АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік рекомендованої літератури, нормативно-правових джерел та судової практики

Читайте также:
 1. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. Административная школа управления: сущность и значение для развития теории и практики менеджмента
 3. Акты судебной практики
 4. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
 5. Архаїчні джерела української культури
 6. База прохождения практики__________________________________________________________________________________________________________
 7. Баланс підприємства як найважливіша форма звітності, його структура та джерела даних для складання.
 8. Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.
 9. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 10. Бюджетний дефіцит, його причини, види та джерела покриття.
 11. В результате прохождения практики формируются академические, социально-личностные, профессиональные компетенции.
 12. Важность духовной практики

1. Конституція України//Відомості Верховної Ради України. — 19%. — № 30. - Ст. 141.

2. Господарський процесуальний кодекс України/Кодекси України. — К„ 1998. - Кн. 1.

3 Земельний кодекс У країни//Відомості Верховної Ради України. — 2002. - № 3-4. - Ст. 11.

4 Житловий кодекс Української РСР/Кодексм України. — 1998. — Кн. 1.

5 Цивільний кодекс Української РСР/Кодекси України. — 199К. — Кн. 2.

6. Повітряним кодекс У країни/Кодекси України. — 199Н. — Кн. 2. 7 Кодекс торговельного мореплавства України/Кодекси України. — 1998. - Кн. 2.

8. Закон України від 4 грудня 1990 р. № 509-ХІІ "Про державну податкову службу в Україні'' (в редакції Закону від 24 грудня 1993 р. № 38ІЗ-ХП)//Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 15. -Ст. 84.

9. Закон України від 7 лютого 1991 р. № 697-12 'Про власність"//Вщо-мості Верховної Ради України. — 1991. — № 20. — Сі. 249.

10. Закон України від 27 березня 1991 р. № 887-Х1І "Про підприємства в Україні"//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24. — Ст. 272.

11. Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2269-ХИ "Про оренду державного та комунального майна" (в редакції Закону від 14 березня 1995 р. № 98/95-ВР(//Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 15. -Ст. 99.

12. Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425-12 "Про нотаріат''//Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 39. — Ст. 383.

13. Закон України від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції Закону від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР)//Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 27. -Ст. 181.

14. Закон України від 16 грудня 1997 р. № 723/97-ВР "Про лізинг"//відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 16. — Ст. 68.

15. Закон України від 6 жовтня 1998 р. № 161 -XIV "Про оренду землі "//Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 46-47 — Ст. 280.

16. Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-ХІУ "Про Національний банк України "//Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 29. — Ст. 238.

17. Закон України від 16 липня 1999 р. № 997-ХІУ "Про коннесії"//Вшо-мості Верховної Ради України. — 1999. — № 41. — Ст. 372.

18. Закон України віл 14 гр\дня 1999 р. № 1286-ХІУ "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг"//Відомості Верховної Ради України. -'2000. - № 3. - Ст. 21.

- 19. Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"//Відомості Верховної Ради України. — 1993. — Мї 17. — Ст. 184.

20. Правила користування приміщеннями житлових будинків і прибули н-ковими територіями, затв. постановою Кабінету' Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. № 572//Зібраішя постанов Уряду. — 1992. — № II. — Ст. 270.

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 1998 "Про удосконалення порядку формування цін"//Офішипиіі вісник України. - 1998. - № 51. -'С. 13.

22. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів України, затв. наказом Міністерства юстиції України віл 25 серпня 1994 р. № 22/5/Законодавство України про нотаріат. — К„ 1994.

23. Роз'ясненим президії Вищого арбітражного суду України від 12 травня 1999 р. № 02-5/223 "Про деякі питання, пов язані з застосуванням індексу інфляші"//Юридичний вісник України. — 1999. — № 25.

24. Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 25 травня 2000 р. № 02-5/237 "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про оренду державного та комунального май-на'У/Юрщіичний вісник України. — 2000 — № 26.

25. Лист Витого арбітражного сулу України вія 7 квітня 1994 р. Кг 01-8/237 "Про деякі питання застосування 'пінного законодавства при вирішенні спорів".

26. Лист Вищого арбітражного суду України від 23 березня 1998 р. № 01-8/104 "Про Закон України "Про лізинг".

27. Лист Вищого арбітражного суду України віл 14 січня 1999 р № 01-8/10 ''Про Закон України ''Про оренду землі".

28. Лист Вищого арбітражного сулу України від 10 березня 2000 р. № ОІ-К/ІОб "'Про практику вирішення окремих категорій спорів за матеріалами президії Вищого арбітражного суду України".

29. Лист Витого арбітражного суду України від 11 червня 2001 р. № 01-8/677 "'Про практику вирішення окремих категорій спорів за матеріалами президії Вищого арбітражного суду України".

30. Верлач А. Аренда земли как путь к ее рьшку//Предпринимательство. хозяііетво и право. — 1999. — Л° 4.

31. Внукова Н. Лизинговьіе олерапии во впешнезкономической деятель-ности (опьіт ближнего зарубсжья)//Прсдпріі[іимательство, хозяйство н право. — 1997. — № 5.

32. Кисіль С. Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зо-бов'язань/ДІрсдпринимательство, хо.іяйство и право. — 2000. — № 4-5.

33. Кисіль С. Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зо-бов'язапь//Предпринимательство. хозяйство и право. — 2000. — № 4. - С 21: № 5. - С. 22; № 6. - С. 12.

34. Лаптун Г. Арснда помещения — только с разрешения служби пожар-ноіо н;шзора//3акон и бизнес. — 1998. — № 6. — С. 6.

35. Лисанский Ю., Степовой А. Сдачу собствспником квартирьі в арепду для использования под офис закон не запрешаст//Все о бухгалтер-ском уіете. - 2000. - № 43. - С. 28

36. Лунь В. Контракти у підприємницькій діяльності — К.. 1999.

37. Николасва Л., Старцев А. Концсссия как форма ішвсстированнм ча-слюго капитала в Украй не//3кономика предприятия. — 2000. — № 1.

Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М., Іванеико Л.М. Підприємницьке право. — К., 2001.

Отпюкова Г. Фипансовая арснда (лизинг). Понятис и субьектьі ли-зипговмх опсраций//Бизнес. — 1994. — № 46.

1'убальский А. В чем различие арендьі н лилінга//Финансовая Украйна. - 1996. - N° 12.

Руденко М. Девять отличий арендьі и лизинга/ДІредпринимательст-бо, хозяйство и право. — 1999. — № 3.

І^денко М. Оозор лізингового законодатсльства Украиньі//Прєлпри-нимательство, хозяйство и право. — 1999 — № 8. Руденко М. Существснньїс условия договора финансового лизин-га//Предириничательство, хозяйство и право. — 1999. — № 11, РябкоЛ. Правова природа договору лізингу//!Іраво України. — 2000. — № 1- суть и порядок заключения//Вее о бух- № 112. - С. 27.

иідприемств//Юридичігий

38. 39. 40. 41.

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

49.

Сегсда Ю. Договорьі арендьі: у галтерском учете. - 2000. - № Старцев О. Оренда майна недержавних вісник України. — 1999. — № 12. Старцев О. Розвиток лізингових операцій в Україні//Фінанси України. - 1998. - № 6.

Старцев О. Чи можна посвідчити договір у віікопкомі'У/Юридичний нісник України. — 1999. — № 46.

Старцев О. Юридическая сущность и правовое закреплепие лизинго-вьі\ опсраиий//І1редпрііниматсльство. хозяііство и право. — 199К. — № 2.

50. Стативка А. О договоре лизинга//Предприниматсльство, хозяйство и право. - 1999. - № 2.

51. Сгепаненко В. Зффективіїьій фиігансовьій ииструмснт инвести-иий//3акон и бизнес. — 1997. — № 20.

52. Теньков С. Договори не только для того, чтобн их нарушаті. (договор арендьі |//Все о бухгалтерском >'!ете. — 1999. — № 45.'

53. Усенко Я., Снисаренко Л. К вопросу о различии аренам и лизин-га//Фііі[апсовая Украина. 1996. — № 17.

54. Цивільне право України. — Кн. 2. — К., 1999.

55. Шульга М. Правовое обеспечение отношений аренльї земли//Пред-пришшательство, хозяйство и право. — 1997. — № 4.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.039 сек.)