АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік рекомендованої лггератури, нормативно-правових джерел та судової практики

Читайте также:
 1. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. Административная школа управления: сущность и значение для развития теории и практики менеджмента
 3. Акты судебной практики
 4. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
 5. Архаїчні джерела української культури
 6. База прохождения практики__________________________________________________________________________________________________________
 7. Баланс підприємства як найважливіша форма звітності, його структура та джерела даних для складання.
 8. Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.
 9. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 10. Бюджетний дефіцит, його причини, види та джерела покриття.
 11. В результате прохождения практики формируются академические, социально-личностные, профессиональные компетенции.
 12. Важность духовной практики

і. Конституція України//Бідомостї Верховної Ради України. — 199Ь. — № ЗО. - Ст. 141. . __

2. Господарський процесуальний кодекс України/Кодекси України. К, 1998. - Кн. І.

3. Цивільний колекс Української РСР/Кодскси України. — К., 1998. — Кн. 2.

4. Цивільний процесуальний кодекс України/Кодекси України. — К., 1998. - Кн. 2.

5. Кримінальний кодекс України//Відомості Верховної Ради України. — 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

6. Кримінальгю-происсуальний колекс України/Кодекси України. — К.. 1998. - Кн. 3.

7. Закон СРСР віл 26 трапня 1988 р. № 8998-11 "Про кооперацію н СРСГУ/Віаомості Верховної Ради Союзу РСР. - 1988. - № 19. -Ст. 350.

8. Закон України віл 7 лютого 1991 р. № 697-12 "Про масність "//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 20. — Ст. 249.

9. Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ "Про підприемництво'У/Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № н. - Ст. 168.

10. Закон України від 27 березня 1991 р. № Ш-ХП "Про пщприсмсіва в Україні "//Відомості Верховної Рали України. — 1991. — № 24. — Ст. 272.

11. Закон України від 16 квітня І991 р. № 959-ХІ1 "Про зовнішньоекономічну діяльність "//Відомості Верховної Ради України — 1991 — № 29. - Ст. 377.

12. Закон України від 18 червня 1991 р. № 1201-XII "Про цінні папери і фондову б іржу "//В і лом ості Верховної Ради України. — 1991. — ,\ї 38 — Ст. 508.

13. Закон України під 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІГ "Про господарські товариства''//Вїдомості Верховної Ради України. — 1991 — № 49 — Ст. 682. ' ■

14. Закон України від 20 грудня 1991 р. № 2009-ХП "Про селянське (фермерське) господарство" (в редакції Закону від 22 червня 1993 р Кк ЗЗІ2-ХІІ)//Відомостї Верховної Ради України. — 1993 — № 3' —-Ст. 341). ' "■

15. Закон України від [4 лютого 1992 р. № 2114-ХП "Про колективне сільськогосподарське підприємство "//Відомості Верховної Рали України. - 1992. - № 20. - Ст. 272.

16. Закон України від 10 квітни 1992 р. № 2265-ХІІ "Про споживчу кооперацію "//Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 30 _ Ст. 414

17. Закон України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР "Про оподаткуван пн прибутку підприємств" (в редакції Закону від 22 трапня 1997 р м, 3!П/97-ВР)//Відомості Верховної Рали України. — 1997. — № -уу -

Ст.'і8І.

18. Закон Укра'ши віл 21 листопада 1995 р. № 437/95-ВР "Про промисло-во-фінатгсові групи в Україні ■"//Відомості Верховної Ради України. — [9%. _ № 23. - Ст. 88.

19- Закон України під 17 літня 1997 р. № 469/97-ВР ''Про сільськогосподарську кооперашю'У/Відочості Верховної Рали України. — 1997. — № 39. - Ст. 261.

20. Закон України від І червня 2000 р. № 1775-111 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності "//Відомості Верховної Ради України - 2000. - № 36. - Ст. 299

21. Закон України від 15 березня 2001 р. № 2299-111 "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) "//Відомості Верховної Рали України. — 2001. — № 21. — Ст. 103.

22. Декрет Кабінету Міністрів України віл 31 грудня 1992 р. № 24-92 "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств'У/Відомості Верховної Ради України."- 1993. - К? II. - Сі. 94,

23. Декрет Кабінету Міністрів України віл 17 березня 1993 р. М' 23-93 "Про довірчі товариства "//Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 19. - Ст. 207.

24. Указ Президента України від 11 трання 1994 р- Л» 224/94 "Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизаціі та приватизації1 "//Гол ос України. — 1994. — 20 травня

25. Указ Президента України від 3 літня 1998 р. № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітіюсті"//Офішйшій пісник України. - 1998. ~ № 27. -СІ.

26. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підггришниціікої діяльності, загв. постановою Кабінет)' Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 740//Офіцінний вісник України. - 1998. - № 21. -Ст. 767.

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприї мсів". загв. наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 р. № 163//Офіоі]пшн вісник України - 1999. - № ЗО. -С. 205.

28. Положення про порядок відчуження основних засобів, шо г державною власністю, заїв, наказом Фонду державного майна України від 30 липня 1999 р. № 1477//Офішнпші вісник України. — 1999. — Ка 34 — С. 142.

29. Лист Витого арбітражного суду Укра'ши віл 25 червня 1996 р. № 01-8/234 "Про Закон України "Про промнелово-фінансові групи в Україні".

30. Лист Вищого арбітражного суду України від 24 січня 1997 р. № 01-8/23 "Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів".

31. Лисг Витого арбітражного суду України віл 22 вересня 2000 р. № 01-8/516 "Про практику вирішення окремих категорій спорів (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов)".

32. Лист Вищого арбітражного суду України від 23 жовтня 2000 р. № 01-8/5.% "Про деякі приписи чинного законодавства, шо регулює пілприсчиицьку діяльність громадян".

33. Лист Вищого арбітражною суду України від 31 січня 2001 р. № 01-8/98 "Про деякі приписи законодавства, яке регулює питання, ііоп'яіані із .!дійснсііням правд власності та його захистом"

34. Бслянешм Р. Физнческое літо как субіект .хо.їяйствснньіх оіношс-нии//Прсдгіриништс;іьство, хозяйство и прано. — 1997. — № 1.

35. Винник О. Обшеспю с ограниченной отнететвенностш- преичущест-ва и педостаікп//Лрсдприпиматсльство, \озяиство и право. — 1999. — № 7.

36. Віннпк О. Виробничий кооператив як різновид підприсмнішької ор-гапізашіУ/Прсдпринимательство, чозяйство и прало. — 1998. — № І.

37. Вінник О. Закрите акціонерне товариство і Т9 відповідальністю: порівняльна трактсриспаш І Яру леніїя правового регулюва>тя//ГІредлрішимвтеЛься*о> право. — 1997. — № 8. .

38. Вінник О. Закрите акціонерне товариство: доцільність вдосконалення правового становиша//Пшприємництво,

і право. - 2001. - № 8. - С. 9. „п™.пшміНИ**-

39. Вінник О. Правове становите дочірніх підприємств//! іртді V тельстио, хозяйство и право. — 2000. — № І. — С. 3. рппоиНИ-

40. Вінник О. Характерні риси господарських організацій//! іреді к мательство, хозяйство и право. — 1998. — №№ 2, 3, 5, 6- ионеп-

41. Гончарова И. Некоторме проблеми деятельности закрмтьіх акии г_ ньіх обществ//Предпринимательство, хозяйство и право. діи«-№ 9. - С. 8. м*ічнс

42. Гончарова 1. Холдинг у країнах перехідної економіки як спсіШФ1 _ об'єднання підприємств//Підприємниитво, господарство і право. 2002. - № 7. - С. 13. - м

43. Ґорбунов А.Р. Холдинговьіе предприятия и дочерние фирмьі. Мч 1994.

44. Грудницкая С. Порялок формирования обгединений предприятии. структура и компетенция орган он обьедин єни я//Прсдпри ми мательство, хозяйство и прано. — 1996. — № 9.

45. Грудницька С. Відмінність об'єднань підприємств від господарських товариств//Право України. — 1994. — № 9.

46. Кожевшіков В., Гончарова И. Корпорация по-украински: сравни-тельньїй анализ основних параметров создания и деятельности акци-онерного обшества и общества с ограниченной ответственнос-ть]о//Предприниматсльстао, хозяйство и право. — 1998. — № 11.

47. Кожухов А. Плохая наследственность//Юридическая практика. — 2000: - № 12.

48. Коммерческое право/Под рсд. В.Ф. Попопдопуло, В.Ф. Якоплсвой. — СПб., 1998.

49. Кравчук В. Зміна власника (засновника) приватного підприємства//Предприни мательство. хозяйство и права. — 2000. — № 1. - С. 50.

50. Кравчук В. Правові ознаки юридичної особи//Пред[іриниматсльство, хозяйство и право. — 1999 — № 9.

51. Кравчук В., Красовська А. Виключення учасників з господарських товар и ста// Предп рипи мате льст по, хозяйство и право. — 1999. — № II.

52. Кравчук В., Красовська А. Відступленни частки в статуїному фонді господарського топаристпа//Прсдпрііпимательсіво, хозяйство и право. - 1999. - № 10.

53. Кравчук В., Красовська А. Право на вихід з господарського товариства// Пре д при і пі мательство, хозяйство и право. — 1999. — № 9.

54. Красовскіїй К. Отличии в огветственности учредителей (участііикоп) в разли'їньтх видах хозяйствєшшх обшеств//Юридическая практика — 2000. - № 1.

55. Кучерепко 1. Повні та командитні товарнства//Підпрііємпицтво, господарство і право. — 2001. — № 7. — С. 36.

56. Кучсренко 1. Правове положення колективних п ідл рис мсти// Пре д-принимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 12. — С. 33.

57. Марченко В. Как стать собственником частмого предприятия?//Юри-дическая практика. — 2001. — № 2. — С. 7.

58. Ніколасва її., Старцев О. Приватне підприємство в контексті шлюбно-сімейних правовідносин//Предприпиматсльство, хозяйство и право. - 1999,- № 11.

59. Ніколасва Л.В., Старцсп О.В., Пальчук П.М.. Іваненко Л.М Підприємницьке право. — К., 2001.

60 Ок\нєв О. Дочірні підприємства в Україні: проблеми та перспекти-ви//Підііріісмництво, господарство і право. — 2001. - № 2. - С 22

61 Підприємницьке право України/За заг. рсл. Р.Б. Шишки. — Харків, 2000. - С. 70.

62. Спасибо-Фатеева И. Правовая природа акштопсрньїх обшеств//ГІред-припимательство. хозяйство и право. — 1998. — К» 12.

63. Теиьков С. Приватне підприємство: хто власник?//Юридичний вісник України. — І99К. — № 46. — С. 4

64. Умаішив Г, Умаїшіів Ю., Льісенко О. Некоторьіе зкономико-право-ві.іе аспекту фуіікпиошіровання обьсдімісниіі предгіринтй в Украи-не//Предгіринимательстпо, хозяйство и право. — 1997. — ,\г 5.

65. Умаїшів Ю., Умішшв Г. Промислово-фінансові групи в Україні: державне регу.іюоашія, стан та перспективи розвитку//Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 10. — С. 101.

66. Уманців Ю., Умаїщів Г. Холдингові компанії — сучасні форми інтеграції підприємств/'/Підприємниціво, гасгюдіірстно і право. — 2002. — № 3. - С. 107.

67. Фрідмо І. Про відокремлені підроздшн юридичної особи//Юридичний вісник України. — 1999. — № 20. — С. 5.

64. Фролов Ю. Некоторьіе проблеми правовой характеристики юридиче-ского липа/Діредпринимагельство, коіяйство іі право. — 2000. — № 5.

69. Цивільний кодекс України (проект від 25 серпня 1996 р.)//Українське право. - 1999. - № І.

70. Щербина В. Господарське право України: Навч. посібник. — К., 2002.

71. Яблонский Б. АО. Четьіре шага к создапию. Шаг первьій//3акон и биліес. - 1998. ™ № 42. - С. 11.

72. Яблонский Б. ЗЛО: прсимушества и мнпусьі — чего больше'У/Закон и бнзнес. - 1998. - Л? 45. - С. II.

73. Яблонский Б. Наблюдательньїіі совет. Контроль — залог порядка//3а-кон и биїнес. - 1999. - № 49. - С. 11.

74. Яблонский Б. Ревиліонпая комиссия//3акоп и бизнес. — 1998. — № 50. - С. 11.

75. Яблонский Б. Решснис о вьіпускс акиий//3акон и бизнес. — 2000. — N3 43. - С. 11.

76. Яблонский Б. Созданис АО. Шаг последнип//3акон и бизнес. — 1998. — № 52. - С. II.

77. Яблонский Б. Учредительїгос собрапис — формализованная необхо-димость или нсобходимая формальность//3акон и бизнес. — і 998. — № 47. - С. II.

78. Яблонський Б. Команднтпс товариство — ^іасники "на всі смаки "//Закон і бізнес. — 1999. — № 5. — С. II.

79. Яблоііськиїі Б. Обмежена відповідальність іавжди приваблюс//3акон і бізнес. - 1999. - № 2. - С. 11.

80. Яблонський Б. Повного товариства боятися — ломбард не відкри-ти//3акон і бізнес. — 1999. — № 4. - С. 11.

81. Яблонський 6. Товариство з додатковою відповідальністю//3акон і бізнес. - 1999. - № 6. - С. 11.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)