АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Перелік рекомендованої літератури, нормативно-правових джерел та судової практики

Читайте также:
 1. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. Административная школа управления: сущность и значение для развития теории и практики менеджмента
 3. Акты судебной практики
 4. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
 5. Архаїчні джерела української культури
 6. База прохождения практики__________________________________________________________________________________________________________
 7. Баланс підприємства як найважливіша форма звітності, його структура та джерела даних для складання.
 8. Блок 8-3. КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ.
 9. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 10. Бюджетний дефіцит, його причини, види та джерела покриття.
 11. В результате прохождения практики формируются академические, социально-личностные, профессиональные компетенции.
 12. Важность духовной практики

1. Конституція Украй і «//Відомості Исрховної Ради України — 1996. — № ЗО. - Ст. 141.

2. Господарський процесуальний кодекс України/Кодекси України. — К., 1998. - Кн. 1.

3. Цивільний кодекс Української РСР/Кодекси України. - К., 1998. — Юі. 2.

4. Повітряний кодекс України/Кодекси України. — К... 1998. — Кп. 2.

5. Кодекс торговельного мореплавства України/Кодекси України. — К.. 1998. - Кн. 2.

6. Закон України від 3 грудня 1990 р. № 507-ХП ''Про ціни і ціноутворення "//Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 52. — Ст. 650.

7. Закон України від 4 груднії 1990 р. № 509-ХІІ ''Про державну податкову службу в Україні" (в редакції Закону від 24 грудня 1993 р. № 3813-ХП)//Біломосгі Верховної Ради України. — 1994. - № 15. -

Сі. 84.

8. Закон України віл 7 лютого 1991 р. № 698-ХП "Про підприємництво "//відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. - Ст. 165.

9. Закон України піл 27 березня 1991 р № 887-Х11 "'Про підприємства в Україні "//В ідо моє ті Верховної Ради України. — 1991. — Ка 24. — Ст. 272.;

10. Закон України віл 25 червня 1991 р. № 1251-12 "Про систему оподаткування" (в редакції Закону від 15 лютого 1997 р. № 77/97-ВР|//Віло-мості Верховної Ради України. — 1997. — № 16. — Ст. 119.

11. Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХП "Про господарські товариства''//Відомості Верховної Ради України. — 1991- — № 49. — Ст. 6К2.

12. Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2269-ХП "Про оренду державного та комунального манна" (п редакції Закону віл 14 березня 1995 р. № 98/95-ВР)//(іідомоси Верховної Ради України. — 1995. - № 15. -Ст. 99.

13. Закон України від 14 тратиш 1992 р. Лг 2343-ХІІ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в рс-дакнії Закону від ЗО червня 1999 р. № 784-ХІУі//Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 42-43. — Ст. 378.

14. Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2654-ХІ) "Про заставу''//Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 47. — Ст. 642.

15. Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні "//Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 1. - Ст. 1.

[6. Закон України віл 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції Закону віл 22 травня 1997 р. № 283/97-ВIі)//Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 27. -Ст. 181.

17. України від 15 вересня 1995 р. № 327/95-ВР "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (в редакції Закону від 4 жовтня 2001 р. N5 2761-ІІІ)//Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 6. - Ст. 40.

18. Закон України від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР "Про страхуванні!" (в редакції Закону від 4 жовтня 2001 р. № 2745-ПІ|//Бідомосгі Верховної Ради України. - 2002. - № 7. - Ст. 50.

19. Закон України від 4 липня 1996 р. № 273/96-ВР "Про залізничний ірлиспорт"//Вшомосіі Верховної Ради України- — 1996. — № 40. — Ст. 183.

20. Закон України від 22 листопада 1996 р. № 543/96-ВР "Про відповідальність за несвосчаспс виконання грошових зо-бов'яіаін.'7/Вшомості Верховної Ради України. — 1997. — ]\а 5. — Ст. 28.

21. Закон України від 3 квітня 1997 р. № 168/97-БР "Про податок на додану вартість '"//Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 21 — Ст.'і56.

22. Закон України від 5 червня 1997 р. № 318/97-ВР "Про видавничу справу"//ВіЛомості Верховної Ради України. — 1997. — № 32. — Ст. 206.

23. Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1641-III"Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракт)') про виконання робіт на будівництві об'сктів"//Відомості Верховної Ради України - 2000. - № 27. - Ст 212.

24. Закон України від 20 квітня 2000 р № 1699-Ш "Про планування і забудову територій"//Відомості Верховної Ради України. — 2000 — № 31. - Ст. 250.

25. Закон України віл 5 квітня 2001 р. № 2344-Ш "Про автомобільний транс порт"// Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 22. — Ст. 105.

26. Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2374-Ш "Про обіг векселів в Україні "//Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 24. — Ст. 128.

27. Статут внутрішнього водного транспорту Союзу РСР, іатв. постановою Ради'Міністрів СРСР від 15 жовтня 195? р. .V» 1801. — М., 1956.

28. Статут автомобільного транспорту Української РСР. затв. постановою Ради" Міністрів Української РСР'від 27 червня 1969 р. № 40[//Юридичний вісник України. — І999. — Хї 51.

29. Правила про доктори підряду на капітальне будівництво, затв. постановою Ради Міністрів СРСР від 26 грудня 1986 р. № 1550.

30. Порядок віднесення операції! реііщенііа у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, затв. посіановою Кабінеіу Міністрів України від 30 березня 2002 р. Кї 445//Офіційний вісник України. — 2002. — № 14. — С. 209.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)