов, що вона має відповідні ознаки у сукупності.

Має сенс зупинитися на дещо спірному положенні ст. І Закону України "Про підприємництво", яка визначає підприємництво як діяльність..., яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством". Адже з цього випливає, що діяльність, що здійснюється особами, не зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності, не можна відносити до підприємницької, а тому вищезазначені положення Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України фактично не можуть бути застосовані.

Зважаючи на наявність різниці між прибутком і доходом, слід зупинитися на різниці між підприємницькою і господарською діяльністю, визначення яких наведено у законах України "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності''. Ця різниця має суто практичне значення, адже ліцензуванню підлягає саме господарська діяльність, яка не має ознак, характерних для підприємницької діяльності, зокрема, ознаки отримання прибутку.

Принципи підприємницької діяльності досить чітко закріплено в ст. 5 Закону України "Про підприємництво". Але тут можна подискутувати з приводу принципу вільного найму працівників. Конкретизація цього принципу міститься в тексті іншого принципу — залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством. Адже законодавство, зокрема, містить положення, то обмежують трудові права іноземних громадян та осіб без громадянства (див. ст. 8 Закону України "Про зайнятість населення", якою передбачена необхідність отримання дозволу на працевлаштування у державній службі зайнятості України).

2.2. Розмежування підприємницької діяльності за видами має здебільшого теоритичний, до того ж — неофіційний, характер. Тому допускається застосування різних ознак і, відповідно, інших критеріїв та видів підприємницької діяльності. За основу можна взяти класифікацію, наведену у підручнику "Правові основи підприємницької діяльності" за редакцією В.І. Шакуна, П.В. Мельника. В.М. Поповича. Зокрема, класифікувати підприємницьку діяльність можна за ознакою предмета діяльності (виробнича, невиробнича), за наявністю обмежень у здійсненні підприємницької діяльності (вільна, дозвільна), за ознакою законності здійснення підприємницької діяльності {легальна, тіньова), а також за іншими ознаками.

2.3. У широкому розумінні суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути фізичні і юридичні особи, які здійснюють діяльність, яка за своїми ознаками підпадає під визначення підприємницької.

Одразу радимо розрізняти підприємницьку діяльність фізичних і юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності. Щодо фізичних осіб законодавство (ст. 2 Закону України "Про підприємництво") встановлює певні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю. Тут доречно знову повернутися до ознак підприємницької діяльності, а саме — до ознаки безпосередньості, а також до положень ч. 2 ст. І Закону України "Про підприємництво" про те, що створення (заснування) суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи, а також володіння корпоративними правами не є підприємницькою діяльністю.

Переходячи до юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності варто у порядку поточного контролю з'ясувати ознаки юридичної особи, а також поняття комерційної організації. Загальні відомості про суб'єктів підприємницької діяльності радимо подати у схемі (схема І):

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)